De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 ambulant
dinsdag, 20 december 2011 09:40

Welkom bij Dagcentrum Gent (DCG)

Geschreven door

Dagcentrum Gent

Dagcentrum Gent

09 234 38 33
dcg.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent

Bekijk details

Aangeboden modules

1. Aanmelding 
2. Oriëntatie 
3. Instapgroep 
4. Individuele therapie 
5. Outreach
6. Opvoedingsondersteuning

    

Werking 
    
 1. AANMELDING   Tel 09/234 38 33    E-mail dcg.onthaal@fracarita.org   
        
  Omschrijving: bij de aanmelding in het dagcentrum vindt een eerste ruwe screening van de problematiek plaats. De aanmelding kan telefonisch, schriftelijk dan wel persoonlijk gebeuren.   
        
  Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving (ouders, partner, vrienden).   
        
  Doelstelling: de korte en ruwe screening van de hulpvraag leidt tot hetzij een onmiddellijke verwijzing binnen het dagcentrum hetzij een meer gepast doorverwijzing naar een andere setting.   
        
  Tijdstip: tijdens de openingsuren. 
  

2. ORIËNTATIE  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: de oriëntatie betreft een uitgebreide screening waarbij getracht wordt een beter zicht te krijgen op het functioneren en disfunctioneren van de hulpvrager. De oriëntatie gebeurt multidisciplinair en bestaat standaard uit een drietal exploratieve gesprekken met een individueel begeleider en een consult bij de arts. Op indicatie kan er een gesprek met de sociale dienst dan wel de psychiater plaatsvinden.  

Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving.  

Doelstelling: De oriëntatie leidt tot indicatiestelling en adviesbepaling. Het in kaart brengen van de problematiek van de hulpvrager laat toe te bepalen wat precies de nood aan hulp inhoudt en door welke instantie die hulp het best voorzien kan worden.  

Tijdstip: Op afspraak

3.  INSTAPGROEP  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een groepsprogramma waarin motivationeel en probleemhanterend werken wordt afgewisseld met sport-,  en ontspannende activiteiten.  

Doelgroep: meerderjarige gebruikers van illegale drugs die een probleembesef hebben op de terreinen druggebruik enerzijds en arbeid, opleiding en inkomen anderzijds, doch zonder op al die terreinen al een concrete beslissing tot verandering of actie genomen te hebben.  

Doelstelling: het doel is het probleeminzicht te verscherpen op de terreinen druggebruik enerzijds en tijdsbesteding anderzijds. Op die manier wordt er gepoogd de cliënt te motiveren tot verandering en aan te zetten tot het formuleren van realistische doelstellingen op bovenstaande terreinen.  

Tijdstip: de module loopt over drie maanden gedurende vijftien uren per week (telkens 3u op maandag, dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag).

4. INDIVIDUELE THERAPIE  Tel 09/234 38 33  E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een reeks psychotherapeutische individuele en/of familiegesprekken met een vast teamlid waarin geselecteerde leefgebieden verder behandeld worden.  

Doelgroep: Minderjarige of volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs met een duidelijke hulpvraag op het terrein druggebruik en/of op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein. Het gaat om cliënten die een beslissing tot verandering genomen hebben op bovenstaande terreinen maar begeleiding willen in hun acties daaromtrent.  

Doelstelling: Het doel vormt minimaal het verwerven van zelfcontrole t.a.v. het gebruik. Maximaal wordt er gestreefd naar abstinentie. Daarnaast wordt er gepoogd de lijdensdruk op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein te verzachten.  

Tijdstip: op afspraak. Individuele sessies meestal op wekelijkse basis en iedere drie maand te evalueren.

 

5. OUTREACH

Omschrijving: het inschakelen van onze outreachmedewerker binnen uw eigen voorziening, om samen een antwoord te bieden aan druggerelateerde problemen.

Doelgroep: professionelen die op 1 of andere manier in contact komen met (ex)druggebruikers en zich daar vragen rond stellen (scholen, OCMW,…).

