De Sleutel Logo

VAAR MEE voor het GOEDE DOEL!
Ga naar het inschrijvingsformulierVAAR MEE voor het GOEDE DOEL!
Ga naar het inschrijvingsformulierHulpverlening op maat van verwijzers
donderdag, 19 januari 2012 13:57

Aanbod residentieel

Geschreven door

Binnen het netwerk van De Sleutel kunnen clienten terecht voor korte en langdurige residentiële opvang op maat van verschillende doelgroepen, waaronder ook jongeren. Onze residentiële afdelingen zijn gevestigd in Merelbeke, Gent en Eeklo. In het Crisisinterventiecentrum te Wondelgem vangen we drugverslaafden op voor stabilisatie, fysieke ontwenning en verdere oriëntering.

Maak hier kennis met ons opname-aanbod.

dinsdag, 20 december 2011 09:40

Welkom bij Dagcentrum Gent (DCG)

Geschreven door

Dagcentrum Gent

Dagcentrum Gent

09 234 38 33
dcg.info@fracarita.org
Stropkaai 38
9000 Gent

Bekijk details

Aangeboden modules

1. Aanmelding 
2. Oriëntatie 
3. Motivatie 
4. Instapgroep 
5. Individuele therapie 
6. Hervalpreventiegroep 
7. Arbeidstrajectbegeleiding
8. Outreach
9. Opvoedingsondersteuning

   
Werking 
    
 1. AANMELDING   Tel 09/234 38 33    E-mail dcg.onthaal@fracarita.org   
        
  Omschrijving: bij de aanmelding in het dagcentrum vindt een eerste ruwe screening van de problematiek plaats. De aanmelding kan telefonisch, schriftelijk dan wel persoonlijk gebeuren.   
        
  Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving (ouders, partner, vrienden).   
        
  Doelstelling: de korte en ruwe screening van de hulpvraag moet leiden tot hetzij een onmiddellijke verwijzing binnen het dagcentrum hetzij een meer gepast doorverwijzing naar een andere setting.   
        
  Tijdstip: tijdens de openingsuren. 
  

2. ORIËNTATIE  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: de oriëntatie betreft een uitgebreide screening waarbij getracht wordt een beter zicht te krijgen op het functioneren en dysfunctioneren van de hulpvrager. De oriëntatie gebeurt multidisiplinair en bestaat standaard uit een drietal exploratieve gesprekken met een individueel begeleider en een consult bij de arts. Op indicatie kan er een gesprek met de sociale dienst dan wel de psychiater plaatsvinden.  

Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving.  

Doelstelling: De oriëntatie moet leiden tot indicatiestelling en adviesbepaling. Het in kaart brengen van de problematiek van de hulpvrager moet toelaten te bepalen wat precies de nood aan hulp inhoudt en door welke instantie die hulp het best voorzien kan worden.  

Tijdstip: Op afspraak

3. MOTIVATIE   Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: motivatie omvat een reeks individuele gesprekken met een vast teamlid, in het kader van motivatieopbouw en veranderingsbereidheid.  

Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs. die zich op één of meerdere belangrijke levensterreinen nog in de (voor)beschouwingsfase bevinden, maar die bereid zijn rond die terreinen verdere gesprekken aan te gaan  

Doelstelling het doel van de module bestaat erin de cliënt zicht te geven op zijn of haar functioneren op een aantal belangrijke levensterreinen en hem of haar te motiveren tot verandering. Het einddoel vormt het formuleren van realistische doelstellingen m.b.t. de levensdomeinen met daaraan gekoppeld de setting waarbinnen die doelstellingen het best gerealiseerd kunnen worden.  

Tijdstip: Op afspraak. Individuele sessies op wekelijkse basis, na één maand te evalueren.

4. INSTAPGROEP  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een groepsprogramma waarin motivationeel en probleemhanterend werken worden afgewisseld met sport-, kook- en ontspannende activiteiten.  

Doelgroep: meerderjarige gebruikers van illegale drugs die een probleembesef hebben op de terreinen druggebruik enerzijds en arbeid, opleiding en inkomen anderzijds, doch zonder op al die terreinen al een concrete beslissing tot verandering of actie genomen te hebben.  

Doelstelling: het doel is het probleeminzicht te verscherpen op de terreinen druggebruik enerzijds en tijdsbesteding anderzijds. Op die manier wordt er gepoogd de cliënt te motiveren tot verandering en aan te zetten tot het formuleren van realistische doelstellingen op bovenstaande terreinen.  

Tijdstip: de module loopt over drie maanden gedurende vijftien uren per week (telkens 3u op maandag, dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag).

5. INDIVIDUELE THERAPIE  Tel 09/234 38 33  E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een reeks psychotherapeutische gesprekken met een vast teamlid waarbij de focus op het terrein druggebruik en/of op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein ligt. Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit gedragstherapie en systeemdenken.  

Doelgroep: Minderjarige of volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs met een duidelijke hulpvraag op het terrein druggebruik en/of op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein. Het gaat om cliënten die een beslissing tot verandering genomen hebben op bovenstaande terreinen maar begeleiding willen in hun acties daaromtrent.  

Doelstelling: Het doel vormt minimaal het verwerven van zelfcontrole t.a.v. het gebruik. Maximaal wordt er gestreefd naar abstinentie. Daarnaast wordt er gepoogd de lijdensdruk op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein te verzachten.  

Tijdstip: op afspraak. Individuele sessies meestal op wekelijkse basis en iedere drie maand te evalueren.

6. HERVALPREVENTIEGROEP Tel 09/234 38 33  E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een groepsprogramma waarbinnen de verschillende factoren die tot herval leiden worden bekeken.De groepsleden leren om met die factoren om te gaan binnen de eigen leefsituatie.  

Doelgroep: volwassen gebruikers van illegale drugs die met hun voornaamste probleemmiddel zijn gestopt. Het gaat om cliënten die zich in de consolidatiefase bevinden m.b.t. hun voornaamste probleemmiddel.  

