De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 



Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 



Komen en gaan in de drughulpverlening ...

Jaarlijks evalueert de dienst Wetenschappelijk Onderzoek het komen en gaan van personen met een drugprobleem die een beroep doen op één of meerdere centra van De Sleutel. Hoe situeert zich die in- en uitstroom binnen onze diverse hulpverleningsvormen? Een overzicht.

De ambulante zorg - instroom

In 2008 telden we 2524 aanmeldingen van 2216 unieke personen. Dat komt omdat eenzelfde persoon zich soms meer dan eens aanmeldt binnen het jaar hetzij voor eenzelfde probleem hetzij voor iets anders. Enkel 5% van deze groep wordt niet verder uitgenodigd voor een gesprek, mogelijks omdat de onthaalmedewerker op basis van de informatie die hij/zij kreeg bij de aanmelding meteen kon doorverwijzen naar een ander centrum binnen of buiten het netwerk van De Sleutel.

Maar niet iedereen die wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek, gaat op die uitnodiging in. We stellen vast dat er 1979 eerste gesprekken doorgingen voor 1811 unieke personen. Het feit dat eenzelfde persoon meer dan één 'eerste gesprek' kan hebben in de loop van het jaar, hangt vaak samen met de tijd die soms verloopt tussen zijn of haar eerste en volgende aanmelding(en). Wanneer er veel tijd verloopt tussen die eerste en die volgende keer, wordt het eerste -doorgaans verkennend- gesprek opnieuw gevoerd. Immers, de hulpvraag en de omstandigheden kunnen intussen heel wat veranderd zijn.

Zowel de aanmeldingen als de eerste gesprekken zijn in absolute aantallen gestegen ten opzichte van vorig jaar. De spanning tussen het aantal aanmeldingen en eerste gesprekken is echter met 5% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat er een iets betere doorstroom is van aanmelding naar eerste gesprek. Herleid naar unieke personen betekent dit dat 100 aanmeldingen leidden tot 82 eerste gesprekken.

Na zo een eerste gesprek, krijgt 80,3% van de aanvragers een uitnodiging voor verdere oriëntatie, zodat een stevig onderbouwd advies kan gegeven worden voor de best aansluitende en meest geschikte begeleiding. Maar ook hier gaat niet iedereen in op die uitnodiging. Uiteindelijk werden in 2008 1436 nieuwe oriëntaties (of heroriëntaties) gestart voor 1342 verschillende personen met een drugprobleem: dat is 61% van het oorspronkelijke aantal unieke aanmeldingen. Deze oriëntaties leidden tot 780 adviezen voor verdere begeleiding in één van de modules aangeboden in hetzelfde centrum. Het aantal nieuw gestarte modules in eenzelfde referentiejaar is doorgaans hoger dan het aantal adviezen voor verdere begeleiding in een module, ondermeer omdat maar één module tegelijk kan gevolgd worden. Maar eenmaal verwezen voor verdere begeleiding in het centrum, kan eenzelfde persoon meerdere modules na elkaar doorlopen. Een vaak geziene combinatie en opeenvolging is bijvoorbeeld: motivatie, individuele begeleiding of dagwerking, individuele begeleiding of instapgroep, individuele begeleiding. Herleid naar unieke cliënten, leidden 1342 unieke oriëntaties tot 1029 nieuw gestarte unieke begeleidingen in modules.

De ambulante zorg - uitstroom

Er zijn drie soorten afrondingen (eerste drie in schema hiernaast) die we als positief kunnen beschouwen:

-de persoon met een drugprobleem kan terug naar eigen omgeving verwezen worden

schema

-hij/zij zet een stapje verder en wordt intern verwezen naar een meer intensieve (vaak residentiële) vorm van behandeling

-hij/zij wordt extern verwezen, mogelijk omwille van een focusverschuiving, een open venster weg van het drugprobleem.

 

In 2008 werd 38% van de niet meer lopende begeleidingsmodules positief afgerond.

