De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Unplugged 1ste graad komt tegemoet aan de vakoverschrijdende eindtermen (VOET)

Waardevolle en maatschappelijk relevante inhouden die in de schoolse leervakken onvoldoende terug te vinden zijn, worden in het onderwijs vastgelegd in de vakoverschrijdende eindtermen. (VOET) De invloed van genotsmiddelen en medicatie is zo'n maatschappelijke relevante inhoud. Als scholen onze preventieprogramma's implementeren, werken ze zeker aan een hele reeks van deze vakoverschrijdende eindtermen. In dit artikel bespreken we voor elke les uit Unplugged welke vakoverschrijdende eindtermen aan bod komen.
Algemeen
 
Binnen de vakoverschrijdende eindtermen is de eerste context "lichamelijke gezondheid en veiligheid". Doelstelling 8 uit deze context luidt: "De leerlingnen schatten de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties." 
 
Indien u de 12 lessen van Unplugged geeft, zal heel hard aan deze doelstelling worden gewerkt.
 
Ook de eindtermen uit de "Gemeenschappelijke stam" worden tijdens de 12 lessen bereikt. In de  inleiding van Unplugged leest u op bladzijde 8 de verschillende lifeskills die belangrijk zijn bij drugspreventie. Deze skills komen overeen met de doelstellingen uit de gemeenschappelijke stam. Dit zijn namelijk sleutelcompetenties die jongeren helpen om op een rustige en harmonieuze manier door het leven te gaan.
 
Vakoverschrijdende eindtermen per les
 
Ten behoeve van de scholen duiden we per les de vakoverschijdende eindtermen aan die tijdens de activiteiten van die les getraind worden.
 

Les 1: Beginnen met Unplugged

Inleiding voor de leerling: Als je ouder wordt, zul je gezonde keuzen moeten maken over alcohol, tabak, sommige medicijnen, cannabis en andere drugs. De Unplugged lessen helpen je om je voor te bereiden op die beslissingen. Unplugged is een preventieprogramma: iets doen voor dat het misloopt. 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 1 getraind worden

Uit context 3, sociorelationele ontwikkeling, doelstelling 5: De leerlingen handelen discreet in situaties die dat vereisen. 

1stelesleerlingenboekje
Uit de gemeenschappelijke stam:
1. De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk.
4. De leerlingen blijven ondanks moeilijkheden, een doel nastreven.
8. De leerlingen benutten leerkansen in diverse situaties.
18. De leerlingen gedragen zich respectvol.
19. De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen.
20. De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving.
 
2delesleerlingenboekje

Les 2: Bij een groep horen

Inleiding voor de leerling: Jonge mensen zoals jij willen samen zijn. Wat zou jij doen om bij een groep te horen? Wat zou de groep verwachten van jou als nieuwkomer? Hoe zou de groep reageren op wat je doet en zegt? Dit zijn vragen van deze les. 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 2 getraind worden:

Uit context 5, politiek-juridische samenleving,
doelstelling 2: De leerlingen passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse situaties. 

Uit de gemeenschappelijk stam:
11. De leerlingen kunnen gegevens, handelwijze en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relevantie criteria.
20. De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relatie met anderen en in de samenleving.
 

Les 3: Kiezen - alcohol, risico's en bescherming

Inleiding voor de leerling: Alcohol is ook een drug, en een heel duidelijke boodschap is 'drink geen alcohol want het is niet gezond'. Mensen die dit zeggen hebben gelijk, zeker op jouw leeftijd. Toch zie je mensen alcohol drinken of andere drugs nemen, zoals sigaretten. Waarom doen ze dat, en welke risico's lopen ze? En, nog belangrijker, hoe kun je je beschemen tegen zulke risico's? 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 3 getraind worden:

Uit context 1, Lichamelijke gezondheid en veiligheid,
doelstelling 8: De leerlingen schatten de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties. 

3delesleerlingenboekje
Uit de gemeenschappelijke stam:
1.  De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk
11.De leerlingen kunen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relavante criteria.
12.De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
13. De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken. 
 
 
4delesleerlingenboekje

Les 4: Wat je gelooft, is dat gebaseerd op feiten?

