De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 vrijdag 24 november 2017 16:10

JUMPSTART zorgt dankzij intensieve begeleiding voor inzicht in het eigen kunnen en een concreet jobdoelwit

Het reguliere activeringsaanbod is niet afgestemd op mensen uit kansengroepen. Te vaak denken sommigen dat ze best meestappen met wat VDAB hen aanbiedt. De ervaring leert dat zulke activering die niet aansluit bij de interesses en mogelijkheden, ook niet werkt.  Zeker niet bij mensen met een verslavingsproblematiek die eigenlijk extra begeleiding nodig hebben.

esf en vlOm te kunnen aanmelden binnen JUMPSTART is het noodzakelijk dat de medewerker voldoende stabiliteit heeft kunnen inbouwen. Die instapnorm houdt in dat een aantal basisattitudes voor werk aanwezig zijn en dat er op de 7 levensdomeinen geen grote problemen zijn die activering in de weg staan.  Het hoofddoel is te komen tot een realistisch jobdoelwit. Om aan te melden moet men minimum 18 jaar zijn.

In 2018 organiseert Weerwerk Activering zes instapmomenten voor de module ‘JUMPSTART’.  Het gaat om een vijf weken durend traject.  Maar wie kan daar terecht en wat mag je verwachten? ESF-projectmedewerker  Maaike Boonstra licht toe.

Maaike: In deze module moet een kandidaat gedurende 30 u per week kunnen deelnemen. Verder is het noodzakelijk dat hij de instructies begrijpt, zichzelf  kan uitdrukken en een gesprek rond een traject en planning kan voeren. Er wordt verwacht dat hij ook zelf de afgesproken acties uitvoert en in staat is gebleken zich aan afspraken te houden. En wie komt er in de praktijk in JUMPSTART terecht? Dat zijn personen die al de eerste fase op de activerende werkvloer positief afgerond hebben, of personen met voldoende stabiliteit die via externe vaste partners worden doorverwezen. Zo is er een partnership met  AC ’t lokaal, het lokaal activiteitencentrum van Beschut Wonen M.I.N., met Adic en met het ambulant centrum De Sleutel van Antwerpen. Ook andere organisaties kunnen doorverwijzen.

Welk resultaat mag verwacht worden van JUMPSTART?
Maaike:
Het is een programma dat zich richt op het zetten van stappen naar werk. Concreet gaat het om een intensieve begeleiding, gedurende 5 kalenderweken, die de cliënt een duidelijk beeld geeft van het eigen kunnen, van de persoonlijke wensen met betrekking tot werk én uitmondt in het opstellen van een SMART persoonlijk ontwikkelingsplan waarmee hij/zij dadelijk aan de slag kan.

jumpstart web

Tijdens JUMPSTART nemen we de deelnemers mee op een zoektocht naar wat gewenst en wat haalbaar is. Iedereen leert opnieuw te dromen, te kijken naar de eigen passies en interesses die te lang zijn ondergesneeuwd.

Maaike: Gedurende dit intensief traject doen we profielonderzoek, nemen we oriëntatie- en fitheidstesten af om zo te komen tot een concreet en haalbaar jobdoelwit, dat bovendien past bij de manier waarop elke deelnemer zich ‘toont’ op de werkvloer. Tijdens JUMPSTART worden de kwaliteiten en de niveaus van de competenties van de deelnemers in kaart gebracht. Het traject bestaat uit verschillende onderdelen.  Zo volgen ze vijf jobclubs en vier empowermentclubs. Daarnaast brengen ze vijf halve dagen door op de activerende werkvloer en lopen ze zeven dagen stage extern of intern bij Weerwerk. Belangrijk om weten is dat werk enkel een middel is om persoonlijke informatie te verkrijgen, het gaat niet om het bereiken van een productienorm.