Doelstelling: het bereikte behouden. Druggebruik vormt geen acuut probleem meer voor de cliënt en zijn omgeving. Door het aanscherpen van de copingvaardigheden van de cliënt kan deze positieve leefsituatie worden bestendigd.  

Tijdstip: de module bestaat uit 6 groepsgesprekken van telkens 2 uur, 12 uur in totaal. Deze gesprekken vinden plaats op maandagavond.

Vóór deelname aan de groep vindt er een kort kennismakingsgesprek plaats met de groepsbegeleider.

7. ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: individuele gesprekken met de arbeidstrajectbegeleider teneinde mogelijkheden en problemen bij het zoeken en vinden van een opleiding of job in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt een voor de cliënt haalbaar traject uitgestippeld richting werk dan wel opleiding.  

Doelgroep: (ex)gebruikers van illegale drugs met een hulpvraag op het gebied van arbeid, opleiding en inkomen en/of vrije tijd.  

Doelstelling: komen tot een zinvolle tijdsbesteding met de prioriteit voor het vinden van een job of een opleiding.  

Tijdstip: op afspraak.

8. OUTREACH

Omschrijving: het inschakelen van onze outreachmedewerker binnen uw eigen voorziening, om samen een antwoord te bieden aan druggerelateerde problemen.

Doelgroep: professionelen die op 1 of andere manier in contact komen met (ex)druggebruikers en zich daar vragen rond stellen (scholen, OCMW,…).

Doelstelling: samen een antwoord zoeken a.d.h.v. casusbesprekingen, gesprek met (ex)gebruiker zelf,….
tijdstip: af te spreken ná telefonisch contact met Mie Verdonck (09 234 38 33) of na contact via mail  (mie.verdonck@fracarita.org  )

9. OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Omschrijving: een gespreksgroep voor (ex)druggebruikende ouders in het kader van opvoedingsondersteuning.

Doelgroep: (ex)druggebruikende ouders met jonge kinderen.

Doelstelling: het bieden van opvoedingsondersteuning i.s.m. Reddie Teddy. Volgende 5 thema’s komen aan bod: rituelen, iets op een positieve manier zeggen, actief luisteren, zelfvertrouwen en omgaan met moeilijkheden.

Tijdstip: 5 op voorhand vastgelegde maandagavonden.

 

Substitutiemedicatie kan opgestart worden, maar enkel in combinatie met één van de bovenstaande modules

 
 


woensdag, 14 december 2011 09:37

Welkom bij dagcentrum Mechelen

Geschreven door

Dagcentrum Mechelen

Dagcentrum Mechelen

015 20 09 64
dcm.info@fracarita.org
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen

Bekijk details

1. Aanmelding
2. Oriëntatie
3. Motivatie
4. Individuele behandeling   
5. Substitutiebehandeling
6. Gezins-en familiewerking 
7. Zelfhulpgroep voor familieleden van druggebruikers 
8. Beloningstraject
9. Justitie

 

Algemeen  

  Verantwoordelijke  Anja Opdebeeck 
        
  GSM 0478/244926   E-mail anja.opdebeeck@fracarita.org

Dagcentrum De Sleutel Mechelen is een ambulant oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. Vanuit het geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven, begeleiden we de cliënt in de richting van een drugvrije maatschappelijke reïntegratie. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering.
Verwijzingen vanuit justitie worden in deze visie sterk verwelkomd. We leggen tevens een specifiek accent op de doelgroep van minderjarigen.

 

Overzicht modules     
 
 
1. AANMELDING   Telefoon 015/200964   E-mail dcm.onthaal@fracarita.org   
    
Voor het maken van afspraken kunnen cliënten en/of verwijzers telefonisch, persoonlijk of schriftelijk terecht bij onze onthaalmedewerkers.
Ons centrum staat enkel open voor wie zich voldoende in het Nederlands kan uitdrukken.
Zowel volwassenen als minderjarigen en familieleden zijn welkom.


 
2. ORIËNTATIE   Telefoon 015/200964   E-mail dcm.info@fracarita.org

Iedere cliënt doorloopt de standaard oriëntatiefase, bestaande uit een intakegesprek en het afnemen van een gestructureerde vragenlijst.  Door middel van de vragenlijst verzamelen we informatie op zes verschillende leefgebieden omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt. Afhankelijk van het profiel kan in deze fase ook een consult met de arts van ons centrum gepland worden.
Het geheel van deze gesprekken, eventueel aangevuld met een eerste urinecontrole,  laat ons toe een ernstinschatting te maken van de situatie van de cliënt, zodat we de individuele behandeling daarop kunnen afstemmen en een behandelplan opstellen.

Ook worden cliënten tijdens de eerste maand van hun behandeling uitgenodigd om aanwezig te zijn op de startersavond voor nieuwe cliënten, waar we een voorstelling geven van onze werking en onze kijk op en omgaan met verslaving.

Bij het einde van de oriëntatiefase hebben adviseren wij of behandeling al dan niet aangewezen is en welke vorm van behandeling de meest geschikte lijkt. Indien nodig verwijzen wij door naar een meer gepaste behandelvorm.

        
3. MOTIVATIE     Telefoon 015/200964     E-mail dcm.info@fracarita.org

Mogelijks twijfelen cliënten zelf nog over het nut van een behandeling, hoewel uit onze oriëntatie blijkt dat ze tochmisbruik maken of verslaafd zijn. We bespreken dan in een reeks van 6 gesprekken o.a. de voor- en nadelen van gebruik en proberen ook een zicht te krijgen op de functie en betekenis van druggebruik, zodat cliënten alsnog kunnen beslissen om wel of niet op het behandelaanbod in te gaan.

4. INDIVIDUELE BEHANDELING    Telefoon 015/200964     E-mail dcm.info@fracarita.org

Wij beschikken over een team van professionele hulpverleners, ieder met een eigen specifieke expertise, o.m. op vlak van minderjarigen, familiewerking en justitie.
Bij de start van de individuele behandeling wordt een persoonlijk behandelplan  opgesteld, in overleg met de cliënt.  Naast doelstellingen op vlak van alcohol- en druggebruik, zijn ook doelstellingen op aanverwante leefgebieden mogelijks noodzakelijk om tot een herstel te komen: lichamelijke gezondheid, tewerkstelling en vrije tijd, familiale en sociale relaties, justitie en politie en psychisch-emotionele klachten.  

