De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 EU-drugsagentschap is bezorgd over complexe markt stimulerende middelen en overvloed aan poeders en pillen

Europa wordt geconfronteerd met een steeds complexere markt van stimulerende middelen, waarbij gebruikers een grote verscheidenheid aan poeders en pillen wordt aangeboden. Cocaïne, ecstasy en amfetaminen nemen nog steeds de meest prominente plaats in op de markt van stimulerende middelen, maar moeten nu concurreren met een toenemend aantal nieuwe synthetische drugs, zoals cathinonen, een van de grootste groepen nieuwe drugs waarover momenteel in Europa wordt gerapporteerd. Andere stimulerende middelen worden ook onderzocht, en er zijn tekenen dat methamfetamine een steeds groter marktaandeel verwerft. Ontwikkelingen op de Europese markt voor stimulerende middelen worden beschreven in het Jaarverslag 2012: de stand van de drugsproblematiek in Europa, dat door het EU drugsagentschap (EWDD) in Lissabon wordt gepresenteerd.

Voor gebruikers zijn deze drugs tot op zekere hoogte 'inwisselbare producten', aldus het agentschap, waarbij factoren als beschikbaarheid, prijs en zuiverheid van invloed zijn op hun keuzes en zorgen voor een instabiele markt. In het verslag wordt ook beschreven hoe gebruikers vaak niet weten wat ze eigenlijk kopen.

Cocaïne: terugloop van gebruik
In de afgelopen tien jaar is cocaïne het meest algemeen gebruikte illegale stimulerende middel in Europa geworden, hoewel de meeste gebruikers gevonden worden in een klein aantal landen. Rond 15,5 miljoen Europeanen (15-64 jaar) hebben cocaïne in hun leven geprobeerd en 4 miljoen van hen gebruikten de drug het afgelopen jaar. De problematiek van stimulerende drugs is nog steeds voor een groot deel terug te voeren op cocaïnegebruik, maar de jongste gegevens bevestigen wel de analyse in het verslag van vorig jaar dat de populariteit en het imago ervan als 'drug van hoog aanzien' mogelijk afneemt.

Aanwijzingen dat minder drugsgebruikers zich laten behandelen voor cocaïneproblemen, geven de indruk dat de populariteit ervan afneemt. Ongeveer 15 % van de drugsgebruikers die zich onder speciale behandeling laten stellen, noemt cocaïne als hun voornaamste drugsprobleem (figuur TDI-2, part ii). Recente gegevens over trends aangaande gebruikers die zich onder behandeling laten stellen, laten een bescheiden terugval in aantallen zien

MDMA maakt comeback op ecstasymarkt
Rond 11,5 miljoen Europeanen (15-64 jaar) hebben 'ecstasy' in hun leven geprobeerd, van wie 2 miljoen in het laatste jaar. De jongste gegevens bevestigen de analyse in het verslag van vorig jaar dat MDMA – de bekendste drug van de 'ecstasy'-groep– een comeback maakt . Deze volgt op een tekort aan MDMA in recente jaren, toen als 'ecstasy' verkochte pillen andere stoffen bevatten (bijv. mCPP, BZP, mefedron). De daling in de MDMA-productie is toegeschreven aan succesvolle maatregelen ter beperking van het misbruik van PMK, de chemische precursor die nodig is om MDMA te maken. Producenten zijn echter bezig andere chemicaliën te vinden als basismateriaal voor MDMA. De inhoud van als 'ecstasy' verkochte pillen blijft divers. Poeders en pillen die hoge doses MDMA bevatten lijken meer gemeengoed te worden.

Methamfetamine neemt steeds groter aandeel 
Het gebruik van amfetaminen (een term die amfetamine en methamfetamine omvat) blijft in het algemeen lager dan dat van cocaïne in Europa. Rond 13 miljoen Europeanen (15-64 jaar) hebben amfetaminen in hun leven geprobeerd, onder wie 2 miljoen in het afgelopen jaar. De laatste gegevens laten zien dat het gebruik van amfetaminen onder jonge volwassenen (15-34 jaar) in het algemeen stabiel is gebleven of daalt. Het gebruik van een van de twee drugs, amfetamine, is meer gemeengoed. Maar het methamfetaminegebruik, dat traditioneel laag is in Europa en voornamelijk beperkt bleef tot Tsjechië en Slowakije, lijkt zich nu uit te breiden.

