De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Druggebruik en justitiële problemen: welke samenhang?

We zijn niet in staat een algemeen antwoord te geven op deze vraag. Wel laten de verzamelde gegevens van cliënten in de drughulpverlening toe een deel van het antwoord te geven. We kijken daarvoor naar het samen voorkomen van drug- en justitiële problemen op basis van de EuropASI (1) en de ADAD (2). Beide instrumenten geven, elk voor een andere leeftijdsgroep, een ernstscore op meerdere leefgebieden, waaronder ook druggebruik en problemen met justitie. De mate van ernst wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 9, waarbij 0 betekent dat behandeling helemaal niet nodig is en 9 dat behandeling beslist noodzakelijk is.

Op basis van het samennemen van de ernstscores voor druggebruik en justitie onderscheiden we drie groepen met verschillende graden van ernst op één van beide of op beide gebieden. We spreken van een 'licht' drugprobleem of een 'licht' justitieel probleem, wanneer bijkomende behandeling op minstens één van beide terreinen niet noodzakelijk wordt geacht.
In onderstaande figuren worden deze cliënten voorgesteld in het niet-gearceerde deel. Voor deze groep geldt dat het drugprobleem niet samen voorkomt met een justitieel probleem of omgekeerd. Er is sprake van een 'matig' drugprobleem én minstens een 'matig' justitieel probleem, indien voor beide leefgebieden minstens enige behandeling nodig wordt geacht. Deze cliënten bevinden zich in het lichtgekleurde deel van de figuur. Voor deze cliënten kunnen we stellen dat drug- en justitiële problemen wel samen voorkomen. Ten slotte, spreken we van een 'ernstig' drugprobleem én een 'ernstig' justitieel probleem, als voor beide leefgebieden behandeling noodzakelijk wordt geacht. In de figuren bevinden deze cliënten zich in het donkerst gekleurde deel. Voor hen kunnen we heel duidelijk stellen dat de drug- en justitiële problemen samen voorkomen.

Minderjarigen

Uit eerdere analyses weten we dat de minderjarigen in het RKJ veel vaker matige en ernstige drugproblemen cumuleren met matige en ernstige justitiële problemen. Daarom maken we hieronder een onderscheid tussen de minderjarige in het RKJ en de minderjarige in andere centra van De Sleutel.

figuur 1: minderjarigen RKJ (2010 - juli 2015)

figuur 1 minderjarig rkj

figuur 2: minderjarigen De Sleutel excl. RKJ (2010 - juli 2015)

 minderjarig excl RKJ figuur twee

Uit bovenstaande figuren leiden we af dat voor liefst 3 op 4 minderjarigen (77%) in het RKJ drugproblemen samen voorkomen met justitiële problemen of omgekeerd. Wanneer we dit vergelijken met eerdere berekeningen stellen we vast dat deze groep is toegenomen (van 70% in 2008 naar 77% in 2015). Vooral het aantal minderjarigen in de donkerst ingekleurde zone is gestegen (van 22% naar 33%). Bij de minderjarigen in de andere centra van De Sleutel is deze groep duidelijk kleiner en stellen we vast dat bij ruim 1 op 3 (37%)  drug- en justitiële problemen samen voorkomen. Ook bij hen is er echter sprake van een duidelijke stijging in vergelijking met enkele jaren terug.

Meerderjarigen

Passen we deze indeling toe op de meerderjarigen in De Sleutel, dan komen we tot de verdeling voorgesteld in figuur 3.

figuur 3: meerderjarigen De Sleutel (2010 - juli 2015)

figuur 3 meerderjarigen

Dit betekent dat bij 27% van de meerderjarigen drugproblemen en justitiële problemen - op matige of ernstige wijze - samen voorkomen. In vergelijking met 2008 is dit een zeer lichte daling (van 29% naar 27%).

Naast het samen voorkomen van drug- en justitiële problemen, is het ook belangrijk te kijken naar de mate waarin eventuele problemen ook echt samenhangen. Immers, het samen voorkomen zegt niet noodzakelijk iets over het verband tussen beide. Daarom gingen we ook na of hoge (c.q. lage) scores op het ene leefgebied gepaard gaan met hoge (c.q. lage) scores op het andere leefgebied. Dit kan worden uitgedrukt via de berekening van significante correlaties. De correlatie tussen beide ernstscores drukt uit in welke mate er sprake is van samenhang tussen drug- en justitiële problemen.

Zowel voor de minder- als meerderjarigen stellen we een significante samenhang vast tussen de ernstscore op het leefgebied druggebruik en de ernstscore op het leefgebied justitie. Hoe hoger (lager) de ernstscore voor druggebruik, hoe hoger (lager) de ernstscore voor justitie. Opvallend daarbij is dat de correlatie bij minderjarige (.561) duidelijk groter is dan bij de meerderjarige cliënten (.139). Bij de minderjarigen zijn er als het ware minder uitzonderingen op de regel: hoe hoger/lager de ene score, hoe hoger/lager de andere score.

We concluderen dat bij minderjarige cliënten in het geheel van De Sleutel er bij ruim één op drie gevallen sprake is van zowel drug- als justitiële problemen. Dit aandeel is iets lager bij de meerderjarigen. Bij de minderjarigen in het RKJ daarentegen is het dan weer veel hoger (77%). Bij de minderjarigen is er algemeen meer sprake van een verband tussen druggebruik en justitiële problematiek dan bij meerderjarigen. Maar we moeten wel opletten bij de interpretatie van deze cijfers: dit betekent niet dat het ene een gevolg is van het andere.

 

Veerle Raes en Geert Lombaert (update september 2015)

(1)  de EuropASI is een gestandaardiseerd screeningsinstrument en staat voor de European Addiction Severity Index. Klik hier voor meer informatie

(2)  de ADAD staat voor Adolescent Drug Abuse Diagnosis, het is een diagnostisch instrument voor adolescente druggebruikers.

 

link naar meer artikels met tag Justitie

 

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

drugsindehersenen