Doelstelling: samen een antwoord zoeken a.d.h.v. casusbesprekingen, gesprek met (ex)gebruiker zelf,….
tijdstip: af te spreken ná telefonisch contact (09 234 38 33)

9. OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Omschrijving: een gespreksgroep voor (ex)druggebruikende ouders in het kader van opvoedingsondersteuning.

Doelgroep: (ex)druggebruikende ouders met jonge kinderen.

Doelstelling: het bieden van opvoedingsondersteuning i.s.m. Reddie Teddy. Volgende 5 thema’s komen aan bod: rituelen, iets op een positieve manier zeggen, actief luisteren, zelfvertrouwen en omgaan met moeilijkheden.

Tijdstip: 5 op voorhand vastgelegde maandagavonden.

 

Substitutiemedicatie kan opgestart worden, maar enkel in combinatie met één van de bovenstaande modules

 

 
 


woensdag, 14 december 2011 09:37

Welkom bij dagcentrum Mechelen

Geschreven door

Dagcentrum Mechelen

Dagcentrum Mechelen

015 20 09 64
dcm.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Frederik De Merodestraat 20
2800 Mechelen

Bekijk details

1. Aanmelding
2. Oriëntatie
3. Motivatie
4. Individuele behandeling   
5. Substitutiebehandeling 
6. Gezins- en familiewerking 
7. Justitie

 

Algemeen  

Dagcentrum De Sleutel Mechelen is een ambulant oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het behandelen van drugproblemen. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering.
Meer specifiek zijn minder- en meerderjarigen en hun omgeving welkom. Ook verwijzingen vanuit justitie zijn welkom.
 
 
1. AANMELDING   Telefoon 015/200964   E-mail  dcm.onthaal@desleutel.broedersvanliefde.be    
    
Voor het maken van afspraken kunnen cliënten en/of verwijzers telefonisch, persoonlijk of schriftelijk terecht bij onze onthaalmedewerkers. Cliënten kunnen zich ook aanmelden via het online aanmeldingsformulier.

Telefonische bereikbaarheid: het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13u00 tot 18u00. Op vrijdag en in het weekend is het centrum gesloten.


 
2. ORIËNTATIE   

Iedere cliënt doorloopt de standaard oriëntatiefase, bestaande uit een intakegesprek en het afnemen van een gestructureerde vragenlijst.  Door middel van de vragenlijst verzamelen we informatie op zes verschillende leefgebieden omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt. Afhankelijk van het profiel kan in deze fase ook een consult met de arts van ons centrum gepland worden.
Het geheel van deze gesprekken, eventueel aangevuld met een eerste urinecontrole,  laat ons toe een ernstinschatting te maken van de situatie van de cliënt, zodat we de individuele behandeling daarop kunnen afstemmen en een behandelplan opstellen.

Op het einde van de oriëntatiefase adviseren wij of behandeling al dan niet aangewezen is en welke vorm van behandeling de meest geschikte lijkt. Indien nodig verwijzen wij door naar een meer gepaste behandelvorm.

        
3. MOTIVATIE    

Mogelijks twijfelen cliënten zelf nog over het nut van een behandeling, hoewel uit onze oriëntatie blijkt dat ze tochmisbruik maken of verslaafd zijn. We bespreken dan in een reeks van 6 gesprekken o.a. de voor- en nadelen van gebruik en proberen ook een zicht te krijgen op de functie en betekenis van druggebruik, zodat cliënten alsnog kunnen beslissen om wel of niet op het behandelaanbod in te gaan.

4. INDIVIDUELE BEHANDELING   

Wij beschikken over een team van professionele hulpverleners, ieder met een eigen specifieke expertise, o.m. op vlak van minderjarigen, familiewerking en justitie.
Bij de start van de individuele behandeling wordt in overelg met de cliënt een persoonlijk behandelplan  opgesteld. Naast doelstellingen op vlak van alcohol- en druggebruik, worden er meestal ook doelstellingen op andere leefgebieden geformuleerd, die noodzakelijk aijn om tot een herstel te komen: lichamelijke gezondheid, tewerkstelling en vrije tijd, familiale en sociale relaties, justitie en politie en psychisch-emotionele klachten.  