In recente EWDD-jaarverslagen is erop gewezen dat methamfetamine in toenemende mate verkrijgbaar is en terrein wint in het noorden van Europa, waar het amfetamine gedeeltelijk heeft vervangen als het populairste stimulerende middel (Letland, Zweden, Noorwegen, Finland). Het EWDD merkt tevens op dat in 2010 Duitsland, Griekenland, Cyprus, Hongarije en Turkije ook tekenen van problematisch methamfetaminegebruik hebben gerapporteerd, zij het in naar schatting geringe mate.

De jongste gegevens over vangsten suggereren dat de productie grootschaliger wordt en dat methamfetamine een steeds groter aandeel inneemt van de Europese markt van stimulerende middelen. Tussen 2005 en 2010 steeg de hoeveelheid in Europa gevangen methamfetamine (25 EU-landen) van ongeveer 100 kg naar ongeveer 600 kg. Ondertussen is het aantal methamfetaminevangsten in deze periode meer dan verdrievoudigd: van ongeveer 2 200 tot ongeveer 7 300. Landen waar tussen 2009 en 2010 sprake was van een afgetekende toename van het aantal vangsten van deze drug, zijn onder meer Duitsland, Estland, Litouwen en Oostenrijk.
Andere punten van zorg waarop momenteel de aandacht wordt gevestigd, betreffen eerste, zij het nog sporadische meldingen van het roken van methamfetamine in Europa en de verkrijgbaarheid van 'crystal meth'. Van het roken van methamfetamine, tot op heden zeer zeldzaam in Europa, is bekend dat het bijzonder schadelijk is voor de gezondheid.

4-MA – nieuw amfetamineachtig stimulerend middel wordt na sterfgevallen onderzocht
Naar aanleiding van toenemende zorgen over het gebruik van het stimulerend middel 4-methylamfetamine
(4-MA) heeft Europa formeel verzocht om een onderzoek naar de gezondheids- en sociale risico's van het middel (waaronder de betrokkenheid van de georganiseerde misdaad). De risicobeoordeling wordt deze week in Lissabon uitgevoerd door het Wetenschappelijk Comité van het EWDD, met experts van de Europese Commissie, Europol en het Europees Geneesmiddelenbureau. In de meeste EU-lidstaten staat het middel op dit moment niet onder een krachtens de drugswetgeving uit te voeren controle.
Deze analyse behelst de tweede fase van een drie stappen omvattende wettelijke procedure waarmee Europa nieuwe drugs monitort en ertegen optreedt. Ze werd in gang gezet door sterfgevallen die met dit  middel in verband werden gebracht en die zich voordeden in België, Nederland en het VK (in de laatste twee landen wordt het middel gecontroleerd), en meldingen van vangsten in 14 Europese landen. Een risicobeoordelingsverslag wordt na de bijeenkomst overgelegd aan de Europese Commissie en de Europese Raad, op basis waarvan de Raad kan beslissen om de drugs in de hele EU aan controlemaatregelen te onderwerpen.

4-MA behoort tot de groep synthetische fenethylaminen en is nauw verwant aan amfetamine. Op de illegale markt lijkt het middel te worden verkocht als amfetamine of ermee te worden versneden. Dit kan betekenen dat – ook al zijn er weinig aanwijzingen voor een specifieke vraag naar 4-MA – amfetaminegebruikers een groter gevaar lopen aan de drug te worden blootgesteld indien de beschikbaarheid ervan toeneemt.

Al meer dan 50 nieuwe drugs in 2012 opgespoord
Nog altijd worden in de EU nieuwe drugs gerapporteerd. Dat gebeurt in een tempo van ongeveer één keer per week. Een totaal van 49 nieuwe psychoactieve stoffen werd in 2011 officieel gerapporteerd via het EU-systeem voor vroegtijdige waarschuwing (EU early-warning system/EWS)(4). Dit is het hoogste aantal middelen dat ooit in één jaar is gerapporteerd (tegen 41 in 2010 en 29 in 2009). De eerste gegevens voor 2012 vertonen geen tekenen van afname: er zijn al ruim 50 nieuwe middelen ontdekt.

