De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 De Sleutel ent kwaliteit op visie en strategische doelstellingen

De drughulpverlening in Vlaanderen is volop in beweging. Om op de vele externe en interne uitdagingen voorbereid te zijn wordt er bij De Sleutel dan ook werk gemaakt van een kwaliteitsverbeterplan. In de uitbouw van ons kwaliteitsbeleid vertrekken we vanuit onze visie en onze strategische doelstellingen. Maak hierna kennis met de voornaamste prioritaire acties die de komende jaren in het kwaliteitsbeleid van De Sleutel centraal zullen staan. 

Na uitgebreide  bespreking en overleg op verschillende fora en beleidsniveaus met terugkoppelingsmomenten op de werkvloer, werd in 2013 de explicitering van onze visie met strategisch plan voor 2014-2018 bekrachtigd op een bijzondere studiedag voor alle medewerkers in de zorg. Voor de opmaak van beleids- en verbeterplannen in de komende jaren zouden we ons laten leiden en inspireren door deze vijf visieaspecten en zes strategische doelstellingen. Ze verwijzen naar het werken in zorgtrajecten, de integratie van acties op het gebied van verslaving én activering, het evidence-based werken op basis van kwaliteitsindicatoren, de participatie aan maatschappelijke evoluties binnen de GGZ, jeugdzorg, sociale economie en de overheveling naar Vlaanderen, en het realiseren van een goede balans tussen streven naar kwaliteit voor de cliënt, groei, welzijn en veiligheid van de medewerkers, en de rendabiliteit van de organisatie. Daartoe zouden 6 doelstellingen op de voorgrond moeten komen, namelijk: het actualiseren van onze zorg, het realiseren van een naadloos hulpverleningstraject, de verankering van onze organisatie in de belendende sectoren, tezamen met het consolideren of uitbouwen van duurzame relaties met de partners. We willen tegen 2018 ook beschikken over een geïntegreerd medewerkersbeleid én een geïntegreerd kwaliteitsbeleid dat de feedback van cliënten en medewerkers actief benut.

Kwaliteitsbeleid met prioritaire acties
Hiermee gingen we aan de slag met een eerste kwaliteitsverbeterplan met prioritaire acties voor 2014. De residentiële afdelingen zetten actief in op acties in samenhang met het integreren van handelen op het vlak van verslaving én activering. Het uitdenken van scenario’s in samenhang met de financiële gezondheid van de organisatie (1), het vorm geven aan een kwaliteitsbeleid (2) en de overleg- en besluitvormingsstructuur en mandaten tussen afdelingshoofden en directie (3), vormden topprioriteiten voor de directie.Stafdiensten hielden de vinger aan de pols om tot operationele doelen te komen bij strategische doelen zoals het actualiseren van zorg, een aantal aspecten van personeelsbeleid, én een naadloos hulpverleningstraject. De meeste van deze acties lopen door in 2015 en mogelijk ook in 2016. Een belangrijk leerpunt was alvast dat de prioritaire acties in het eerste kwaliteitsverbeterplan té ambitieus waren om in één jaar te klaren. We geven onszelf in de toekomst de ruimte om verbeteracties over meer dan één jaar te spreiden, maar hoe dan ook jaarlijks te voorzien in tenminste één tussentijdse evaluatie.

Externe ontwikkelingen
Ondertussen blijft de samenleving in beweging, een aantal externe ontwikkelingen kristalliseren zich verder en dringen zich aan ons op. De voor onze sector relevante maatschappelijke ontwikkelingen – inkanteling in Vlaanderen, vermaatschappelijking van zorg, lokale inkleuring van het drugbeleid, strak financieel beleid in Vlaanderen, samenwerking justitie en drughulpverlening, the world goes online – zijn bepalend voor het tempo waarmee wij de operationalisering en realisatie van onze strategische doelstellingen verder aanpakken.

schema kwaliteitsplan 2015

Kwaliteitsverbeterplan 2015-2016
Voor 2015-2016 werden 24 prioritaire acties weerhouden, gespreid over de kernprocessen en de vier grote beleidsdomeinen.