5.   SUBSTITUTIEBEHANDELING 

Verantwoordelijke    Dr. Luigi Genevrois               

Volwassen druggebruikers met opiaatverslaving kunnen een behandeling volgen met substitutiemedicatie verstrekt op voorschrift van de arts verbonden aan het centrum. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met een individuele behandeling. 

   
6. GEZINS- EN FAMILIEWERKING
Ouders en/of partners van onze cliënten worden, indien aangewezen en steeds in overleg en mits akkoord van de cliënt, betrokken bij de individuele behandeling.
Daarnaast willen wij familieleden van druggebruikers die (nog) niet bij ons in behandeling zijn ondersteunen en strategieën aanleren om met druggebruikende familieleden om te gaan. Dit kan in de vorm van maximum drie individuele gesprekken. 

 

 7. JUSTITIE

Telefoon 015/20 09 64     E-mail  dcm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

1. GAM-project: gerechtelijke alternatieve maatregelen
De wetgever acht het raadzaam om problematisch druggebruik aan te pakken door een aanbod van hulpverlening, gericht op integratie, veeleer dan de druggebruiker te straffen. In dit kader wordt een specifieke ambulante begeleiding of vorming opgelegd aan mensen die voldoende maatschappelijk verankerd zijn
Het GAM-project van De Sleutel richt zich tot volwassenen die een alternatieve maatregel opgelegd krijgen omwille van problematisch druggebruik of het plegen van druggerelateerde feiten.
Concreet komen volgende maatregelen in aanmerking: vrijheid onder voorwaarden, bemiddeling in strafzaken en probatieopschorting en -uitstel..
Afhankelijk van de opgelegde maatregel starten we met een individuele behandeling ofwel bieden wij een vormingsprogramma in groep of individueel.

2. Andere justitiële interventies
Ook cliënten met andere justitiële maatregelen: voorwaardelijke invrijheidsstelling, elektronisch toezicht… kunnen op ons beroep doen voor behandeling van hun drugsverslaving.
Cliënten die in de gevangenis verblijven kunnen via de Tandem-medewerker in de gevangenis een aanvraag doen voor behandeling in ons centrum.

 

Kostprijs
De Sleutel Mechelen is erkend als ambulante revalidatie-instelling. Dit betekent dat de gesprekken vrijwel volledig door de mutualiteit waarbij cliënt aangesloten is, worden betaald. Opdat wij een aanvraag voor terugbetaling kunnen doen, is het belangrijk dat cliënt tijdens het eerste gesprek een kleefbriefje van de mutualiteit meebrengt. Er wordt €1.88 remgeld gevraagd per dag voor een individueel gesprek en/of doktersconsultatie, tenzij cliënt verhoogde tegemoetkoming heeft bij de mutualiteit, dan worden de kosten van de gesprekken volledig door mutualiteit betaald.
 

donderdag, 08 december 2011 14:06

Welkom bij Dagcentrum Antwerpen (DCA)

Geschreven door

Dagcentrum Antwerpen

Dagcentrum Antwerpen

03 233 99 14
dca.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Dambruggestraat 78 - 80
2060 Antwerpen

Bekijk details

1. ALGEMEEN
2. OOK VOOR OUDERS - PARTNERS 
3. AANMELDING 
4. ORIËNTATIE
5. BEHANDELAANBOD 
6. WERKWIJZE  
  
1. ALGEMEEN

        
Telefoon  03 233 99 14 
        
Dagcentrum De Sleutel is een oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. Vanuit het geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven, begeleiden we de cliënt in de richting van een drugvrije maatschappelijke reïntegratie. We kiezen ervoor om veranderingsgericht te werken aan de hand van het transtheoretisch fasemodel en de motiverende gespreksvoering. We richten ons bijgevolg tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering. Verwijzingen vanuit justitie worden in deze visie eveneens verwelkomd. Werken aan motivatie en verandering heeft baat bij een intensieve begeleiding, waarbij groepssessies en peer-werking een sterke bijdrage kunnen betekenen. Hierom worden in het centrum van oriëntatie tot nazorg groepswerkingen aangeboden.
    

