De Sleutel Logo

VAAR MEE voor het GOEDE DOEL!
Ga naar het inschrijvingsformulierVAAR MEE voor het GOEDE DOEL!
Ga naar het inschrijvingsformulierdinsdag 20 december 2011 09:40

Welkom bij Dagcentrum Gent (DCG)

Geschreven door  Paul De Neve
Rate this item
(0 stemmen)

Dagcentrum Gent

Dagcentrum Gent

09 234 38 33
dcg.info@fracarita.org
Stropkaai 38
9000 Gent

Bekijk details

Aangeboden modules

1. Aanmelding 
2. Oriëntatie 
3. Motivatie 
4. Instapgroep 
5. Individuele therapie 
6. Hervalpreventiegroep 
7. Arbeidstrajectbegeleiding
8. Outreach
9. Opvoedingsondersteuning

   
Werking 
    
 1. AANMELDING   Tel 09/234 38 33    E-mail dcg.onthaal@fracarita.org   
        
  Omschrijving: bij de aanmelding in het dagcentrum vindt een eerste ruwe screening van de problematiek plaats. De aanmelding kan telefonisch, schriftelijk dan wel persoonlijk gebeuren.   
        
  Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving (ouders, partner, vrienden).   
        
  Doelstelling: de korte en ruwe screening van de hulpvraag moet leiden tot hetzij een onmiddellijke verwijzing binnen het dagcentrum hetzij een meer gepast doorverwijzing naar een andere setting.   
        
  Tijdstip: tijdens de openingsuren. 
  

2. ORIËNTATIE  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: de oriëntatie betreft een uitgebreide screening waarbij getracht wordt een beter zicht te krijgen op het functioneren en dysfunctioneren van de hulpvrager. De oriëntatie gebeurt multidisiplinair en bestaat standaard uit een drietal exploratieve gesprekken met een individueel begeleider en een consult bij de arts. Op indicatie kan er een gesprek met de sociale dienst dan wel de psychiater plaatsvinden.  

Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs en/of hun omgeving.  

Doelstelling: De oriëntatie moet leiden tot indicatiestelling en adviesbepaling. Het in kaart brengen van de problematiek van de hulpvrager moet toelaten te bepalen wat precies de nood aan hulp inhoudt en door welke instantie die hulp het best voorzien kan worden.  

Tijdstip: Op afspraak

3. MOTIVATIE   Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: motivatie omvat een reeks individuele gesprekken met een vast teamlid, in het kader van motivatieopbouw en veranderingsbereidheid.  

Doelgroep: zowel minderjarige als volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs. die zich op één of meerdere belangrijke levensterreinen nog in de (voor)beschouwingsfase bevinden, maar die bereid zijn rond die terreinen verdere gesprekken aan te gaan  

Doelstelling het doel van de module bestaat erin de cliënt zicht te geven op zijn of haar functioneren op een aantal belangrijke levensterreinen en hem of haar te motiveren tot verandering. Het einddoel vormt het formuleren van realistische doelstellingen m.b.t. de levensdomeinen met daaraan gekoppeld de setting waarbinnen die doelstellingen het best gerealiseerd kunnen worden.  

Tijdstip: Op afspraak. Individuele sessies op wekelijkse basis, na één maand te evalueren.

4. INSTAPGROEP  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een groepsprogramma waarin motivationeel en probleemhanterend werken worden afgewisseld met sport-, kook- en ontspannende activiteiten.  

Doelgroep: meerderjarige gebruikers van illegale drugs die een probleembesef hebben op de terreinen druggebruik enerzijds en arbeid, opleiding en inkomen anderzijds, doch zonder op al die terreinen al een concrete beslissing tot verandering of actie genomen te hebben.  

Doelstelling: het doel is het probleeminzicht te verscherpen op de terreinen druggebruik enerzijds en tijdsbesteding anderzijds. Op die manier wordt er gepoogd de cliënt te motiveren tot verandering en aan te zetten tot het formuleren van realistische doelstellingen op bovenstaande terreinen.  

Tijdstip: de module loopt over drie maanden gedurende vijftien uren per week (telkens 3u op maandag, dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag).

5. INDIVIDUELE THERAPIE  Tel 09/234 38 33  E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een reeks psychotherapeutische gesprekken met een vast teamlid waarbij de focus op het terrein druggebruik en/of op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein ligt. Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit gedragstherapie en systeemdenken.  