5. SUBSTITUTIEBEHANDELING   

   Verantwoordelijke    Dr. Annemie Vrijders  
       
  Telefoon 015/200964   E-mail dcm.info@fracarita.org   

Volwassen druggebruikers met opiaatverslaving kunnen een behandeling volgen met substitutiemedicatie verstrekt op voorschrift van de arts verbonden aan het centrum. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met een individuele behandeling.

   
6. GEZINS- EN FAMILIEWERKING    Telefoon 015/200964     E-mail dcm.info@fracarita.org

Ouders en/of partners van onze cliënten worden, indien aangewezen en steeds in overleg en mits akkoord van de cliënt, betrokken bij de individuele behandeling.
Ook organiseren wij twee- à driemaandelijks een infoavond met een voorstelling van onze werking waarop familieleden van onze cliënten uitgenodigd worden.
Daarnaast willen wij familieleden van druggebruikers die (nog) niet bij ons in behandeling zijn ondersteunen en strategieën aanleren om met druggebruikende familieleden om te gaan. Dit kan in de vorm van maximum drie individuele gesprekken en/of in de vorm van deelname aan onze familiezelfhulpgroep.       
 
   
7. ZELFHULPGROEP VOOR FAMILIELEDEN VAN DRUGGEBRUIKERS  

  Verantwoordelijke    Gert Das   
        
  Telefoon 015/20 09 64  E-mail  gert.das@fracarita.org  
        

De zelfhulpgroep voor familieleden van druggebruikers is een groep van mensen die tweewekelijks samenkomen op vrijwillige basis. Deze mensen hebben een zoon, dochter, broer, zus of partner die illegale drugs gebruikt in mindere of meerdere mate.Het kan gaan om soft- en/of harddrugs.   
        
Dde deelnemers willen samen hun ervaring delen, leren omgaan met dagdagelijkse problemen, leren grenzen trekken enz.. De groep is m.a.w de plaats waar mensen hun verhaal kwijt kunnen en waar ze ondersteuning vinden. Solidariteit en hoop zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Bedoeling is om in de toekomst, beter gewapend en geïnformeerd, terugkerende moeilijke situaties het hoofd te kunnen bieden.

De zelfhulpgroep ontwierp een website van en voor ouders met kinderen met een drugsprobleem.

Link naar website zelfhulpgroep Mechelen

 

8. BELONINGSTRAJECT     Telefoon 015/200964    E-mail dcm.info@fracarita.org

Jongeren onder de 21 jaar, waarvan we zeker zijn dat ze echt verslaafd zijn, kunnen deelnemen aan een beloningstraject. Dit betekent dat ze een beloning krijgen telkens ze via de aflevering van een clean urinestaal kunnen aantonen dat ze tijdens de voorbije dagen geen drugs gebruikt hebben. De beloning wordt onmiddellijk gegeven en bestaat uit een waardebon. In overleg  met hun begeleider kunnen ze de waardebonnen besteden aan de aanschaf van iets dat past in een cleane levensstijl. Dit beloningstraject duurt 12 weken en is een aanvulling op de gewone behandeling. Ook de omgeving van de jongere wordt betrokken in dit beloningstraject.

Lees meer over deze beloningsmethodiek (klik hier)


9. JUSTITIE

Verantwoordelijke      Kim Kostense

Telefoon 015/20 09 64     E-mail kim.kostense@fracarita.org

1. GAM-project: gerechtelijke alternatieve maatregelen
De wetgever acht het raadzaam om problematisch druggebruik aan te pakken door een aanbod van hulpverlening, gericht op integratie, veeleer dan de druggebruiker te straffen. In dit kader wordt een specifieke ambulante begeleiding of vorming opgelegd aan mensen die voldoende maatschappelijk verankerd zijn
Het GAM-project van De Sleutel richt zich tot volwassenen die een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of het plegen van druggerelateerde feiten.
Concreet komen volgende maatregelen in aanmerking: vrijheid onder voorwaarden, en bemiddeling in strafzaken.
Afhankelijk van de opgelegde maatregel starten we met een individuele behandeling ofwel bieden wij een vormingsprogramma in groep.

2. Andere justitiële interventies
Ook cliënten met andere justitiële maatregelen: probatieopschorting en –uitstel, voorwaardelijke invrijheidsstelling, electronisch toezicht… kunnen op ons beroep doen voor behandeling van hun drugsverslaving.
Cliënten die in de gevangenis verblijven kunnen via de CAP medewerker van de gevangenis een aanvraag doen voor behandeling in ons centrum.
 

donderdag, 08 december 2011 14:06

Welkom bij Dagcentrum Antwerpen (DCA)

Geschreven door

Dagcentrum Antwerpen

Dagcentrum Antwerpen

03 233 99 14
dca.info@fracarita.org
Dambruggestraat 78 - 80
2060 Antwerpen

Bekijk details

1. ALGEMEEN
2. OOK VOOR OUDERS - PARTNERS 
3. AANMELDING 
4. OPEN CONSULTATIES 
5. ORIËNTATIE
6. BEHANDELAANBOD 
7. WERKWIJZE  
  
1. ALGEMEEN

Verantwoordelijke    Anja Opdebeeck   
       
Telefoon 0478 24 49 26    E-mail anja.opdebeeck@fracarita.org    
        
Dagcentrum De Sleutel is een oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. Vanuit het geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven, begeleiden we de cliënt in de richting van een drugvrije maatschappelijke reïntegratie. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering. Verwijzingen vanuit justitie worden in deze visie eveneens verwelkomd. Werken aan motivatie en verandering heeft baat bij een intensieve begeleiding, waarbij groepssessies en peer-werking een sterke bijdrage kunnen betekenen. Hierom worden in het centrum van oriëntatie tot nazorg groepswerkingen aangeboden.
    