2. OOK VOOR OUDERS - PARTNERS 

De familiale omgeving van iemand met een drugprobleem wordt vaak ook geconfronteerd met de negatieve gevolgen van dat gebruik. Deze confrontatie leidt niet zelden tot sterke gevoelens van onmacht, angst en bezorgdheid.
Voor ouders wiens dochter of zoon niet in een behandelingsprogramma is ingeschreven, biedt het centrum een drietal gesprekken aan, waarin men info krijgt over hoe men met een drugproblematiek kan omgaan en hoe men zijn of haar kind kan motiveren om zich aan te melden voor een behandeling. Ook partners zijn welkom voor een infogesprek.   

3. AANMELDING

Aanmelden kan zowel telefonisch, via mail, websiteformulier of brief, als ter plaatse in het centrum.        

4. ORIËNTATIE

Tijdens het eerste gesprek verkennen we de probleemsituatie, voorgeschiedenis en hulpvraag.

Vervolgens start de oriëntatiefase waarin de thema’s uit het eerste gesprek verder worden besproken en de EuropASI of ADAD (voor minderjarigen) wordt afgenomen. Dit is een vragenlijst waarbij we op zes verschillende leefgebieden informatie verzamelen omtrent de specifieke situatie, de hulpvraag en de motivatie van de cliënt.

Op indicatie is een afspraak bij een arts en/of psychiater mogelijk.

Is de cliënt minderjarig, dan proberen wij een gezinsgesprek of een overleg met de professionele verwijzer te organiseren.

Na multidisciplinair overleg volgt het adviesgesprek 

Verwijzers worden op de hoogte gebracht van ons advies en de context wordt waar mogelijk betrokken.

 

5. BEHANDELAANBOD

Individuele behandeling
Doelstelling:
• voortraject: creëren van motivatie voor behandeling
• behandelingstraject: afbouw en/of abstinentie van één of meerdere producten
• nazorgtraject: behoud van abstinentie
• we werken echter niet alleen op de verslaving, we trachten ook het functioneren op verschillende leefgebieden te verbeteren

Doelpubliek:
• mensen met illegale drugproblematiek die een minimale bereidheid tonen om hier over in gesprek te gaan

Aanbod:
• wekelijks psycho-sociale  en/of psychologische begeleidingen
• ondersteuning van de context
• psychotherapie voor bijkomende psychiatrische ziektebeelden
• op indicatie sociale, medische en/of psychiatrische begeleiding
• outreach

Substitutiebehandeling
Mensen die hier nood aan hebben krijgen aangepaste medicatie die door een verslavingsarts in het centrum wordt voorgeschreven. Deze medicatie is steeds gericht op afbouw van jouw gebruik en herstel en wordt nauwgezet opgevolgd door onze artsen. Substitutiebehandeling is altijd gekoppeld aan globalere individuele of groepsgerichte begeleiding.

Woonkamergroep

Doelstelling:
• verworven stabiliteit behouden en komen tot activering waar mogelijk
• zelfzorg
• netwerkherstel

Doelpubliek:
• gebruikers van illegale drugs boven de 35 jaar
• zij met een lange verslavingsgeschiedenis en veel voorafgaande behandelingen
• zij met een eigen woonst, inkomen en mutualiteit  

Aanbod :
• deeltijds groepsprogramma op maandag- , woensdag- en vrijdagvoormiddag
• ondersteuning bij het dagelijkse leven
• binnen- en buitenactiviteiten (groepsgesprek , kook , spel en socio-culturele uitstap )
• outreachend werken naar activering
• op indicatie gecombineerd met individuele, medische of psychiatrische opvolging

Nazorg
Voor cliënten die met hun gebruik zijn gestopt, een opname achter de rug hebben of hun behandeling succesvol hebben afgerond, bieden wij in nazorg een training hervalpreventie aan, zowel individueel als in groep. In deze sessies wordt uitvoerig stilgestaan bij risicosituaties en de persoonlijke hervalketen. Men verwerft er handvatten om herval in gebruik te voorkomen.          