Laat ons eens dieper ingaan op zo’n jobclub?
Maaike:
Dit bestaat uit twee onderdelen. In de voormiddag wordt tijdens de eerste sessie gewerkt aan een profielenonderzoek, er wordt op persoonlijk vlak gezocht welk soort werk bij iemand past. In de namiddag wordt dan meer concreet naar een jobdoelwit gewerkt. Dit doen we aan de hand van opdrachten die aansluiten bij hun competenties en interesses.  Er wordt vertrokken vanuit de dromen en passies van de persoon, los van werk. Daarna wordt er concreter de link naar werk gemaakt, dit d.m.v. het in kaart brengen van hun talenten en competenties. Op deze manier proberen we een match te maken. Dit abstracte denkproces is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We proberen deze manier van denken te stimuleren door in te spelen op de groepsdynamiek bijvoorbeeld a.d.h.v. een talentenspel. Concreet denk ik aan iemand die als heel handvaardig uit de BPS test (*) komt.  Echt een werker, met een interesse voor elektriciteit. Zijn droom was om de familie te helpen in het thuisland. Door in groep zo’n  talentenspel te spelen laten we iedereen meedenken over de persoonlijke competenties die nodig zijn. Het eindresultaat van zo’n jobclub is het POP of het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Ondertussen blijft ook het empowerment-luik doorlopen tijdens JUMPSTART.“We gaan dan nog intensiever op zoek naar mogelijke arbeidsbelemmerende factoren. Een medewerker leert signalen te herkennen en oplossingsgericht werken. Acties worden concreet geformuleerd in het PAP ofwel, persoonlijk actieplan”.

Tegelijk blijven ze aan de slag op onze activerende werkvloer, maar biedt men ook externe mogelijkheden. Door hen stage te laten lopen. Dan kan zowel intern zijn bij de operationele ploegen van Weerwerk als extern, bijvoorbeeld bij een meubelmaker als ze handvaardig zijn en daarin interesse hebben. De stagebegeleider wordt nauw betrokken en scoort mee op dezelfde 11 competenties die we verder op de activerende werkvloer opvolgen. Het is echt een troef dat ze intensief kunnen worden begeleid.

“Zo coachen we ook door hen thuis er verder mee aan de slag leren te gaan, vb via huiswerkopdrachten”.

Afhaken voorkomen

AW antwerpen web

Aangezien het traject JUMPSTART relatief zwaar is, voorziet men halfweg het traject een moment waarbij samen met de medewerker wordt nagaan hoe het loopt. Indien blijkt dat het traject (momenteel) te zwaar is, door een of andere reden, kan er een stap terug gezet worden richting fase 1. Er kan dan een volgende keer opnieuw gestart worden met JUMPSTART. Gedurende het hele traject wordt er bijgestuurd waar nodig. Het is daarom een veilige omgeving om te leren.

JUMPSTART wordt afgesloten met een slotevent?
Maaike:
Klopt. Op dit slotevent mag de persoon zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en zijn verhaal zelf voorstellen, in aanwezigheid van o.m. zijn doorverwijzer, stagebegeleider en andere personen.  Hier wordt er gezamenlijk gekeken naar de volgende te nemen stappen. Is er nog een opleiding nodig, is stagemogelijkheid wenselijk of zetten we concrete stappen richting betaald werk?

Wat als het jobdoelwit te hoog gegrepen is?
Maaike:
Dat kan gebeuren. In elk geval moet het iets zijn dat ze graag doen. Samen bekijken we wat er nog nodig is om dit te bereiken. Maar uiteindelijk beslist de persoon zelf het eigen jobdoelwit.

Zijn jullie tevreden met de resultaten tot nog toe?
Maaike:
Zeker. Het is te vroeg voor cijfers maar na het laatste assessment bleef één medewerker hier op Weerwerk in voorbereiding van zijn verder traject in de groenwerkplaats, een paar personen zijn vrijwilligerswerk gaan doen in andere organisties en anderen zitten in een begeleiding bij OCMW om over te stappen richting  artikel 60.

Paul De Neve

 (*) Maak kennis met Basic Profile Screen: https://www.basicprofilescreen.com/  

 

Aanverwante informatie

Sagar grijpt nieuwe kans op activerende werkvloer: Lees hier dit verhaal 

Wie kan terecht op de werkvloer van Weerwerk Activering? Lees meer

Meer artikels met de TAG Activering

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.