De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Ervaring werkt?! Ervaringskennis co-creatief inbedden in je organisatie

Toen ik bij De Sleutel kwam werken trof me de evidentie van het inzetten van ervaringsdeskundigen als collega’s. De inbreng van ervaringsdeskundigen (op verschillende niveaus, in verschillende rollen) wordt hier erg naar waarde geschat. Om het omgaan met die ervaringskennis verder te versterken, organiseren we intervisies en worden de actieve ervaringsdeskundigen ook gecoacht in hun rol. Een aanleiding om het recente boek “Ervaring werkt?! Ervaringskennis cocreatief inbedden in je organisatie” van Dr. Didier Reynaert e.a. van dichtbij te bekijken.

Het boek doet wat het zegt. De auteurs nodigen je stapsgewijs uit om te reflecteren over theorie en visie. Je wordt uitgedaagd en ondersteund om in team een draagvlak te creëren om ervaringskennis in te bouwen. Het is opgesteld in eenvoudige taal, erg overzichtelijk en bevat duidelijke omschrijvingen van oefeningen. Naast de opdrachten zijn er een aantal dwarsliggers voorzien: hier worden een aantal standpunten neergezet, die stof tot nadenken bieden.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg is reeds jaren een beweging om ervaringskennis meer ruimte te geven. Ik herinner me goed toen ik in de psychiatrie werkte en de eerste ervaringsdeskundige in het team werd geïntroduceerd. Tot kort daarvoor was ze een cliënte op de afdeling waar ik werkte en vervolgens mijn collega. Het was zoeken naar positionering, zoeken naar hoe we ons ten opzichte van elkaar verhouden, … wiens gezichtspunt legt meer gewicht in de schaal? Intussen is hier al een hele weg in afgelegd. Dit boek had een grote hulp kunnen zijn.

In een eerste hoofdstuk worden de referentiekaders uiteen gezet: 3 kenniskanalen naast elkaar (ervaringskennis, wetenschappelijke en professionele kennis), gedeeld eigenaarschap en gelijkwaardig partnerschap als ingrediënten voor de cocreatie.

Daarna wordt de terminologie verhelderd en het belang beklemtoond om een draagvlak te creëren om verandering te realiseren. Vervolgens word je op weg gezet waardoor je je eigen (werk)context in beeld leert brengen. Er wordt vertrokken van een focus op jezelf als professional, de eigen teamwerking, de organisatiestructuur en het ruimere zorglandschap. De oefeningen nodigen je uit om krachten, beperkingen en uitdagingen scherp te stellen.

Hoofdstuk 4 zoomt in op het creëren van een draagvlak in de eigen context: welke weerstand en bezorgdheden borrelen op bij het aan de slag gaan met ervaringskennis en -deskundigheid? Het volgende hoofdstuk handelt over de diversiteit van ervaringskennis. Met een overzichtelijk schema (zie illustratie) wordt het onderscheid uiteengezet tussen ervaring, individuele ervaringskennis en collectieve ervaringskennis.

Schematische voorstelling van de verschillende vormen van ervaring
Ervaring werkt blz 15
 

In hoofdstuk 6 leggen de auteurs het belang uit  om ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis in relatie tot elkaar te bekijken en gelijkwaardig te achten. Aan de hand van voorbeelden illustreren ze kruisbestuiving tussen de verschillende vormen van kennis. In het volgende hoofdstuk wordt het aan de slag gaan met ervaringsdeskundigen ingezet als voorbeeld van werken met ervaringskennis. De auteurs bieden een kader waarbinnen verschillende rollen worden uitgelegd. De spanning tussen democratische en instrumentele inzet van ervaringskennis wordt niet uit de weggegaan.

Het boek vertrekt van de brede waaier van mogelijkheden in de eigen organisatie. Waar is de ervaringskennis reeds aanwezig, waar kan ze een zinvolle plaats innemen. Op die manier word je begeleid in het nemen van een beslissing over de positionering van ervaringsdeskundigen in de organisatie en welke verwachtingen dat met zich meebrengt. Statuut, mandaat en opleiding wordt onder de loepe genomen.

De auteurs focussen verder op het belang van coaching en intervisie. Aan de slag gaan met ervaringsdeskundigen brengt immers heel wat teweeg voor het team en de ervaringsdeskundige zelf. Het is tot slot verrijkend dat ze in het laatste hoofdstuk een globale oefening uiteenzetten waarbij je kan toewerken naar een duurzame verandering. Aan de hand van vragen leer je een kompas opstellen, als een houvast in het implementatieplan van het gedragen inbedden van ervaringskennis in de eigen context.

ervaring werkt webErvaring werkt, Ervaringskennis cocreatief inbedden in je organisatie, Didier Reynaert e.a., 9789463798266| 1e editie, 152 blz, Acco, 21€

 

Els Vanneste (juni 2022)

 

Aanverwante info

Werkt ervaring? Dit zeggen onze ervaringsdeskundigen zelf: lees hier of bekijk een getuigenis van een ervaringsdeskundige

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.