De kernprocessen
Vanuit onze visie op gedeelde trajecten, komen we tot afspraken over een centrale instroom en aanmelding van cliënten in de Gentse regio. Dit betekent dat gewerkt wordt aan een gemeenschappelijke visie, methode en procedure voor indicatiestelling en diagnostiek, niet alleen  in de Gentse regio.. We nemen hier meteen onze ambitie mee dat de doelstellingen in het behandelplan van de cliënten voor elke behandelperiode het resultaat zijn van gedeelde besluitvorming. De ingebruikname van één – liefst elektronisch – multidisciplinair dossier voor elke cliënt zal deze werkwijze ondersteunen, in die zin dat daarin naast de doelstellingen uit gedeelde besluitvorming, ook alle afspraken en essentiële informatie voor de verdere begeleiding systematisch genoteerd gaan worden. In de intensieve begeleiding – hetzij ambulant of residentieel – worden zoveel mogelijk trajecten van activering geïntegreerd. Tenslotte willen we sport en bewegen op een structurele manier deel laten uitmaken van  de behandelprogramma’s.

Personeel
Op het vlak van personeel bereiden we ons maximaal voor op de effecten van de overheveling naar Vlaanderen en gaan we voor een optimalisering van het toekomstige personeelskader. Diverse aspecten van het algemeen personeelsbeleid en aanwervingen worden daartoe geactualiseerd, met inbegrip van de mandaten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die horen bij elke lijnfunctie,  de bekendheid en toegankelijkheid van richtlijnen en procedures voor alle personeelsleden én het uniformiseren van de procedure voor verloning van prestaties conform de regelgeving inzake aangifte sociale risico’s. Voor het verbeteren van de communicatie met de medewerkers worden de mandaten van de diverse overleg- en besluitvormingsstructuren herbekeken en duidelijker afgelijnd.

TeeVeeweb

Middelen en partnerschappen
In het kader van een werking die coherent is met de beschikbare middelen wordt, met het oog op een maximale afstemming op de zorgnoden, de bezetting/het gebruik van gebouwen en lokalen gerevalueerd en herschikt. Er komt meer uniformiteit en systematiek in het doorloopproces van prestaties, facturatie en inning van vorderingen en er wordt werk gemaakt van een begroting over meerdere jaren, teneinde investeringen te spreiden in de tijd.

Beleid en strategie
Op het vlak van beleid willen we in 2015 via een opleiding samen duiding geven aan het begrip “outputgericht werken” en samen invulling geven aan het werken met plannen, indicatoren en resultaatgerichte afspraken. Daarnaast wordt tegen eind 2016 gewerkt aan een uitgeschreven communicatieplan voor interne informatiedoorstroming. We beogen volledige transparantie omtrent welke informatie wanneer en voor wie beschikbaar moet zijn en willen hiervoor maximaal gebruik maken van een geoptimaliseerd intranet.

Leiderschap
Er wordt in overeenstemming met de raad van Bestuur een visie ontwikkeld over hoe de werking van De Sleutel de volgende jaren onder Vlaanderen en binnen de geestelijke gezondheidszorg best vorm kan krijgen. Met het oog op meer planmatigheid in de opvolging van strategische doelstellingen wordt een systeem van bevraging en van indicatoren opgezet voor de meest relevante / prioritaire kwaliteitsaspecten.

 

Veerle Raes (september 2015)

Aanverwante info :

Lees hierna hoe De Sleutel in de praktijk omgaat met interne en externe uitdagingen.

Toekomstige beleidsuitdagingen: Algemeen directeur Damien Versele aan het woord

Beleidskeuzes 2014-2018

Visie rond kwaliteitsbeleid in De Sleutel

 

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

September
 • 25
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 25/9; 9/10; 23/10; 6/11; 20/11; 4/12; 18/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoOktober
 • 7
  19:30 Dagcentrum Mechelen viert 25 jarig bestaan met Filmavond

  Dagcentrum Mechelen viert op maandag 7 oktober zijn 25-jarig bestaan met een filmavond. De viering wordt georganiseerd i.s.m. met het Filmhuis. Samen zetten we een parel van Gus Van Sant in de kijker: ‘Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot.’ Een film die een mooi beeld schetst van een man in herstel. Hij maakt er het beste van, ondanks zijn beperkingen. Vooraf is er een receptie en om 20u30 vangt de film aan. Klik hier voor meer info 

 • Volledige agenda