     

6. WERKWIJZE  

Multi disciplinair team
In De Sleutel Antwerpen werken hulpverleners die elk op hun manier en vanuit hun eigen discipline gespecialiseerd zijn in behandeling van verslaving. Er is een therapeutisch team, een sociale dienst, een medisch team met twee verslavingsartsen en een psychiater.

Beroepsgeheim
De hulpverleners van het dagcentrum zijn gehouden aan een collectief beroepsgeheim. Indien wij informatie opvragen bij een vorige behandelaar, vragen wij de cliënt eerst om schriftelijke toestemming. Het is mogelijk vorige of nieuwe behandelaars te betrekken in de begeleiding. De manier van samenwerken en informatie delen, bespreken we vooraf met de cliënt.

Urinecontroles
Wij voeren regelmatig urinecontroles uit. Bedoeling is het gebruik correct bespreekbaar te maken. De resultaten van deze controles zijn voor interne therapeutische doeleinden. We geven ze niet extern door. Weigeren van urinecontroles, fraude met afname, maakt samenwerking onmogelijk. De Sleutel zal de begeleiding – eventueel tijdelijk – stopzetten.

Steunfiguren
Cliënten mogen steunfiguren meebrengen voor het eerste gesprek en betrekken bij de behandeling. Familie, vrienden of verwijzers kunnen op verschillende manieren meewerken: - in een gesprek met de cliënt en diens vaste begeleider - tijdens aparte gesprekken voor steunfiguren, bij een andere begeleider - ouders met vragen, wiens kinderen/gebruikers (nog) niet in begeleiding zijn, kunnen zelf drie gesprekken krijgen.

Zeker als jongeren in begeleiding komen, moedigen wij aan om ouders/verwijzers bij de begeleiding te betrekken. Het beroepsgeheim blijft van toepassing. Om de cliënt zijn privacy te beschermen maken we vooraf afspraken met alle betrokken partijen. Het zal duidelijk zijn welke informatie met wie besproken wordt, en welke niet.

Justitie
Sommige cliënten melden zich aan op vraag van justitie. Ook tussen hen en ons bestaan duidelijke afspraken. In onze samenwerking met justitie blijft het beroepsgeheim onverminderd van kracht. Wij koppelen dus geen inhoudelijke informatie terug aan een rechter/justitie-assistent of ander justitieel personeel.

Mits toestemming van de cliënt brengen we de verwijzer/justitie-assistent - via standaardattesten op de hoogte van het opstarten en eindigen van de behandeling.

Afspraken en huisregels

Dagcentrum De Sleutel Antwerpen en de onmiddellijke omgeving, moet een veilige, respectvolle plaats zijn voor alle bezoekers. Druggebruik binnen de muren, fysieke of verbale agressie naar andere cliënten of begeleiders, dealen of diefstal zijn redenen om de samenwerking onmiddellijk te stoppen.

Betaling
Voor elke vorm van oriëntatie en behandeling in ons centrum moet de cliënt aangesloten zijn bij een mutualiteit en in orde zijn met de ziekteverzekering. Cliënten betalen 1,88 euro remgeld per gesprek, af te rekenen aan het onthaal. Onze administratie controleert bij aanvang van een behandeling, en elk jaar opnieuw, de verzekerbaarheid van de cliënt bij de mutualiteit. Extra medische kosten: medicatie, eigen labo-onderzoek, medische verwijzingen buitenshuis, worden apart gefactureerd Wie administratieve of financiële vragen heeft, of betalingsmoeilijkheden, kan een afspraak vragen bij de sociale dienst. Afbetalingsplannen zijn mogelijk.