Doelgroep: Minderjarige of volwassen (ex)gebruikers van illegale drugs met een duidelijke hulpvraag op het terrein druggebruik en/of op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein. Het gaat om cliënten die een beslissing tot verandering genomen hebben op bovenstaande terreinen maar begeleiding willen in hun acties daaromtrent.  

Doelstelling: Het doel vormt minimaal het verwerven van zelfcontrole t.a.v. het gebruik. Maximaal wordt er gestreefd naar abstinentie. Daarnaast wordt er gepoogd de lijdensdruk op het psychisch-emotionele dan wel familiale terrein te verzachten.  

Tijdstip: op afspraak. Individuele sessies meestal op wekelijkse basis en iedere drie maand te evalueren.

6. HERVALPREVENTIEGROEP Tel 09/234 38 33  E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: een groepsprogramma waarbinnen de verschillende factoren die tot herval leiden worden bekeken.De groepsleden leren om met die factoren om te gaan binnen de eigen leefsituatie.  

Doelgroep: volwassen gebruikers van illegale drugs die met hun voornaamste probleemmiddel zijn gestopt. Het gaat om cliënten die zich in de consolidatiefase bevinden m.b.t. hun voornaamste probleemmiddel.  

Doelstelling: het bereikte behouden. Druggebruik vormt geen acuut probleem meer voor de cliënt en zijn omgeving. Door het aanscherpen van de copingvaardigheden van de cliënt kan deze positieve leefsituatie worden bestendigd.  

Tijdstip: de module bestaat uit 6 groepsgesprekken van telkens 2 uur, 12 uur in totaal. Deze gesprekken vinden plaats op maandagavond.

Vóór deelname aan de groep vindt er een kort kennismakingsgesprek plaats met de groepsbegeleider.

7. ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING  Tel 09/234 38 33   E-mail dcg.onthaal@fracarita.org  

Omschrijving: individuele gesprekken met de arbeidstrajectbegeleider teneinde mogelijkheden en problemen bij het zoeken en vinden van een opleiding of job in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt een voor de cliënt haalbaar traject uitgestippeld richting werk dan wel opleiding.  

Doelgroep: (ex)gebruikers van illegale drugs met een hulpvraag op het gebied van arbeid, opleiding en inkomen en/of vrije tijd.  

Doelstelling: komen tot een zinvolle tijdsbesteding met de prioriteit voor het vinden van een job of een opleiding.  

Tijdstip: op afspraak.

8. OUTREACH

Omschrijving: het inschakelen van onze outreachmedewerker binnen uw eigen voorziening, om samen een antwoord te bieden aan druggerelateerde problemen.

Doelgroep: professionelen die op 1 of andere manier in contact komen met (ex)druggebruikers en zich daar vragen rond stellen (scholen, OCMW,…).

Doelstelling: samen een antwoord zoeken a.d.h.v. casusbesprekingen, gesprek met (ex)gebruiker zelf,….
tijdstip: af te spreken ná telefonisch contact met Mie Verdonck (09 234 38 33) of na contact via mail  (mie.verdonck@fracarita.org  )

9. OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Omschrijving: een gespreksgroep voor (ex)druggebruikende ouders in het kader van opvoedingsondersteuning.

Doelgroep: (ex)druggebruikende ouders met jonge kinderen.

Doelstelling: het bieden van opvoedingsondersteuning i.s.m. Reddie Teddy. Volgende 5 thema’s komen aan bod: rituelen, iets op een positieve manier zeggen, actief luisteren, zelfvertrouwen en omgaan met moeilijkheden.

Tijdstip: 5 op voorhand vastgelegde maandagavonden.

 

Substitutiemedicatie kan opgestart worden, maar enkel in combinatie met één van de bovenstaande modules

 
 


Last modified on donderdag 19 januari 2012 15:46

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

September
 • 10
  10:00 Zee-zeildag 2017

  Op zondag 10 september kan u opnieuw deelnemen aan de Zee-zeildag ten voordele van De Sleutel.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

Oktober
 • 16
  08:45 Open training Unplugged specifiek voor eerste graad te Gent

  Trainingsdag Unplugged (eerste graad) te Gent (van 8u45 - 16u) met follow-up dag op 7 mei 2018

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

   

   

 • 19
  08:45 Open trainingsdag Unplugged specifiek voor eerste graad te Hasselt

  Open trainingsdag Unplugged (eerste graad) te Hasselt (van 8u45 - 16u) met follow-up dag op 17 mei 2018

  Inschrijven of vragen? mail naar preventie@desleutel.be

    • Volledige agenda