2. OOK VOOR OUDERS - PARTNERS 

De familiale omgeving van iemand met een drugprobleem wordt vaak ook geconfronteerd met de negatieve gevolgen van dat gebruik. Deze confrontatie leidt niet zelden tot sterke gevoelens van onmacht, angst en bezorgdheid.
Voor ouders wiens dochter of zoon niet in een behandelingsprogramma is ingeschreven, biedt het centrum een drietal gesprekken aan, waarin men info krijgt over hoe men met een drugproblematiek kan omgaan en hoe men zijn of haar kind kan motiveren om zich aan te melden voor een behandeling. Ook partners zijn welkom voor een infogesprek.   

3. AANMELDING

Aanmelden kan zowel telefonisch, via mail, websiteformulier of brief, als ter plaatse in het centrum.        

4.  OPEN CONSULTATIES         

Naast de vaste afspraken, hebben we een systeem van Open Consultatie. Cliënten kunnen zonder enige reservering vooraf, een gesprek krijgen bij de begeleider van dienst.
De open consultatie gaat dagelijks door van maandag tem donderdag, tussen 14u en 17u. Open consultatie is een goede formule voor snelle eerste gesprekken, voor kleine praktische vragen, voor dringende ondersteuning waarbij de cliënt niet kan wachten op een afspraak bij zijn/haar vaste begeleider.
De artsen en de sociale dienst werken niet met een open consultatie. Daar blijft een eigen afspraak altijd noodzakelijk.

 

5. ORIËNTATIE

Tijdens het eerste gesprek verkennen we de pro¬bleemsituatie, voorgeschiedenis en hulpvraag.

Vervolgens start de oriëntatiefase waarin de thema’s uit het eerste gesprek verder worden besproken en de EuropASI of ADAD (voor minderjarigen) wordt afgenomen. Dit is een vragenlijst waarbij we op zes verschillende leefgebieden informatie verzamelen omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt.

Elke cliënt krijgt een afspraak bij een arts, en op indicatie bij een psychiater.

Is de cliënt minderjarig, dan proberen wij een gezins¬gesprek of een overleg met de professionele verwijzer te organiseren.

Na multidisciplinair overleg volgt het adviesgesprek 

Verwijzers worden op de hoogte gebracht van ons advies en de context wordt waar mogelijk betrokken.

 

6. BEHANDELAANBOD

Individuele behandeling
Doelstelling:
• voortraject: creëren van motivatie voor behandeling
• behandelingstraject: afbouw en/of abstinentie van één of meerdere producten
• nazorgtraject: behoud van abstinentie
• we werken echter niet alleen op de verslaving, we trachten ook het functioneren op verschillende leefgebieden te verbeteren

Doelpubliek:
• mensen met illegale drugproblematiek die een minimale bereidheid tonen om hier over in gesprek te gaan

Aanbod:
• wekelijks psycho-sociale  en/of psychologische begeleidingen
• ondersteuning van de context
• psychotherapie voor bijkomende psychiatrische ziektebeelden
• op indicatie sociale, medische en/of psychiatrische begeleiding
• outreach

Substitutiebehandeling
Mensen die hier nood aan hebben krijgen aangepaste medicatie die door een verslavingsarts in het centrum wordt voorgeschreven. Deze medicatie is steeds gericht op afbouw van jouw gebruik en herstel en wordt nauwgezet opgevolgd door onze artsen. Substitutiebehandeling is altijd gekoppeld aan globalere individuele of groepsgerichte begeleiding.

Interactiegroep
Doelstelling:
• stopzetting van het druggebruik
• weekstructuur, zinvolle dagbesteding en maatschappelijke activering 

Doelpubliek:
• gebruikers van illegale drugs tussen 18 en 40 j.
• stabiel zijn op vlak van woonst en  psychisch functioneren
• zij die concreet tot actie willen komen of in de overpeinzingsfase zitten rond hun druggebruik
• zij die momenteel werkloos of arbeidsongeschikt zijn

Aanbod:
• intensief ambulant gestructureerd groepsprogramma (18 uur per week ) in 4 fasen
• door middel van opdrachten en psycho-educatie evolueren naar abstinentie en activering
• dagelijkse opvolging met week en weekend planning, sport – kook en ontspannende activiteiten
• op indicatie gecombineerd met individuele, medische of psychiatrische opvolging
• de duur van de behandeling is minimum 4 maanden

Woonkamergroep
Doelstelling:
• verworven stabiliteit behouden en komen tot activering waar mogelijk
• zelfzorg
• netwerkherstel

Doelpubliek:
• gebruikers van illegale drugs boven de 35 jaar
• zij met een lange verslavingsgeschiedenis en veel voorafgaande behandelingen
• zij met een eigen woonst, inkomen en mutualiteit  

Aanbod :
• deeltijds groepsprogramma op maandag- , woensdag- en vrijdagvoormiddag
• ondersteuning bij het dagelijkse leven
• binnen- en buitenactiviteiten (groepsgesprek , kook , spel en socio-culturele uitstap )
• outreachend werken naar activering
• op indicatie gecombineerd met individuele, medische of psychiatrische opvolging

Nazorg
Voor cliënten die met hun gebruik zijn gestopt, een opname achter de rug hebben of hun behandeling succesvol hebben afgerond, bieden wij in nazorg een training hervalpreventie aan, zowel individueel als in groep. In deze sessies wordt uitvoerig stilgestaan bij risicosituaties en de persoonlijke hervalketen. Men verwerft er handvatten om herval in gebruik te voorkomen.          

     

7. WERKWIJZE  

Multi disciplinair team
In De Sleutel Antwerpen werken hulpverleners die elk op hun manier en vanuit hun eigen discipline gespecialiseerd zijn in behandeling van verslaving. Er is een therapeutisch team, een sociale dienst, een medisch team met twee verslavingsartsen en een psychiater.

Beroepsgeheim
De hulpverleners van het dagcentrum zijn gehouden aan een collectief beroepsgeheim. Indien wij informatie opvragen bij een vorige behandelaar, vragen wij de cliënt eerst om schriftelijke toestemming. Het is mogelijk vorige of nieuwe behandelaars te betrekken in de begeleiding. De manier van samenwerken en informatie delen, bespreken we vooraf met de cliënt.