    
        

 

vrijdag, 02 december 2011 00:00

Welkom bij Dagcentrum Brugge

Geschreven door

Dagcentrum Brugge

Dagcentrum Brugge

050 40 77 70
dcbg.info@desleutel.broedersvanliefde.be
Barrièrestraat 4
8200 Brugge

Bekijk details

Overzicht aanbod Dagcentrum De Sleutel Brugge en DET

1. Dagcentrum De Sleutel Brugge  
2. Centrale aanmelding Drugsexpertiseteam (DET)  
3. Aanbod Voortraject 
6. Aanbod Ambulant  
7. Individuele behandeling 
8. Substitutiebehandeling 
9. Dagbehandeling 

  

DAGCENTRUM DE SLEUTEL BRUGGE        

¬        Ambulant centrum voor Drughulpverlening

¬        Wij richten ons tot iedereen die een vraag of een probleem heeft betreffende illegale middelen.

¬        Dit kan zowel de gebruiker zelf zijn als zijn nabije omgeving.

¬        Er is geen leeftijdsgrens bepaald. Zowel volwassenen als minderjarigen zijn dus bij ons aan het juiste adres.

¬        Onze doelstellingen variëren naargelang de cliënt en zijn omgeving:

¬        het geven van informatie, het samen zoeken naar een passende oplossing voor de gestelde problematiek, het bieden van een ambulant behandelingsprogramma of het zorgen voor een gerichte doorverwijzing indien aangewezen.

¬        Dit alles gebeurt met het oog op een drugvrije re-integratie op termijn.

Aanbod

¬        Drugs Expertise Team ism CGG

¬        Centrum voor ambulante drughulpverlening De Sleutel

   


 DETbehandelteam   
 
 
CENTRALE AANMELDING DRUGSEXPERTISETEAM (DET)              

 

Drugs Expertise Team N-W-VL (DET) staat in voor de Centrale aanmelding

¬        Initiatief van Dagcentrum De Sleutel Brugge en CGG Noord-West-Vlaanderen

¬        Het Drugs Expertise Team (DET) staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling met toeleiding naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vroeginterventie, psycho-educatie, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, vorming en deskundigheidsbevordering. Een belangrijk doel van deze werking is het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van problemen mbt illegale middelen.

¬        Doelgroep

¬        Minder- en meerderjarigen met een vermoeden van problemen mbt illegale middelen

¬        Wie kan aanmelden?

¬        Alle hulpverleners uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties,…)

¬        Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

¬        Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB)

¬        Bijzondere Jeugdzorg (BJZ).

¬        Justitie (Therapeutische Advies, Project Clean, Drugs Behandelings Traject…)

¬        Hoe aanmelden?

¬        Regio Brugge – Houtland – Oostkust – Oostende

¬        Via Centraal Aanmeldpunt, gevestigd in het dagcentrum De Sleutel te Brugge
(050 / 40 77 77)

¬        Maandag tem vrijdag : Iedere voormiddag tss 8u30 en 12u00

¬        Doel

¬        Ondersteuning van de eerste lijn

¬        Vroegdetectie en –interventie

¬        Screening (CA, vlotte schakeling met PET), diagnostiek en indicatiestelling

¬        Toeleiding naar gepaste (gespecialiseerde) zorgaanbod

Werkwijze

¬        Patiëntgerichte actie

¬        Intake, diagnostiek en indicatiestelling

¬        Motivationeel gesprek

¬        Toeleiding naar gepaste zorg (VIDA, De Sleutel, Kompas, MSOC, GGZ…)

¬        Patiëntentafel : multidisciplinaire samenstelling

¬        Netwerkgerichte actie

¬        advies en consult, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching

