De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Professionals

Hier vind je info op maat van wie beroepshalve met het thema drugs bezig is. Welke drugspreventie is effectief?  Maak kennis met ons aanbod voor leerkrachten en preventiediensten. Wat is evidence based hulp verlenen? Bekijk ons overzicht van goede praktijken en bruikbare meetinstrumenten.

vrijdag 15 februari 2013 00:00

Activering binnen Sociale Werkplaats De Sleutel

Sinds een 10-tal jaren investeert de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel in een voortraject van activering, met als doel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (verslavings- en/of een geestelijk gezondheidsprobleem, lange jaren inactiviteit) te begeleiden naar bezoldigde arbeid. Wij noemen deze personen doelgroepmedewerkers.

Via activering (her)wint de doelgroepmedewerker stabiliteit op voldoende levensdomeinen (1)  en verhoogt deze de kansen op het verkrijgen en behouden van duurzaam werk binnen het reguliere economische circuit als het kan, binnen het beschermde als het moet.

Voor wie?
De activerende werkvloer richt zich hoofdzakelijk tot personen met een werkloosheidsuitkering, ziekte-en invaliditeitsuitkering of een leefloon die ook kampen met een probleem van verslaving aan illegale middelen.  Het gaat om mensen die momenteel omwille van diverse belemmeringen (2), niet aan de slag zijn via het reguliere of beschermde circuit. Arbeidsdeelname wordt echter binnen een redelijke periode wel als haalbaar ingeschat (mits de nodige ondersteuning).  De toeleiding gebeurt vooral vanuit het OCMW, maar ook vanuit VDAB, GTB (3), de gevangenis, justitie in de ruime zin, psychiatrische centra en de drughulpverlening . Ook spontane  aanmeldingen van de kandidaat-doelgroepmedewerker  zijn welkom.

web Groen

Hoe?
Centraal staat de activerende werkvloer: de doelgroepmedewerker is actief in een leer- en werkomgeving die sterke gelijkenissen vertoont met een reële werkvloer, maar waar de nadruk ligt op leren. Simultaan gaat er aandacht  naar zorg voor deze personen. Werk is een methodiek om de doelgroepmedewerker in beweging te krijgen en zorg is nadrukkelijk aanwezig om het veranderingsproces te begeleiden. Deze ‘Place and train’ methodiek geeft bij deze doelgroep goede resultaten. 

De activerende werkvloer kent drie fasen:
In de 1° fase ligt de focus op prevocationele training : tijdens deze fase in de activering worden basisvaardigheden getraind die noodzakelijk zijn om een traject naar werk effectief te kunnen aanvatten: op tijd komen, beleefdheid, in groep werken, leiding aanvaarden, persoonlijke hygiëne, doorzetting, “goesting” hebben om te werken.
De 2° fase concentreert zich op het leren nemen van verantwoordelijkheden in een productieproces.  We  leren de doelgroepmedewerker op een standvastige manier werken in een verantwoordelijke relatie met de volledige werkomgeving:  verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het afgeleverde werk, voor collega’s, voor gereedschap,… In deze fase starten we ook met een actief POP (4) voor elke doelgroepmedewerker.
In de 3° fase omvat daarnaast  een diepgaande screening door op 11 arbeidsgerelateerde competenties (5), alsook een persoonlijkheidstest.  Het resultaat is een advies  omtrent het verdere traject naar regulier werk.

De zorg wordt o.m. voorzien via de samenwerking  met het dagcentrum De Sleutel te Gent.  Een psycholoog staat ter beschikking tijdens de activerende werkvloer, maar een doelgroepmedewerker kan ook een beroep doen op het hulpverleningsaanbod (individueel of in groep) in het dagcentrum.

Twee soorten trajecten
De participatieladder (6) is een interessant instrument om onderscheid te kunnen maken binnen de doelgroep en de interventies hierop af te stemmen. Personen die zich bevinden op de 4 onderste treden van deze participatieladder worden geactiveerd in de richting van een vorm van hulpverlening. Personen die zich bevinden op de bovenste 2 niveaus van de ladder zijn klaar om geactiveerd te worden in de richting van betaald werk.

Werken op maat: naar een persoonlijk advies
Elk traject dat wordt opgestart is op maat van de betrokkene. Alhoewel de activerende werkvloer op zich een groepsprogramma is (groepsdynamiek is zeer belangrijk), is het traject van elke betrokkene uniek. De eerste actiepunten worden gehaald uit de afname en bespreking van de ASI (7) en zijn uiteraard persoonsgebonden.  De empowerment begeleider, de prevocationeel trainer, de psycholoog werken allemaal op maat en volgens de noden van elk individu.  Dit gebeurt op de activerende werkvloer. 
Na de laatste fase is er een eindadvies vanuit de activerende werkvloer naar de doelgroepwerknemer toe.  Het advies kan heel divers zijn.  Enkele voorbeelden:
- Verdere training op bepaalde punten is nog nodig: voorstel om nog een aantal weken verder te werken op de activerende werkvloer vooraleer door te schuiven naar een beschermde tewerkstelling.
- Betaald werk is niet haalbaar: advies is arbeidszorg voor een langere periode. Wij begeleiden verder tot de betrokkene de juiste plaats in een arbeidszorgproject gevonden heeft.
- Betaald werk is haalbaar maar wij adviseren een periode van beschermde  tewerkstelling vooraleer de mogelijkheden te bekijken van een job in het reguliere circuit (mits ondersteuning door onze arbeidstrajectbegeleiders in zoektocht naar plaats in sociale of beschutte werkplaats).
- Indien de betrokkene in een ploeg van “Weerwerk” (8) , de werkplaats van De Sleutel, terechtkomt, wordt deze direct opnieuw opgenomen in een individueel groeitraject met als doelstelling tewerkstelling in het reguliere circuit.
- Het advies “regulier werk” wordt zelden gegeven na een periode op de activerende werkvloer.  Voor de meeste mensen is die afstand nog veel te groot en zijn er tussenstappen noodzakelijk. 

