De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Bedoeling van de Treatment Demand Indicator (TDI)

Epidemiologische gegevens over drughulpverlening op nationaal niveau worden onder meer verkregen door de vraag naar behandelingen in verband met drugsverslaving en de trends in de tijd op te volgen. Op die manier kunnen prioriteiten voor behandeling en preventie worden vastgelegd en kunnen behoeften en kosten voor gezondheidszorg worden ingeschat.

In Vlaanderen voeren de bij het RIZIV aangesloten revalidatiecentracentra al sedert  1988 zo een gezamenlijke registratie. De registratie van patiënten in deze centra heeft in het verleden al heel wat informatie opgeleverd en de bevoegde autoriteiten geholpen zicht te krijgen op de drugsproblematiek en de werking van deze centra. Maar naast de revalidatiecentra, vormen ook huisartsen, psychiatrische ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheidszorg belangrijke bronnen van informatie over de vraag naar behandeling voor verslavingsproblematiek. Andere voorzieningen moesten dus ook participeren in de registratie van gegevens over de vraag naar behandeling voor een middelen problematiek, om op nationaal niveau als indicator te kunnen dienen voor het gezondheidszorgbeleid.

Europese achtergrond

De TDI dateert van ongeveer 20 jaar geleden.  De Pompidou-groep legde in 1994 als eerste een gemeenschappelijk protocol voor de Europese lidstaten vast voor de verzameling van basisgegevens over het profiel van druggebruikers die met behandelingscentra in aanraking kwamen. Kort daarna werd het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving  (EWDD, 1) opgericht. Het doel van dit Europees Waarnemingscentrum is om de Europese Unie (EU) en haar lidstaten te voorzien van op feiten gebaseerde overzichten van de drugsproblematiek en om het drugsdebat op een  onderbouwde manier te kunnen voeren.  Vanaf dan nam het EWDD de verantwoordelijkheid voor de registratie van gegevens over behandelingsaanvragen op Europees niveau op zich. Het is één van de vijf sleutelindicatoren die op Europees niveau in verband met drugs en drugverslaving worden opgevolgd. Sinds 2001 zijn deze TDI-gegevens regelmatig gebruikt in analyses van het EWDD over de drugsituatie in Europa. Het zal evenwel nog tot een tijdje duren vooraleer ook de Belgische cijfers in deze analyses zullen worden opgenomen.

De Belgische TDI

Aangezien het drugsactieplan van de Europese Unie officieel erkend is, heeft ook België zich ertoe verbonden de sleutelindicatoren van de EWDD op nationaal niveau in te zamelen. Omdat er geen nationale coördinatie was in België voor deze gegevens, moesten we tot 2005 wachten voor de goedkeuring van een eerste Belgisch protocolakkoord. Dat protocolakkoord biedt tot vandaag nog het enige kader voor de verdere operationalisering van het Europese TDI-protocol (BS 03-05-06, 22032) in België. Het is dus het referentiedocument voor de TDI-registratie in België. Actueel is het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) hiervoor het nationale aanspreekpunt en zijn zij dus verantwoordelijk voor de inzameling van Belgische gegevens en voor de jaarlijkse aanlevering van deze informatie in de vorm van een standaardtabel aan het Europees Waarnemingscentrum. Specifiek voor België voorziet het TDI-protocol ook in de registratie van behandelingsaanvragen voor alcohol-gerelateerde problemen.

Samenstellende bestanddelen

De Belgische TDI vormt een vaste, maar minimale set van socio-economische gegevens, gegevens van het middelengebruik en van de behandeling, voor elke behandelingsepisode van een persoon in een behandelingscentrum dat behandeling aanbiedt voor aan middelen gebonden problematiek (alcohol en illegale middelen).

Algemene informatie: behandelingscentrum, behandelingseenheid, type behandelingseenheid.

Identificatie van de patiënt: een unieke identificatiecode van de patiënt om elke patiënt te kunnen opvolgen en dubbele informatie te vermijden.

Beschrijving van de patiënt: geslacht, leeftijd, nationaliteit, leefsituatie (met wie), leefsituatie (waar), onderwijsniveau, beroepssituatie.

Beschrijving van de behandeling: begindatum van de behandeling, eerdere behandelingen, bron van doorverwijzing, behandeling met vervangingsmiddelen.

Profiel van de verslaving: voornaamste middel, andere middelen, gebruik van het voornaamste middel, frequentie van het gebruik van het voornaamste middel, de frequentie van het gebruik, leeftijd op het ogenblik van het eerste gebruik van het voornaamste middel, injectiegedrag.

Het geheel van deze gegevens levert interessante informatie op voor de diverse beleidsniveaus: epidemiologische informatie, informatie over de sociale context, stabiliteit en mate van socio-economische integratie, behandelingstrajecten over de voorzieningen heen, de relatie met justitie en tenslotte het profiel van de verslaving zelf: ernst, risico-inschatting, neveneffecten, …

Veerle Raes (september 2013)

Lees ook “Het Profiel van de cliënt in De Sleutel”

1)  EWDD of voluit Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugverslaving, is de Nederlandse afkorting voor EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.