¬        Toeleiding naar gepaste zorg

¬        Ism bestaande netwerkteams PET

¬        Vertegenwoordiging vanuit DET aan de bestaande netwerktafels

¬        Coaching cliëntgericht

¬        Deskundigheidsbevordering

¬        Coaching van teams

¬        Vorming

¬        Locatie

¬        De Sleutel Brugge, Antenne De Sleutel Knokke, Kompas Keerpunt Torhout, CGG N-W-Vl Oostende

¬        Mobiel (in thuis- of verblijfscontext)

    
 
 
AANBOD VOORTRAJECT
        
          ¬        Vroeginterventie

¬        Ambulant jongerentraject, gericht op

¬        jongeren tot 25 jaar

¬        waarbij motivatie tot hulpverlening ontbreekt

*Doelstellingen

bewustmaking van risicogedrag

verhogen van weerbaarheid

sensibiliseren en activeren van context  

VIDA: kortdurend psycho-educatief programma voor jongeren die (beginnend)problematisch alcohol en/of andere drugs gebruiken

Aanklampende motivationele aanpak, gericht op toeleiding naar behandeling bij jongeren/jongvolwassenen met een ernstige drugproblematiek

 

 
AANBOD AMBULANT CENTRUM DE SLEUTEL                      
        
  detist

      
 

 aanboddcbg

INDIVIDUELE BEHANDELING    
        

 

Individueel

¬             Ambulante drughulpverlening bij vaste individuele begeleider

¬             Indien mogelijk en waar nuttig wordt omgeving/context betrokken

¬             Ambulante drughulpverlening bij vaste individuele begeleider

¬             Opmaak van een handeldossier in samenspraak met cliënt

¬             Doelstellingen per leefgebied

¬             Activiteiten ifv bereiken van doelstelling

¬             Probleemsamenhang à multidisciplinair

¬             Motivationeel proces


 
 SUBSTITUTIEBEHANDELING    

 

¬             kan aangeboden worden aan volwassen druggebruikers die de vraag stellen naar substitutiemedicatie in het kader van fysieke ontwenning van een opiaatverslaving

¬             Op voorschrift van de centrumarts en mits regelmatige consultatie wordt in het dagcentrum substitutiemedicatie verstrekt

¬             Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met participatie in een module motivatie, individuele behandeling of dagopvang


    
  
DAGBEHANDELING                  
        

¬             Dagbehandeling

¬             Semi-residentieel / Ambulante dagtherapie

¬             Meerderjarigen

¬             Doelgroep

¬             ernstige afhankelijkheid/verslaving

¬             Geen zinvolle dagbesteding / intensieve zorgnood

¬             Gefaseerd groepstherapeutisch behandelprogramma

¬             Fase 1 : openheid, eerlijkheid, vertrouwen

¬             Fase 2 : persoonlijke werkpunten + arbeid

¬             Fase 3 : resocialisatie/re-integratie

¬             Doel

¬             Bereiken van abstinentie

¬             Optimale zelfrealisatie en maatschappelijke re-integratie

¬             Behandeling Extern

¬             Actieve doorverwijzing

¬             Ifv vervolgbehandeling

¬             Parallelle trajecten

 

 

 

 

 

Hier vindt u een algemeen overzicht van de mogelijke modules in onze dagcentra. Ga voor een overzicht per afdeling naar het afdelingsspecifieke overzicht.

Aanmelding

De aanmelding is het eerste contact van een hulpvrager met een centrum. Die eerste hulpvraag in een dagcentrum wordt meestal gesteld door de druggebruiker zelf (persoonlijk, telefonisch of schriftelijk). Maar ouders kunnen zichzelf ook aanmelden en een afspraak krijgen, samen of zonder de aanwezigheid van hun kind Tijdens het aanmeldingscontact gebeurt er een eerste, algemene probleemverkenning.