Urinecontroles
Wij voeren regelmatig urinecontroles uit. Bedoeling is het gebruik correct bespreekbaar te maken. De resultaten van deze controles zijn voor interne therapeutische doeleinden. We geven ze niet extern door. Weigeren van urinecontroles, fraude met afname, maakt samenwerking onmogelijk. De Sleutel zal de begeleiding – eventueel tijdelijk – stopzetten.

Steunfiguren
Cliënten mogen steunfiguren meebrengen voor het eerste gesprek en betrekken bij de behandeling. Familie, vrienden of verwijzers kunnen op verschillende manieren meewerken: - in een gesprek met de cliënt en diens vaste begeleider - tijdens aparte gesprekken voor steunfiguren, bij een andere begeleider - ouders met vragen, wiens kinderen/gebruikers (nog) niet in begeleiding zijn, kunnen zelf drie gesprekken krijgen.

Zeker als jongeren in begeleiding komen, moedigen wij aan om ouders/verwijzers bij de begeleiding te betrekken. Het beroepsgeheim blijft van toepassing. Om de cliënt zijn privacy te beschermen maken we vooraf afspraken met alle betrokken partijen. Het zal duidelijk zijn welke informatie met wie besproken wordt, en welke niet.

Justitie
Sommige cliënten melden zich aan op vraag van justitie. Ook tussen hen en ons bestaan duidelijke afspraken. In onze samenwerking met justitie blijft het beroepsgeheim onverminderd van kracht. Wij koppelen dus geen inhoudelijke informatie terug aan een rechter/justitie-assistent of ander justitieel personeel. Mits toestemming van de cliënt brengen we de verwijzer/justitie-assistent op de hoogte van: - de opstartdatum in het centrum - de aanwezigheden en afwezigheden - het einde van de oriëntatie - het starten en eindigen van een eventuele vervolgbehandeling De communicatie met justitie loopt via standaard-attesten die we samen met de cliënt invullen en ondertekenen.

Afspraken en huisregels
Dagcentrum De Sleutel Antwerpen en de onmiddellijke omgeving, moet een veilige, respectvolle plaats zijn voor alle bezoekers. Druggebruik binnen de muren, fysieke of verbale agressie naar andere cliënten of begeleiders, dealen of diefstal zijn redenen om de samenwerking onmiddellijk te stoppen.

Betaling
Voor elke vorm van oriëntatie en behandeling in ons centrum moet de cliënt aangesloten zijn bij een mutualiteit en in orde zijn met de ziekteverzekering. Cliënten betalen 1,77 euro remgeld per gesprek, af te rekenen aan het onthaal. Onze administratie controleert bij aanvang van een behandeling, en elk jaar opnieuw, de verzekerbaarheid van de cliënt bij de mutualiteit. Extra medische kosten: medicatie, eigen labo-onderzoek, medische verwijzingen buitenshuis, worden apart gefactureerd Wie administratieve of financiële vragen heeft, of betalingsmoeilijkheden, kan een afspraak vragen bij de sociale dienst. Afbetalingsplannen zijn mogelijk.

    
        

 

vrijdag, 02 december 2011 00:00

Welkom bij Dagcentrum Brugge

Geschreven door

Dagcentrum Brugge

Dagcentrum Brugge

050 40 77 70
dcbg.info@fracarita.org
Barrièrestraat 4
8200 Brugge

Bekijk details

 

Overzicht aanbod modules Dagcentrum Brugge:

1. Gezins- en familiewerking 
2. Outreaching 
3. Vroeginterventie 
4. Aanmelding 
5. Oriëntatie 
6. Motivatie 
7. Individuele behandeling 
8. Substitutiebehandeling 
9. Dagopvang 

   
Werking

GEZINS- EN FAMILIEWERKING     Verantwoordelijke    Lut Gadeyne  
       
  Telefoon 050/40 77 70                    E-mail lut.gadeyne@fracarita.org          

Omschrijving: Mogelijkheid tot psychotherapeutische en ondersteunende gesprekken met familie of omgeving.   
        
Doelgroep: Familieleden of omgeving van druggebruikers (ouders, grootouders, broers, zussen, partner ...)   
        
Doelstelling: Versterken en ondersteunen van familie/omgeving in hun omgang met de druggebruiker.   
        
Tijdstip: Op vraag van familie/omgeving of op indicatie vanuit het behandelplan.  
    
 
 
OUTREACHING               Verantwoordelijke    Wim Vens   
        
  Telefoon 050/40 77 70    E-mail wim.vens@fracarita.org 

Omschrijving: Een preventiewerker van het dagcentrum spoort druggebruikers op in de openbare ruimte. 
        
Doelgroep: Druggebruikers met (risico op) problematisch druggebruik
        
Doelstelling: Dienstverlening gericht op het verbeteren van de condities of contexten waarin deze druggebruikers zich bevinden, evt. door toeleiding naar de (drug)hulpverlening 
        
Tijdstip: Meermaals per week.  
    
 
 
VROEGINTERVENTIE                Verantwoordelijke    Wim Vens (klik hier voor aanbod VIP brugge)   
        
  Telefoon 050/40 77 70              E-mail wim.vens@fracarita.org   
        
 
 
AANMELDING                        Verantwoordelijke    Wim Vens   

Aanmelding via tel: 050/407777 Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team
Iedere werkdag bereikbaar van 8u30 tot 12u

Voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…), CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio Noord-West-Vlaanderen en dit betreffende minder– en meerderjarigen alsook voor vrijwillige hulpvragen.
        
  Telefoon 050/40 77 70             E-mail de.sleutel.dc.brugge@fracarita.org   
        
Omschrijving Meldpunt waar men zich telefonisch, schriftelijk of persoonlijk kan aanmelden in het dagcentrum en waar een eerste ruwe screening van de problematiek plaatsvindt. Er is sprake van het niet (meer) zelf en alleen kunnen hanteren van een probleem in samenhang met illegaal druggebruik.   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen, volwassenen, ouderen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling Basiszorg: Het kort screenen van de aangemelde hulpvraag door getrainde hulpverleners met het oog op een onmiddellijke verwijzing binnen het dagcentrum of een andere meer gepaste doorverwijzing.   