De filosofie binnen de werking van de activerende werkvloer is dat we op zoek gaan naar de hoogst mogelijke groei van die competenties die nodig zijn voor het vinden en behouden van duurzaam werk. In de praktijk blijven we werken met mensen tot hun groeimogelijkheden bij ons uitgeput zijn.  De inschaling van het competentieniveau op dat ogenblik bepaalt het advies dat bij uitstroom meegegeven wordt.

Resultaten
Dit  activeringsaanbod kent jaarlijks, verspreid over de werkplaats in Gent en Antwerpen, ongeveer 220 aanmeldingen (9), waarvan 75% (+/- 165)  mensen met een verslavingsprobleem.  Van deze groep komen er uiteindelijk een 100-tal op de activerende werkvloer terecht.  Dit betekent dat er continu  15 tot 20 doelgroepmedewerkers actief zijn op deze werkvloer.  Uit de cijfers waarover we beschikken blijkt dat 20% van wie op de activerende werkvloer terechtkomt ook effectief doorstroomt naar het beschermd en regulier circuit. De werking voldoet aan de eisen van de tender zorgbegeleidingen en speelt in op de “activeringstrajecten”  van het toekomstige W² decreet.

Toekomst
Sociale Werkplaats De Sleutel bouwde intussen heel wat expertise op en wordt ook regelmatig gesolliciteerd door partners in de ruime sociale economie om die te delen. We mogen stellen dat deze werking innovatief is, aan een huidige nood beantwoordt, op het terrein bejubeld wordt, en in de realiteit reeds de link legt tussen welzijn en werk.
Toch is de toekomst niet 100% verzekerd. We streven naar een structurele financiering van de activeringsmodule binnen het W²- en het maatwerkdecreet. Dat kan pas vanaf 2015. Tot en met 2012 werd de activering via het project Perspectief in Gent betoelaagd vanuit federaal staatsecretariaat Maatschappelijke Integratie. Als gevolg van de 6° staatshervorming is deze subsidie weggevallen.  De stad Antwerpen ondersteunt de activering in 2013 wel verder. De onderhandelingen op diverse fronten om die periode (2013 en 2014)  financieel te overbruggen zijn lopende.

Guido Maertens en Damien Versele
februari 2013

(1) Fysieke gezondheid, psychische gezondheid, arbeid-opleiding-inkomen, alcohol en druggebruik, justitiële situatie, familiale en sociale relaties
(2) Belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard
(3) GTB: gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van personen met een arbeidshandicap
(4) Persoonlijk ontwikkelingsplan
(5) Omgaan met regels, mondelinge communicatie en luisteren, samenwerken, handvaardigheid …
(6) Lees meer in de bijdrage: De participatieladder, een nuttig instrument voor de trajectbegeleiding (De Sleutelmagazine 28, december 2011)
(7) ASI: Addiction Severity Index
(8) Weerwerk:is de operationele poot van de SWP De Sleutel, de sociale werkplaats sensu stricto waar commerciële activiteiten van renovatie, groen, industriële productie worden verricht.
(9) Aanmelding gebeurt - gezien de nauwe samenwerking - vooral vanuit het OCMW Gent maar ook vanuit de gevangenis, justitie in de ruime zin, psychiatrische centra en de drughulpverlening.

 

aanverwante info

Weer werk maken van uitstroom: een kwestie van goesting, erkenning en stimulans

POP maakt cliënten sterker voor de arbeidsmarkt

Juryprijs voor methodiek

Andere artikels met TAG activering

 

Actief sporten beschermt tegen herval

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Maart
 • 6
  09:00 Workshop Cannabis, the wonder weed?

  Met een nieuw vormingsaanbod “Cannabis, the wonder weed”? speelt Team preventie in op de nood aan kennis bij leerkrachten. Hiermee anticiperen ze ook in op een recente maatschappelijke trend waarbij er steeds openlijker over cannabisgebruik wordt gesproken.

  De gevaren, zeker voor jongeren, mogen immers niet onderschat worden.

  Kom naar de workshop op 6 maart.

  Scholen met vragen rond dit aanbod kunnen contact nemen met Team preventie. 

  Het is ook mogelijk om deze vorming bij jou op school te laten doorgaan.

  Meer info via www.unplugged123.be of preventie@desleutel.be

 • 25
  19:30 Recoverygroep in Mechelen

  Groepswerking voor mensen met een verslavingsproblematiek die tijdens en/of na hun behandelperiode graag contact willen hebben/houden met lotgenoten.

  Waar:? Dagcentrum De Sleutel, F. De Merodestraat 20 te Mechelen 
  Wanneer? op woensdagen telkens om 19u30.  Er is een sessie op woensdag 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12

  Kostprijs per sessie : 2 euro (drankje inbegrepen)

  Meer infoMei
 • 28
  08:45 Follow up voor Unplugged op maat van BSO-BuSo-Deeltijds secundair

  Follow-up namiddag met als doel het het uitwisselen en delen van ervaringen met collega's van andere scholen

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

    • Volledige agenda