Oriëntatie

Daarna is er een uitgebreidere screening tijdens een beperkt aantal gesprekken. We willen komen tot een concreet hulpverleningsadvies dat past bij de persoonlijke vraag en de specifieke probleemsituatie. Naast de gesprekken met de intaker kan er een consult zijn bij de arts, de familiewerker of tewerkstellingsbemiddelaar. Indien mogelijk wordt ook een consult gepland bij de sociale dienst of een psychiater. Op het einde van de oriëntatie worden in overleg met cliënt en omgeving doelen en acties vastgelegd (doorverwijzing, start ambulant progamma, opname). 
Indien de ouders zonder hun kind naar de afspraak kwamen, wordt tijdens een eerste gesprek bekeken wat hen deed beslissen om hulp te zoeken. De persoonlijke situatie wordt doorgenomen. Indien de ouders zich grote zorgen maken en uit de gesprekken blijkt dat het om ernstig druggebruik gaat, kunnen ouders deelnemen aan de zelfhulpgroep voor familieleden. We bekijken met de ouders hoe we hen kunnen helpen om hun kind in contact te brengen met dagcentrum.

Individuele behandeling

Individuele behandeling is een specifieke actie die een persoon onderneemt omdat hij duidelijk omschreven doelen wil bereiken. Deze doelen zijn meestal te situeren op de terreinen middelenmisbruik en psycho-emotionele klachten. Maar er zijn ook acties mogelijk op de levensterreinen lichamelijke klachten, werk, familiale relaties, vrije tijd en sociale relaties. Deze acties omvatten wekelijkse consultaties met  specialisten op deze terreinen: bijvoorbeeld  een psychotherapeut, een geneesheer, arbeidsbegeleider, gezinstherapeut, maatschappelijk werker. Eventueel kunnen deze gesprekken met ouders en kind samen doorgaan. Wanneer dit wenselijk is, gebeuren de gesprekken eventueel apart.

Substitutiebehandeling

Substitutietherapie met methadon of subutex wordt in onze dagcentra gebruikt als een middel om via gecontroleerde afbouw te komen tot abstinentie. Deze therapie richt zich specifiek tot heroïneverslaafden. Deze cliënten komen wekelijks op consultatie bij een geneesheer en/of een psychiater. Subsititutietherapie wordt binnen De Sleutel steeds in combinatie met een andere behandelmodule gegeven.

Gezins- en familiebegeleiding

Het betrekken van familieleden in de behandeling heeft een grote invloed op het bereiken van positieve resultaten. Dit kan gebeuren via het traditionele systeem van counseling. De nadruk ligt er dan op hoe familieleden een bijdrage kunnen leveren tot het herstel van de verslaafde. Maar de familieleden kunnen zelf ook ondersteund worden via een zelfhulpgroep.

Zelfhulpgroepen voor familieleden van druggebruikers

Een zelfhulpgroep (binnen ons netwerk momenteel enkel actief gekoppeld aan de werking van dagcentrum Mechelen) komt op regelmatige basis samen op een avond en staat open voor familie - ouder, (klein)zoon, (klein)dochter, broer, zus of partner-  van cliënten en niet-cliënten. Bedoeling is om ervaringen uit te wisselen met elkaar, steun te vinden, lotgenoten te ontmoeten. Ieder kan zijn eigen verhaal kwijt. Vertrekkend vanuit deze persoonlijke ervaringen kunnen de deelnemers mekaar helpen in het oplossen van problemen zoals het leren trekken van grenzen en dit in een sfeer van respect, solidariteit en hoop.
Door op deze wijze het familienetwerk te versterken wordt het positieve effect vergroot dat de familie heeft op de behandeling van de verslaafde zelf.

 

De dagcentra van De Sleutel zijn de meest laagdrempelige hulpverleningsunits binnen ons netwerk. Voor de druggebruiker zelf is er in onze dagcentra een uitgebreid aanbod met verschillende mogelijkheden. Cliënten kunnen er o.m. langskomen voor wekelijkse individuele gesprekken of voor deelname aan de groepswerking. Sommige ex-verslaafden volgen er een nazorgprogramma. Er is eveneens een familiewerking. We geven een overzicht van het aanbod.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.