De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Paul De Neve

Paul De Neve

Heroïneverslaving is wereldwijd en ook in België een belangrijk gezondheidsprobleem. Deze verslaving treft voornamelijk jonge mensen en kent een hoge mortaliteit en andere belangrijke gezondheidsrisico’s.

1. Inleiding
2. Over verslaving

Inleiding

Hoe kijken we binnen onze organisatie naar de persoon die kampt met een verslaving? Hoe helpen we die persoon naar zichzelf te kijken? Hoe spreken we over hem / haar met onze partners? Welke behandeltraject zetten we samen uit? Hierna leest u de gebalde visie waarin we duidelijk maken waar we binnen De Sleutel voor (willen) staan. Via bijgaande links onderaan kan u meer lezen over de diverse bouwstenen van deze visie.

Onze visie bevat volgende kernelementen
o We werken met de cliënt naar verandering
o We bekijken verslaving als een chronische aandoening
o We bekijken verslaving vanuit het bio-psycho-sociale-ethische model: we hanteren een integrale aanpak en kijken naar de persoon rekening houdende met alle levensdomeinen
o We bepalen in nauw overleg met de cliënt het te volgen traject (evenwaardig)
o We houden maximaal rekening met de kwetsbaarheid van de cliënt en accepteren dat groei/verandering steeds individueel bekeken moet worden

Terug naar overzicht

Over verslaving

Verslaving is een laatste fase in een proces dat startte met experimenteel gebruik, evolueerde tot regelmatig gebruik en tot problematisch gebruik. Tijdens deze eerste fasen zijn specifieke strategieën geïndiceerd zoals o.a. preventie, vroeginterventie en kortdurende interventies. In de laatste fase waarin iemand zijn autonomie verliest t.a.v. verslavende middelen, toont zich vaak ook een chronisch verloop. Dit heeft effect op de wijze van behandelen. Deze tekst handelt over deze fase in het  verslavingsproces.

We sluiten ons aan bij de huidige stand van zaken in de wetenschap die verslaving beschouwt als een chronische ziekte. Om te genezen van een ziekte is behandeling nodig waarin hulpvrager en hulpverlener elk verantwoordelijk zijn voor een actieve bijdrage in dit herstelproces. Binnen De Sleutel worden hulpverleners ook geconfronteerd met personen in deze chronische fase.

We onderscheiden vier aspecten van hulpverlening in het veranderingsproces, het zogenaamde 4R-en model.

Eerst creëren we vertrouwen, zaaien we hoop, brengen we perspectief aan, motiveren we. Bezorgdheid en betrokkenheid vormen de basis van een goede therapeutische relatie en geven hoop. Globaal kunnen we deze fase omschrijven als Remoralisatie. Nadien behandelen we de eigenlijke verslaving zelf (het niet kunnen stoppen met innemen van schadelijke producten), dit wordt Remediatie genoemd. We werken echter niet alleen op de verslaving, we trachten ook het functioneren op verschillende leefgebieden te verbeteren: dit is Rehabilitatie.

omarming(foto http://www.flouartistiek.be/)

Het uiteindelijke doel is dat de cliënt zijn autonomie herwint, dit noemen we herstel of Recovery.

In de chronische fase van een ziekte zijn er neuro-biologische veranderingen vast te stellen.  Deze leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren van het individu op diverse levensterreinen: de lichamelijke gezondheid, het emotioneel en cognitief functioneren en het sociale leven. Daarenboven kan deze beperking zich manifesteren in een gebrek aan zingeving. We houden hier tijdens de behandeling van verslaafde personen rekening mee.

Het bio-psycho-sociale model houdt ons voor dat we een perspectief moeten bieden aan personen met een verslaving. Dit perspectief situeert zich binnen een ethisch kader van waarden en normen dat zin geeft aan het leven van dit individu. Onze interventies zijn tezelfdertijd gericht op het biologische aspect, op de psychologische beleving, op de sociale en relationele dimensie maar evenzeer op de zingevingsaspecten.

Het model houdt multidisciplinariteit in. We vragen aan de hulpverleners om elk vanuit hun eigen discipline samen te werken in een geest van vertrouwen en open communicatie. De verschillende disciplines gaan op respectvolle wijze in interactie met elkaar. De Sleutel houdt er rekening mee dat dit aspect veel afstemming en organisatie met zich meebrengt.


Het chronisch aspect impliceert voor de hulpverlener dat hij in een traject werkt. De specifieke interventies van de modules sluiten tijdens het verloop van het proces aan op andere modules die door andere hulpverleners kunnen aangeboden worden.