Openingsuren (enkel na afspraak)
Maandag: van 08u30 tot 18u30
Dins- en woensdag: van 08u30 tot 17u00
Donderdag: van 13u00 tot 20u30
Vrijdag: van 08u30 tot 16u00

 • Telefonische bereikbaarheid via 050 40 77 70 
  Maandag: van 08u30 tot 18u00
  Dins- en woensdag: van 08u30 tot 16u30
  Donderdag: van 13u00 tot 20u00
  Vrijdag: van 08u30 tot 15u30

  
 
ORIËNTATIE                        Verantwoordelijke    Lut Gadeyne   
        
  Telefoon 050/40 77 70          E-mail lut.gadeyne@fracarita.org   
        
Omschrijving Exploratieve gesprekken waarin getracht wordt beter zicht te krijgen op de problematiek van de hulpvrager(s). Deze uitgebreide screening gebeurt vanuit de verschillende disciplines met het oog op het afbakenen en verhelderen van de problematiek. Standaard bestaat dit uit een drietal gesprekken bij een individueel begeleider, gecombineerd met een gesprek bij de sociale dienst. Op indicatie kan er een consult bij de arts, de psychiater of de tewerkstellingsbemiddelaar plaatsvinden.   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen, volwassenen, ouderen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling: Indicatiestelling: oriëntering en advisering.   
       
Tijdstip: Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de aanmelding of de crisisinterventie.  
    
 
 
MOTIVATIE                     Verantwoordelijke    Lut Gadeyne   
        
  Telefoon 050/40 77 70     E-mail lut.gadeyne@fracarita.org   
        
Omschrijving: Een reeks individuele en/of familiegesprekken waarin de vanuit module oriëntatie geselecteerde leefgebieden verder bekeken worden. Deze gesprekken kunnen gebeuren door de individuele begeleider, de arts, de psychiater, de sociale dienst, de tewerkstellingsbemiddelaar en/of de justitiedeskundige (afhankelijk van de problematiek).   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling Motiveren van de cliënt voor het volgen van een specifieke vorm van hulpverlening.   
        
Tijdstip Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de oriëntatie.  
    
 
INDIVIDUELE BEHANDELING    Verantwoordelijke    Lut Gadeyne  
       
  Telefoon 050/40 77 70               E-mail lut.gadeyne@fracarita.org   
        
Omschrijving: Een reeks psychotherapeutische individuele en/of familiegesprekken waarin de vanuit module oriëntatie of motivatie geselecteerde leefgebieden verder behandeld worden. Deze gesprekken kunnen gebeuren door de individuele begeleider, de arts, de psychiater, de sociale dienst, de tewerkstellingsbemiddelaar en/of de justitiedeskundige (afhankelijk van de problematiek).   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.       

Doelstelling: Het herstellen, veranderen of behouden van een bepaald niveau van functioneren.   
        
Tijdstip Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de oriëntatie of de motivatie.  
    
 
 
 SUBSTITUTIEBEHANDELING     Verantwoordelijke    Dr. Griet Fonteyne   

 Telefoon 050/40 77 70                  E-mail griet.fonteyne@fracarita.org  

Omschrijving: Het toedienen van één of andere vorm van substitutiemedicatie op voorschrift van de centrumarts. Deze vorm van behandeling wordt steeds gecombineerd met een andere module (motivatie, individuele behandeling of dagopvang). De cliënten komen regelmatig op consultatie bij de arts of de psychiater en krijgen de substitutiemedicatie toegediend binnen het dagcentrum.   
        
Doelgroep: Volwassen druggebruikers met vraag naar een substitutiemiddel.   
        
Doelstelling: Basiszorg en terugvalpreventie ; via een gecontroleerde afbouw van de substitutiemedicatie komen tot onthouding van de drug.   
        
Tijdstip: Vanuit de modules oriëntatie, motivatie, individuele behandeling en dagopvang kan doorverwezen worden naar deze module.  
    
  
DAGOPVANG                  Verantwoordelijke    Wim Vens  
       
  Telefoon 050/40 77 70    E-mail wim.vens@fracarita.org   
        
Omschrijving: Een kortdurend behandelingsprogramma samen met andere druggebruikers dat gemiddeld een vijftal maanden duurt (afhankelijk van persoon tot persoon). Het programma vindt elke dag plaats van 9u tot 16u behalve woensdag en maandag (halve dagen). Het maximum aantal deelnemers is 8. Het is geen gesloten groep, er kan op elk moment ingestapt worden. De deelnemers hoeven niet drugvrij te zijn.

Het programma omvat groepsgesprekken, sociale vaardigheidstraining, sport, kookactiviteiten, creatieve activiteiten, vormingssessies,...   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling: Het coachen, ondersteunen en aanleren van vaardigheden op verscheidene vlakken: sociaal administratief, huishouden, sociaal emotioneel leven, alcohol- en druggebruik,... Stimuleren van autonomie en zelfredzaamheid, voorkomen van terugval in druggebruik.   
        
Tijdstip: Vanuit de modules oriëntatie, motivatie en individuele behandeling kan doorverwezen worden naar de dagopvang.  
    
 

 

 

 

 

vrijdag, 02 december 2011 11:24

Onze ambulante modules

Geschreven door

Hier vindt u een algemeen overzicht van de mogelijke modules in onze dagcentra. Ga voor een overzicht per afdeling naar het afdelingsspecifieke overzicht.

Aanmelding

De aanmelding is het eerste contact van een hulpvrager met een centrum. Die eerste hulpvraag in een dagcentrum wordt meestal gesteld door de druggebruiker zelf (persoonlijk, telefonisch of schriftelijk). Maar ouders kunnen zichzelf ook aanmelden en een afspraak krijgen, samen of zonder de aanwezigheid van hun kind Tijdens het aanmeldingscontact gebeurt er een eerste, algemene probleemverkenning.