Inleiding voor de leerling: THOMAS draagt roze kleren omdat hij ervan overtuigd is dat de meeste mensen waar hij naar opkijkt roze kleren dragen. LISA eet soms speciaal eten terwijl ze het niet lekker vindt, omdat ze ervan overtuigd is dat de meeste mensen die ze bewondert dat ook eten. In deze les zoeken we uit of zulke overtuigingen invloed hebben op wat we doen. En we kijken extra scherp naar drinken, roken en andere drugs. 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 4 getraind worden:

Uit context 7, Socioculturele samenleving,
doelstelling 1: De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen. 

Uit de gemeenschappelijke stam:
11.De leerlingen kunnen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relavante criteria.
12.De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
13. De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
14. De leerlingen gaan alert om met media.
15. De leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte.

 

Les 5: Tabak: ook een drug?

Inleiding voor de leerling: Sommige dingen zijn goed om in te ademen. Frisse lucht bijvoorbeeld. Andere dingen zijn slecht, sigarettenrook bijvoorbeeld. Bijna iedereen weet dat. Toch zijn er veel mensen die roken. En als je er goed over nadenkt, roken mensen eromheel ook mee! Wat zijn sigaretten eigenlijk? 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 5 getraind worden 

Uit context 1, lichamelijke gezondheid en veiligheid, doelstelling 8: De leerlingen schatten de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties.

5delesleerlingenboekje
Uit context 2, omgeving en duurzame ontwikkeling,
doelstelling 2: De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid. (de schade die tabaksproductie aanbrengt voor het mileu)

Uit context 6, socio-economische samenleving,
doelstelling 7: De leerlingen kunnen hun eigen budget en de persoonlijke administratie beheren. (de kostprijs van roken)  
 
Uit de gemeenschappelijke stam:
11.De leerlingen kunnen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relavante criteria.
12.De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
13. De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

 

6delesleerlingenboekje

Les 6: Express yourself

Inleiding voor de leerling: Communiceren doe je door woorden uit te spreken en ernaar te luisteren. Maar communiceren doe je niet alleen met je mond en oren. Schrijven, chatten, sms'en, laten zien, spelen, een gezicht trekken zijn ook manieren om je uit te drukken. Zeker als je een gevoel wilt duidelijk maken, heb je veel meer nodig dan woorden. 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 6 getraind worden: 

Uit context 2
, mentale gezondheid, doelstelling 2: De leerlingen gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw.
doelstelling 3: De leerlingen erkennen probleemgebieden en vragen, accepteren en bieden hulp.

doelstelling 7: De leerlingen gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te drukken.

Uit de gemeenschappelijk stam:                                                            
1. De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk.
5. De leerlingen houden rekening met de situatie, opvatting en emoties van anderen.
 

Les 7: Opkomen voor je mening

Inleiding voor de leerling: Assertief zijn is duidelijk zeggen wat je voelt of wat je denkt. Soms probeer je je standpunt duidelijk te maken door hard te roepen. Dat werkt niet erg goed. Op een andere keer laat je je eigen mening maar voor wat ze is en houd je je mond. Dat is niet erg, maar het is  ook niet effectief. Hoe kun je opkomen voor je eigen mening zodat het effect heeft. 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 7 getraind worden: 

Uit context 1
, lichamelijke gezondheid en veiligheid,
doelstelling 8: De leerlingen schatten de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties. (zeker het tweede deel van de doelstelling wordt hier bereikt!) 

7delesleerlingenboekje

Uit de gemeenschappelijke stam:
1. De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk.
2. De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.
24. De leerlingen maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken.
  
8stelesleerlingenboekje

Les 8: Contact

Inleiding voor de leerling: Soms wil je jezelf van je beste kant laten zien zonder fake over te komen. Zeker als je contact wil maken met iemand die je nog niet zo goed kent. In deze les oefen je zulke 'relationele vaardigheden' 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 8 getraind worden: 

Uit context 3
, sociorelationele ontwikkeling, doelstelling 1: De leerlingen kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen. 

Uit de gemeenschappelijke stam:
1. De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk.
5. De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.
10. De  leerlingen engageren zich spontaan.
11.De leerlingen kunnen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relavante criteria.
12.De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
13. De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
18. De leerlingen gedragen zich respectvol.