Daarnaast heeft de hulpverlener de verantwoordelijkheid om hoop te geven aan het verslaafde individu. In overleg met de hulpvrager streven wij gezamenlijk bepaalde doelstellingen na via gestructureerde interventies.

cirkel

In een hulpverleningstraject kan er een spanningsveld zijn tussen wat nog kan en wat niet meer kan. Niet iedereen zal dus in staat zijn om de einddoelen van abstinentie en herstel te bereiken. In ons streven naar verandering aanvaarden we deze kwetsbaarheid.

Het doel van de behandeling is dat het individu zijn autonomie terugwint, in de mate van het mogelijke.

Deze visie is niet vrijblijvend. We willen erover waken dat ze terug te vinden is in onze interventies, in onze modules en in de structuur van onze organisatie.

Koen Dhoore (juni 2011)

 

 

Lees meer over de bouwstenen van deze visietekst via bijgaande links

Verslaving, een chronische problematiek
Iedereen Chronisch?
Hulpverlening voor verslaving binnen het bio-psycho-sociale model: wat houdt dit in?
Personen met een verslaving door een bio-psycho-sociale bril bekeken. Evidentie op basis van profielkenmerken
Trajectwerken in De Sleutel: in welke mate volgen de cliënten de uitgestippelde paden? De ontwikkeling van een netwerkindicator
Remoralisatie, geloven dat het nog anders kan
Remediatie of behandeling werkt! 
De R van Rehabilitatie
Na remoralisatie, remediatie en rehabilitatie komt recovery of herstel

 

In de praktijk van ons dagcentrum te Mechelen testten we de voorbije 3 jaar de toepassingsmogelijkheden uit van een beloningsmethodiek die elders reeds haar effectiviteit heeft bewezen. Het project ‘op abstinentie gerichte behandeling voor drugverslaafde adolescenten op basis van Contingency Management (CM)’ was mogelijk dankzij het federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen. 

Maatwerkbedrijf Weerwerk Gent

Maatwerkbedrijf Weerwerk Gent

09 232 58 08
info.gent@weerwerk.be
Gaardeniersweg 80
9000 Gent

Bekijk details

1. ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING
2. AANMELDING
3. ACTIVERING
4. OBSERVATIE
5. SCREENING EN ORIËNTATIE
6. ARBEIDSBEGELEIDING
7. DOORSTROMING

Maak hier kennis met ons inhoudelijk aanbod en de zeven modules uit een traject. Dit overzicht maakt duidelijk hoe de begeleiding en de opleiding van onze doelgroepmedewerkers in de praktijk gebeurt.

ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING

Een eerste module is de deze van de arbeidstrajectbegeleiding.  Wij voeren in Antwerpen en Gent arbeidstrajectbegeleidingen uit in opdracht van de VDAB-Arbeidsmarktregie.  Elke doelgroepmedewerker heeft op die manier een arbeidstrajectbegeleider van onze eigen organisatie.  Normaal stopt een arbeidstrajectbegeleiding op het ogenblik dat de betrokkenen een contract onbepaalde duur heeft getekend.  Wij zien dit ruimer.  Wij blijven de trajecten opvolgen zolang de betrokkene niet in een duurzaam en stabiel werk zit.  Doelgroepmedewerkers worden op die manier niet aan hun lot overgelaten op het ogenblik dat het bij ons slecht zou aflopen of op het ogenblik dat het moment is aangebroken om een andere werkgever binnen de sociale economie op te zoeken.  Het is immers zo dat wij naar doorstroming streven van zodra de drugproblematiek geen factor van instabiliteit meer is.

AANMELDING

Een tweede module is de aanmeldingsmodule.  Aanmeldingen gebeuren in hoofdzaak via onze eigen arbeidstrajectbegeleiders, maar uiteraard ook via de VDAB, het OCMW, via derden uit de hulpverlening, via persoonlijke contacten, enz…Bij de aanmeldingsprocedure gaat het uiteraard over infoverzameling en het leggen van de eerste contacten met de eventuele doorverwijzer.  Indien er een doorverwijzer is dan wordt door de doelgroepmedewerker steeds een formulier “informatiedeling” getekend zodat we van bij de aanvang het netwerk van de betrokkene kunnen installeren en laten werken.  De aanmelding moet duidelijkheid geven over de vraag “is een traject naar werk mogelijk”.  Op deze vraag kunnen drie antwoorden gegeven worden met daaraan gekoppeld drie modules.

We hebben voldoende informatie en we kunnen besluiten dat een traject naar werk (nu) niet haalbaar is: module activering.
We hebben onvoldoende informatie en kunnen dus eigenlijk niet beslissen: module observatie.
We hebben voldoende informatie en we kunnen besluiten dat een traject naar werk haalbaar moet zijn: module screening en oriëntatie.