Synthetische cathinonen (bijv. mefedron, MDPV), die soortgelijke effecten hebben als cocaïne, vormen een van de twee grootste door het EWS gevolgde groepen (de andere zijn synthetische cannabinoïden, zoals die bijvoorbeeld worden gevonden in 'spice'-producten). Bijzonder vermeldenswaard in 2011 was het toenemende aantal gerapporteerde middelen en hun diversiteit. Alle nieuwe drugs die afgelopen jaar werden gerapporteerd, alsmede de dusver voor dit jaar gerapporteerde drugs, waren synthetisch.
Naast de toegenomen diversiteit binnen de algemenere nieuwe drugsgroepen, onthult het EWDD dat er minder bekende chemische groepen zijn gerapporteerd. Het stelt ook dat 'het aantal producten dat meerdere psychoactieve stoffen bevat, lijkt te stijgen'.

Recordaantal van onlineshops die 'legale psychedelica' verkopen
In het huidige verslag worden de resultaten gepresenteerd van de EWDD-momentopname van 2012 van online detailhandelaren van 'legale psychedelica', met een recordaantal van 693 onlineshops die psychoactieve producten naar EU-landen zou verkopen, tegen 170 in januari 2010. Hoewel drie natuurlijke producten – kratom, salvia en hallucinogene paddenstoelen – de Top 10 aanvoeren van 'legale psychedelica' die het vaakst online werden aangeboden, waren de zeven andere middelen synthetisch.
Uit de momentopname blijkt een sterke toename in het aantal internetshops dat synthetische cathinonen
(bijv. MDPV, 4-MEC) aanbiedt, wat de indruk wekt dat online exploitanten op zoek zijn naar een vervanging van mefedron, dat nu in de EU onder controle staat. Wat de meeste nieuwe drugs betreft zijn recreatieve drugsgebruikers tot op heden de doelgroep, maar in sommige landen worden de nieuwe drugs ook door problematische gebruikers ingenomen. Rapportage uit Hongarije wijst uit dat gebruikers van opioïden synthetische cathinonen (mefedron, MDPV) inspuiten in tijden van heroïneschaarste.

'Oudere-nieuwe' drugs mogen niet over het hoofd worden gezien
Nu de aandacht is gericht op oude, gevestigde drugs of op de opkomst van nieuwe middelen, mag niet over het hoofd worden gezien dat een aantal van de 'oudere nieuwe' drugs een vaste plaats op de markt heeft veroverd, zo waarschuwt het EWDD. Het betreft onder meer GHB, GBL, ketamine, mephedrone en PMMA, ten aanzien waarvan pockets van frequent gebruik of toegenomen beschikbaarheid zijn gemeld. Aan deze drugs zijn negatieve gezondheidseffecten, waaronder afhankelijkheid onder chronische gebruikers, toegeschreven. Voorts zijn er onverwachte problemen aan het licht gekomen, waaronder aandoeningen aan de blaas bij ketaminegebruikers. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak van een grotere opmerkzaamheid van nationale drugsinformatiesystemen ten aanzien van opkomende trends en gezondheidsproblemen die verband houden met deze middelen.

Proactieve reactie
In heel Europa worden diverse maatregelen ontwikkeld om de vraag naar en de aanvoer van drugs te verminderen (zie Hoofdstuk 8). De snelheid waarmee nieuwe psychoactieve middelen op het toneel kunnen verschijnen en worden verspreid, vormt een uitdaging voor bestaande wetgevingsprocedures op het gebied van drugsbestrijding.
Drugswetten zijn echter niet de enige middelen die worden gebruikt om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor deze nieuwe stoffen Europa plaatsen. Landen buigen zich bijvoorbeeld nu ook over hun wetgeving op het gebied van geneesmiddelen en consumentenveiligheid om het probleem aan te pakken. Regelgeving op het gebied van consumentenveiligheid die vereist dat ter verkoop aangeboden goederen op correcte wijze worden geëtiketteerd met betrekking tot het verwachte gebruik, wordt nu aangewend voor een verbod op 'spice'-producten in Italië en op als 'badzout' en 'plantenvoedsel' geëtiketteerde mefedron in het VK (vóórdat mefedron onder controle van de nationale drugswetgeving werd gesteld). Met het oog op de toekomst werkt de Europese Commissie, met steun van de EU-lidstaten, het EWDD, Europol en het Europees Geneesmiddelenbureau, aan nieuwe wetgeving om de opkomst van nieuwe psychoactieve stoffen in de EU tegen te gaan.

Ga hier naar de persberichten van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverlaving  (EWDD hoogtepunten 1 en hoogtepunten 2 : over dalend heroïnegebruik)

Lees meer op de website van EWDD

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.