Oriëntatie

Daarna is er een uitgebreidere screening tijdens een beperkt aantal gesprekken. We willen komen tot een concreet hulpverleningsadvies dat past bij de persoonlijke vraag en de specifieke probleemsituatie. Naast de gesprekken met de intaker kan er een consult zijn bij de arts, de familiewerker of tewerkstellingsbemiddelaar. Indien mogelijk wordt ook een consult gepland bij de sociale dienst of een psychiater. Op het einde van de oriëntatie worden in overleg met cliënt en omgeving doelen en acties vastgelegd (doorverwijzing, start ambulant progamma, opname). 
Indien de ouders zonder hun kind naar de afspraak kwamen, wordt tijdens een eerste gesprek bekeken wat hen deed beslissen om hulp te zoeken. De persoonlijke situatie wordt doorgenomen. Indien de ouders zich grote zorgen maken en uit de gesprekken blijkt dat het om ernstig druggebruik gaat, kunnen ouders deelnemen aan de zelfhulpgroep voor familieleden. We bekijken met de ouders hoe we hen kunnen helpen om hun kind in contact te brengen met dagcentrum.

Individuele behandeling

Individuele behandeling is een specifieke actie die een persoon onderneemt omdat hij duidelijk omschreven doelen wil bereiken. Deze doelen zijn meestal te situeren op de terreinen middelenmisbruik en psycho-emotionele klachten. Maar er zijn ook acties mogelijk op de levensterreinen lichamelijke klachten, werk, familiale relaties, vrije tijd en sociale relaties. Deze acties omvatten wekelijkse consultaties met  specialisten op deze terreinen: bijvoorbeeld  een psychotherapeut, een geneesheer, arbeidsbegeleider, gezinstherapeut, maatschappelijk werker. Eventueel kunnen deze gesprekken met ouders en kind samen doorgaan. Wanneer dit wenselijk is, gebeuren de gesprekken eventueel apart.

Substitutiebehandeling

Substitutietherapie met methadon of subutex wordt in onze dagcentra gebruikt als een middel om via gecontroleerde afbouw te komen tot abstinentie. Deze therapie richt zich specifiek tot heroïneverslaafden. Deze cliënten komen wekelijks op consultatie bij een geneesheer en/of een psychiater. Subsititutietherapie wordt binnen De Sleutel steeds in combinatie met een andere behandelmodule gegeven.

Gezins- en familiebegeleiding

Het betrekken van familieleden in de behandeling heeft een grote invloed op het bereiken van positieve resultaten. Dit kan gebeuren via het traditionele systeem van counseling. De nadruk ligt er dan op hoe familieleden een bijdrage kunnen leveren tot het herstel van de verslaafde. Maar de familieleden kunnen zelf ook ondersteund worden via een zelfhulpgroep.

Zelfhulpgroepen voor familieleden van druggebruikers

Een zelfhulpgroep (binnen ons netwerk momenteel enkel actief gekoppeld aan de werking van dagcentrum Mechelen) komt op regelmatige basis samen op een avond en staat open voor familie - ouder, (klein)zoon, (klein)dochter, broer, zus of partner-  van cliënten en niet-cliënten. Bedoeling is om ervaringen uit te wisselen met elkaar, steun te vinden, lotgenoten te ontmoeten. Ieder kan zijn eigen verhaal kwijt. Vertrekkend vanuit deze persoonlijke ervaringen kunnen de deelnemers mekaar helpen in het oplossen van problemen zoals het leren trekken van grenzen en dit in een sfeer van respect, solidariteit en hoop.
Door op deze wijze het familienetwerk te versterken wordt het positieve effect vergroot dat de familie heeft op de behandeling van de verslaafde zelf.

 

woensdag, 30 november 2011 15:29

Het ambulante aanbod De Sleutel

Geschreven door

De dagcentra van De Sleutel zijn de meest laagdrempelige hulpverleningsunits binnen ons netwerk. Voor de druggebruiker zelf is er in onze dagcentra een uitgebreid aanbod met verschillende mogelijkheden. Cliënten kunnen er o.m. langskomen voor wekelijkse individuele gesprekken of voor deelname aan de groepswerking. Sommige ex-verslaafden volgen er een nazorgprogramma. Er is eveneens een familiewerking. We geven een overzicht van het aanbod.

Therapeutische Gemeenschap Dubbel Diagnose Gent

Therapeutische Gemeenschap Dubbel Diagnose Gent

09 216 61 90
tgg.info@fracarita.org
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent

Bekijk details

1. MOTIVATIE

2. LANGDURIG GROEPSPROGRAMMA

 

Onze modules 
   
MOTIVATIE    Verantwoordelijke    Griet Coghe   
        
  Telefoon 09/216 61 90   E-mail tgg.socdienst@fracarita.org   
        
Wat? Motiveren van de cliënt voor het volgen van een specifieke behandeling   
        
Voor wie? Beoogd worden mensen met een zogenaamde ‘dubbele diagnostiek’, meer bepaald een samengaan van :

• enerzijds een afhankelijkheidsproblematiek aan, of misbruik van illegale middelen (vaak een langdurig bestaande polytoxicomanie) ;
én
• anderzijds een majeure psychiatrische aandoening waarvoor extra zorg in de behandeling noodzakelijk is (angst- en stemmingsstoornissen, psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornis, zwakbegaafdheid).

Bijkomende voorwaarden voor opname zijn :
• bereid zijn deel te nemen aan het behandelingsprogramma dat kan omschreven worden als volgt: een individueel gemoduleerd groepsprogramma waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen enerzijds confronterende, structurerende en anderzijds een ondersteunende, begrijpende aanpak ;
• vertonen van een voldoende graad van stabiliteit op psychisch vlak dermate dat integratie in het groepsproces haalbaar is ;
• er wordt geoordeeld dat verandering in het (niveau van) functioneren haalbaar en wenselijk is.

Het innemen van psychofarmaca is geen contra-indicatie voor opname.

Het betreft mannelijke patiënten die bij het begin van de opname in de inrichting minimaal 18 en maximaal 50 jaar oud zijn.