 

-Jammer genoeg blijven grote aantallen onderweg afhaken. Gerekend vanaf het totale aantal aanmeldingen, verliest bijna de helft onderweg ergens de kracht om na die eerste stap het ingezette proces van verandering door te zetten ...

Blijven investeren in motivatie is dus de boodschap. Als we de paden van cliënten op individueel niveau uitzetten, stellen we vast dat elke tussenkomst kan helpen. Heel wat personen die na een allereerste start afhaakten, blijken na enige tijd terug te komen en een nieuwe kans op succes aan te grijpen.

De residentiële centra

Het crisiscentrum

In 2008 waren er 1266 nieuwe aanmeldingen in het crisiscentrum, die leidden tot 414 nieuwe opnames. Dat is 32,7% van het aantal nieuwe aanmeldingen. De doorstroom ratio van aanmelding naar effectieve opname is hiermee gevoelig gedaald ten opzichte van 2007 en zelfs gezakt tot onder deze van 2006.

20 van deze opnames zijn nog lopend eind 2008. Van de 394 afgeronde opnames werden er 79 intern verwezen: 10 naar een ambulant centrum, 49 naar één van beide TG's en 20 naar het residentieel kortdurend jongerenprogramma. 40 opnames werden afgerond met een verwijzing terug naar de eigen omgeving.

Echter, voor 62% kon niet volgens plan worden afgerond: de cliënt haakte zelf af (40%), hij werd buitengezet wegens agressie, gebruik of zich niet houden aan de regels (22%), of omwille van overmacht.

 

Grafiek opnames residentieel 2008afronding_residentieel

 

De therapeutische gemeenschappen

Het aantal opnames voor beide therapeutische gemeenschappen samen bedraagt opnieuw 96, waarvan 58 nieuwe en 38 nog lopende opnames uit het voorgaande jaar.

31 van alle opnames of 37% is nog lopend op het eind van 2008. Het gaat om 5 oude en 26 nieuwe opnames. De percentages bij de aard van de afronding werden berekend op 84 afgeronde opnames, waarvoor de afronding bekend was.

8 opnames of 9,5% - allemaal opnames uit het vorige jaar- werden afgerond met een verwijzing naar het tussenhuis. Voor een therapeutische gemeenschap zijn dit succesvolle afrondingen. 3 opnames werden verwezen naar het CIC en 5 werden extern verwezen.

Echter, voor 37 afgeronde opnames (44%) brak de cliënt het programma voortijdig af of moest de begeleiding de cliënt buitenzetten.

Het residentieel kortdurend jongerenprogramma

99 jongeren meldden zich aan bij het RKJ in 2008. Dit leidde tot 59 nieuwe opnames of bijna 60% doorstroming van aanmelding naar opname. Samen met de nog lopende opnames uit 2007, telde het RKJ aldus een totaal van 75 opnames. Dit is een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de voorbije jaren.

Bijna één op vier opnames kan bovendien succesvol worden afgerond met een terugverwijzing naar de eigen omgeving van de jongere. 10% wordt intern verwezen en 21% extern. Niettemin eindigt nog 45% van de opnames op een voortijdig verlaten van het programma op eigen initiatief of op vraag van de begeleider.

De sociale werkplaats

In 2008 waren er 225 aanmeldingen in de sociale werkplaats, waarvan er 139 leidden tot een eerste gesprek. Na een eerste gesprek blijkt 28% al meteen extern verwezen te kunnen worden. De meerderheid wordt echter uitgenodigd voor verdere oriëntatie.

81 krijgen een afspraak voor verdere oriëntatie op het vlak van werk, maar niet iedereen blijkt hierop in te gaan.

Aanmeldingen in de Sociale Werkplaats

doorstroom

 

In vergelijking tot de voorgaande jaren lijkt het aantal afspraken voor werk in één van de werkplaatsen na een werkoriëntatie af te nemen. We vinden dit echter niet terug in het aantal lopende en/of nieuw gestarte werkgelegenheidsmodules. Dat aantal is met 19 eenheden toegenomen.

 

Veerle Raes, Dienst Wetenschappelijk Onderzoek

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.