Les 9: Drugs - just say know

Inleiding voor de leerling: Je bent het woordje 'drugs' buiten de lessen Unplugged natuurlijk ook al tegengekomen. Thuis, op televisie, op het internet. We praten over drugs in de les omdat het nodig is dat je de risico's kent van druggebruik. We hebben het in de lessen drie en vijf al gehad over alcohol en sigaretten. Er zijn nog veel andere drugs die worden gerookt, gedronken, gesnoven of op een andere manier in het bloed gebracht. Via het bloed komen ze in de hersenen terecht. Daar zorgen ze voor een rustig, verdoofd gevoel of juist een opgepepte stemming. Maar tegelijk kunnen ze iemand bang, suf of duizelig maken. Er zijn ook sociale risico's aan het gebruik van drugs. Iemand kan bijvoorbeeld zelf de indruk hebben dat hij cool, rebels, of ecologisch is door drugs te kopen. Terwijl hij in werkelijkheid controle en contact verliest, gedrag van een paar anderen nadoet en zijn geld betaalt aan een heel onecologische, kapitalistische en ultraglobalistische drugindustrie. Over zulke effecten en risico's gaat deze les. 

9delesleerlingenboekje
De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 9 getraind worden: 

Uit context 1
, lichamelijke gezondheid en veiligheid,
doelstelling 8: De leerlingen schatten de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties. 

Uit de gemeenschappelijke stam:
10. De leerlingen engageren zich spontaan.
18. De leerlingen gedragen zich respectvol.
20. De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen enin de samenleving. 
 
10lesleerlingenboekje

Les 10: Omgaan met moeilijkheden

Inleiding voor de leerling: De ene dag voel je je goed en vol vertrouwen omdat alles perfect lijkt te gaan! Gemakkelijke dagen. Maar de andere dag voel  je je slecht of onzeker. Dat zijn moeilijke dagen, het is ook moeilijk om dan met iemand anders te praten. Maar je kunt de dagen zelf niet veranderen. Je moet dus een manier vinden om met zulke dagen om te gaan. Door erover te praten, of op een andere manier. 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 10 getraind worden: 

Uit context 1, lichamelijke gezondheid en veiligheid,
doelstelling 2: De leerlingen leren het eigen lichaam kennen en reageren adequaat op lichaamssignalen.

Uit context 2, Mentale gezondheid,
doelstelling 1: De leerlingen gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties.
doelstelling 3: De leerlingen erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp.

Uit context 3
, sociorelationele ontwikkeling,
doelstelling 9: De leerlingen zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten. 
 
Uit de gemeenschappelijke stam:
11.De leerlingen kunnen gegevens, handelswijzen en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van relavante criteria.
12.De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
13. De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

Les 11: Problemen oplossen en beslissingen nemen

Inleiding voor de leerling: Een probleem kan als een grote blok beton voor je staan, onwrikbaar. Het verlamt je en belemmert je om te denken, te werken of op een andere wijze verder te gaan. Het vijf stappen model in deze les is een strategie om zulke bevroren situaties te vermijden. 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 11 getraind worden: 

Uit context 1
, lichamelijke gezondheid en veiligheid,
doelstelling 8, De leerlingen schatten de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties.

11lesleerlingenboekje

Uit context 2, Mentale gezondheid,
doelstelling 1: De leerlingen gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties
doelstelling 3: De leerlingen erkennen probleemsituaties  en vragen, accepteren en bieden hulp. 

Uit de gemeenschappelijke stam:
1. De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk.
18. De leerlingen gedragen zich respectvol.

12lesleerlingenboekje

Les 12: Doelen stellen

Inleiding voor de leerling: Dromen over je toekomst gaan vaak over wat je later wilt doen en wat je wilt worden. Het is net zo belangrijk om te dromen over hoe je wilt worden. Je toekomst bestaat niet alleen uit een beroep, ook uit je gezondheid en je relaties met de mensen om je heen. Op het einde van deze Unplugged lessen leren we je een eenvoudig instrument om je lange termijn doelen in korte termijn doelen op te splitsen. 

De vakoverschrijdende doelstellingen die tijdens les 12 getraind worden: 

Uit context 1
, lichamelijke gezondheid en veiligheid,
doelstelling 8: De leerlingen schatten de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties. 

Uit de gemeenschappelijke stam:
1. De leerlingen brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.