In principe komen diverse majeure psychiatrische co-morbide aandoeningen uit de volgende DSM IV categorieën hiervoor in aanmerking :
1. aandachtstekort stoornissen en gedragsstoornissen ;
2. schizofrenie en andere psychotische stoornissen ;
3. stemmingsstoornissen ;
4. angststoornissen ;
5. somatoforme stoornissen ;
6. dissociatieve stoornissen ;
7. eetstoornissen ;
8. slaapstoornissen : parasomnieën ;
9. stoornissen in de impulsbeheersing niet elders geclassificeerd ;
10. aanpassingsstoornissen ;
11. persoonlijkheidsstoornissen ;
12. problemen in verband met misbruik of verwaarlozing ;
13. bijkomende problemen : zwakbegaafdheid.   
        
Doelstelling: Veranderingsbereidheid tonen naar omgaan met alcohol- en druggebruik en daarbij een stabilisatie- en veranderingsproces opstarten naar psychisch-emotionele klachten   
        
Tijdstip: Eerste weken van het langdurige programma.
Voor het verdere verloop van het langdurig programma, zie volgende module "langdurig groepsprogramma"  
    
 
LANGDURIG GROEPSPROGRAMMA   Verantwoordelijke    Griet Coghe   
        
  Telefoon 09/216 61 90        E-mail griet.coghe@fracarita.org   
      
Wat?  

Het langdurig behandelprogramma kan omschreven worden als een individueel gemoduleerd en gefaseerd groepsprogramma waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen enerzijds een confronterende en anderzijds een ondersteunende en begrijpende aanpak. De activiteiten beïnvloeden het psychisch, sociaal en somatisch functioneren van cliënten met het oog op het herstellen, veranderen of behouden van een bepaald niveau van functioneren.

Het handelprogramma omvat vier fases :

Fase 1 : Gedragsfase. De eerste fase legt het accent op houding en correct gedrag in de groep.
Fase 2 : Emotionele en verantwoordelijkheidsfase. De tweede fase in in hoofdzaak emotiegericht en gericht naar beginnende verantwoordelijkheid.
Fase 3 : Ontplooiingsfase. De derde fase noemen we eerder een binnen-buitenfase en zoeken we naar een evenwicht tussen meer extern georiënteerde activiteiten en nog te nemen verantwoordelijkheden in huis.
Fase 4 : Resocialisatiefase. De vierde fase beschouwen we als buiten-binnenfase en ligt de klemtoon duidelijk extern met de voltooiing van een sociaal netwerk.

Minimaal wordt per fase één handelplan opgesteld. Per fase worden doelstellingen en activiteiten individueel vastgelegd en met de cliënt besproken.   
        
Doelstelling

De cliënt met een multiple pathologie vertoont disfuncties op verschillende levensgebieden. We trachten op elk van deze levensgebieden de disfuncties in kaart te brengen alsook de nog aanwezige mogelijkheden. De revalidatieacties richten zich op de cliënt om zichzelf optimaal te realiseren en zich op een maximaal haalbare wijze te reïntegreren. Dit betekent dat we rekening houden met het cliëntperspectief dat in consensus met de hulpverlening wordt bepaald.

De eerste doelstelling van de revalidatie is in de meeste gevallen veranderingsbereidheid tot stand brengen door het verhogen van probleeminzicht. De tweede doelstelling is het onder controle houden van problemen en tot beslissingen komen om verdere stappen te nemen in de behandeling. De derde doelstelling is het actief stappen zetten opdat herstel van problematiek zich kan doorzetten. Als laatste doelstelling hebben we het handhaven van voornoemde stappen en voorkomen van herval of terugval op diverse levensgebieden.   
        
Duurtijd? De duur van elke fase beslaat tussen de 4 en 6 maanden

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.vrijdag, 25 november 2011 12:32

Welkom bij Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM)

Geschreven door

Therapeutische Gemeenschap Merelbeke

Therapeutische Gemeenschap Merelbeke

09 253 44 40
tgm.info@fracarita.org
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke

Bekijk details

Het programma van De therapeutische gemeenschap Merelbeke kreeg recent een grondige update.

Klik hier voor de meest actuele informatie in een notendop.

Maak kennis met onze nieuwe infobrochure.
 
Aanmelding  
     
Kandidaten voor één van deze beide modules kunnen zich aanmelden bij opnamebegeleidster Anke Van Rompaey of bij klinisch verantwoordelijke tom.de.belie@fracarita.org
        
Telefonisch 0474 88 63 50 (of 09/210.89.23)

via e-mail naar  anke.van.rompaey@fracarita.org (of tom.de.belie@fracarita.org )

Meer achtergrondinfo

"Een goede therapeutische gemeenschap kan levens ingrijpend veranderen"

Lees hier een getuigenis: Dankzij opleidingstraject maakte ik de switch van kok naar klusjesman

Kijk hierna hoe de TG eruitziet : Bewoners vertellen over impact verbouwing

Klik hier voor meer informatie over het methodiek van de therapeutische gemeenschap.

Lees de bijdrage Herstel van verslaving: van de therapeutische gemeenschap naar de realiteit van de maatschappij

Lees hier meer over het belang van de werking van het Tussenhuis (enkele bewoners aan het woord) 

 

 

donderdag, 24 november 2011 13:59

Aanbod De Sleutel

Geschreven door

Binnen ons netwerk kunnen personen met een verslavingsprobleem terecht voor verschillende soorten van hulpverlening. 

De Sleutel heeft een aanbod inzake vroeginterventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en activering via arbeid.

<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 2

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

September
 • 10
  10:00 Zee-zeildag 2017

  Op zondag 10 september kan u opnieuw deelnemen aan de Zee-zeildag ten voordele van De Sleutel.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

Oktober
 • 16
  08:45 Open training Unplugged specifiek voor eerste graad te Gent

  Trainingsdag Unplugged (eerste graad) te Gent (van 8u45 - 16u) met follow-up dag op 7 mei 2018

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

   

   

 • 19
  08:45 Open trainingsdag Unplugged specifiek voor eerste graad te Hasselt

  Open trainingsdag Unplugged (eerste graad) te Hasselt (van 8u45 - 16u) met follow-up dag op 17 mei 2018

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

    • Volledige agenda