Het indicatiestellingsteam (IST) zorgt voor de gemotiveerde antwoorden per dossier.  Deze multidisciplinaire vergadering is de draaischijf van de inhoudelijke modules zolang een cliënt in het voorprogramma actief is.

ACTIVERING

Een derde module is dus de module activering.  Binnen deze module, die de meest laagdrempelige is van onze organisatie, willen wij een aantal mensen de tijd geven om voldoende stabiliteit op de diverse levensdomeinen te bereiken om een aanvang te kunnen maken van een traject naar werk.  Alhoewel we ook hier steeds rond “werk” bezig zijn en ook effectief aan het werken zijn op de werkvloer, kunnen we hier spreken van een training in een aantal basisvaardigheden om te kunnen gaan werken: komen en op tijd, presentatie, houding….Ook zullen we hier de nodige hulpverlening installeren voor die levensdomeinen waar dit vereist is.  Dus een module waar stabiliseren en trainen de hoofdmoot vormen.

OBSERVATIE

De vierde module is de module observatie waar, na aanmelding,  die mensen terechtkomen van wie we onvoldoende informatie hebben om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag of een traject naar werk mogelijk is.  Binnen deze module gaan we vooral proberen zicht te krijgen op een aantal werkgerelateerde competenties en de mogelijke aanwezigheid van professionele persoonlijkheids handicaps.  Op die manier moeten we de onbeantwoorde vraag vanuit aanmelding (kan die persoon een traject naar werk opstarten?) van een antwoord voorzien.  Indien het antwoord uiteindelijk neen is dan kan doorverwezen worden naar activering.  Is het uiteindelijke antwoord ja dan kan doorverwezen worden naar screening&oriëntatie.  Dit verloopt steeds via het IST.  De module observatie is dus de module waar bijkomende informatie verzameld wordt.

SCREENING EN ORIËNTATIE

De vijfde module is de module screening en oriëntatie.  Daar komen mensen terecht waarvan wij van oordeel zijn dat een traject naar werk realistisch is.  Ze worden toegeleid vanuit het IST.  Ze kunnen vooraf reeds de module observatie en/of activering hebben doorlopen.  Dit is uiteraard geen noodzaak. In deze module worden 11 basiscompetentie gronding in kaart gebracht.  Afhankelijk van de niveaus die worden vastgesteld en van de motivatie van de betrokkene wordt deze georiënteerd naar arbeidszorg, een sociale werkplaats, opleiding of tewerkstelling in het reguliere circuit.  Het is duidelijk dat wij met een doelgroep werken waar de laatste twee zeer uitzonderlijk voorkomen.  Wij willen die mogelijkheid echter niet uitsluiten.
Deze module is dus de module waar de competentiefoto wordt genomen aan de hand waarvan een omstandig advies wordt gegeven betreffende de volgende stappen in het traject naar duurzaam werk.

ARBEIDSBEGELEIDING

De zesde module is de arbeidsbegeleiding.  Hier bevinden we ons reeds op het niveau van de betaalde job.  De arbeidsbegeleiders hebben een opdracht ten overstaan van de medewerkers in één van de vijf ploegen (gesco medewerkers en art 60 medewerkers).

Eens in een betaald contract heeft de arbeidsbegeleider de volgende opdrachten:
1. Waken over de uitvoering van het handelplan
2. De arbeidsbelemmerende factoren aanpakken.
Het handelplan is uiteraard een zeer belangrijk werkinstrument.  Onze gesco medewerkers worden minimaal om de drie maand besproken op het multidisciplinair team zorg. Voor de art 60 medewerkers is dit maandelijks.
Voorafgaand aan elke bespreking op het team zorg is er een evaluatiemoment van en met de doelgroepmedewerker.  Deze evaluatie gaat over de 11 basiscompetenties en op de technische competenties van de desbetreffende werkplaats.  Aan elke evaluatie gaat een periode van screenen vooraf.  De werkplaatsleider noteert in de loop van drie maand een aantal zaken zodat de evaluatie niet gebeurt op de wetenswaardigheden van de voorbije drie dagen.  Op de evaluatie worden de basiscompetenties en de technische competenties beoordeeld en telkens opnieuw in beeld gebracht.  Op het team zorg wordt vertrokken van de evaluatie om een nieuwe stap in het handelplan te bepalen.  Deze nieuwe stap of stappen worden goed bepaald: wie doet wat en tegen wanneer.  Op die manier wordt de vooruitgang van de medewerker, de groei, op een actieve manier door het team begeleid.
Onze doelgroepmedewerkers zijn nog regelmatig onderhevig aan een terugval wat stabiliteit betreft.  Op de verschillende levensdomeinen zijn er voor sommigen op regelmatige tijdstippen problemen die opnieuw de kop opsteken.  Deze problemen zorgen er soms voor dat het werken belemmerd wordt.  Deze arbeidsbelemmerende factoren zijn bedreigingen voor het activeringstraject waarin onze medewerkers bezig zijn.  Van zodra dergelijke arbeidsbelemmerende factoren zich manifesteren worden die door de werkplaatsbegeleider gesignaleerd aan de arbeidsbegeleider.  Het is aan deze laatste om te detecteren wat er misgaat en om de doelgroepmedewerker te ondersteunen in de zoektocht naar oplossingen voor het probleem dat zich stelt.  Op die manier proberen wij de situatie van de betrokken medewerker zo stabiel als mogelijk te houden.

DOORSTROMING

De zevende module betreft onze module doorstroming.  Wij gaan uit van het principe dat elke medewerker die tot het maximum van zijn mogelijkheden gegroeid is op de verschillende competenties, voldoende gegroeid is op technisch niveau en bij wie de verslavingsproblematiek niet meer als een destabiliserende factor kan beschouwd worden, moet doorstromen naar een andere werkgever.  Dit kan doorstromen zijn binnen de sociale economie voor diegenen voor wie dit het gepaste niveau is.  Een doorstroom naar het NEC komt ter sprake voor diegenen waarvan wij denken dat zij dit niveau aankunnen.  Voor een doorstroming naar het NEC beschikken wij over de mogelijkheden van de methodiek en de financiering van Supported Employment (SEM).  Bij SEM kunnen wij iemand een stage laten lopen bij een reguliere werkgever.  Indien die stage positief verloopt en de medewerker overgaat op een contract bij deze regulier werkgever start voor ons een jaar van ondersteuning en begeleiding binnen deze nieuwe situatie.  Wij hebben gedurende dit jaar ook een “terugnameplicht” op het ogenblik dat het toch verkeerd afloopt bij deze nieuwe werkgever. 

woensdag, 28 september 2011 00:00

Activering via arbeid of werk

Wie met een drugprobleem kampt, heeft vaak ook problemen (gehad) op het vlak van werk. Regelmatig aanwezig zijn, op tijd komen... Vaak is de stap naar de gewone arbeidsmarkt te groot. We helpen je om die goede arbeidsattitudes opnieuw te activeren. Arbeid zien we binnen De Sleutel als een middel in het reïntegratieproces.

Iets voor jou?

web Groen

 

 
In ons dagcentrum te Antwerpen kampte men al een hele tijd met volgende vraag: “In een aantal gevallen wordt aan cliënten een residentiële opname geadviseerd na een volledige oriëntatie, waarop deze cliënten niet altijd wensen in te gaan of niet kunnen op ingaan. Vaak worden deze cliënten dan toch in individuele begeleiding genomen, maar volgt daarop een lage behandelingstrouw en/of vroegtijdig afhaken. Men vroeg zich af of men niet op één of andere manier beter zou kunnen anticiperen op dat vroegtijdig afhaken in individuele begeleiding”. Vanuit het standpunt van de begeleider is instappen in een individuele begeleiding immers niet vrijblijvend.  

Onderzoek leert dat er een samenhang is tussen het ooit-gebruik van één middel en het ooit-gebruik van een ander middel (De Sleutel, 2010). Deze onderzoeksresultaten bevestigen de ‘Gateway’ theorie: één drug opent de deur voor een andere.

Vlaamse verslavingsartsen zochten de voorbije jaren wetenschappelijke evidentie voor de behandeling van heroïneverslaving met buprenorfine aan de hand van systematisch literatuuronderzoek en het Agree-instrument voor richtlijnontwikkeling.

vrijdag, 08 augustus 2008 00:00

Sociale Werkplaatsen vieren WERKfeest

2008 is een feestjaar voor de sociale werkplaatsen. Ook bij De Sleutel. Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan, organiseert het overkoepelende Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (vzw SST), een grote dag van de Sociale Economie in Brugge. SST is de koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorginitiatieven in Vlaanderen waarbij ook de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel is aangesloten. Het event – met naast workshops ook een heuse voetbalcompetitie- vindt op maandag 8 september plaats in het Jan Breydelstadion in Brugge.

Op dinsdag 15 mei presenteerde het stadsbestuur van Veurne de resultaten van de samenwerking met de Sleutel binnen dit gerechtelijk arrondissement. Naast een uiteenzetting van de cijfers rond gebruik in deze regio werd ook de Projectgroep zelf voorgesteld. Aansluitend ging men in themagroepen dieper in op reïntegratie via tewerkstelling, op het ouderwinkel-concept evenals op de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak.

<< Start < Vorige 56 57 58 ... 60 61 62 63 64 65 Volgende > Einde >>
Pagina 64 van 65

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

drugsindehersenen

drugsinhetlichaam