De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 donderdag 18 augustus 2016 02:00

Studiedag Generalistisch Werkt! Een ruim perspectief voor specialistisch werk:

‘Generalistisch Werkt!’ is een project ontstaan uit een partnerschap van De Sleutel, De Ploeg, Recht-Op en het Onderzoekscentrum Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen. Met dit project wil het partnerschap een methodiek ontwikkelen waarmee jobcoaches en trajectbegeleiders kunnen werken als ze te maken krijgen met armoedeproblemen. Deze methodiek moet overdraagbaar zijn naar andere organisaties die werken aan de activering van kwetsbare doelgroepen. Op 16 september werden de eerste resultaten voorgelegd.

logo g werkt DEFHet project heeft als doel het generalistisch werk te implementeren in een specialistische organisatie. Specialistische dienstverleners ontwikkelen zo een brede kijk op de leefsituatie van de cliënt en worden gevoelig gemaakt voor de verschillende aspecten van armoede. Het inzicht dat een meer generalistische benadering van armoede nodig is, wordt door alle partners onderkend en bevestigd door hun ervaringen en onderzoek.

Twee organisaties gingen ermee aan de slag: de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel en De Ploeg vzw. Beiden zijn gespecialiseerd op het vlak van tewerkstelling van kansengroepen. De Ploeg is erkend door de VDAB als een dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en bemiddeling naar werk (GOB) voor personen met een arbeidshandicap. Als vzw zet deze zich in voor duurzame tewerkstelling voor werkzoekenden die moeilijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt. De werking van Sociale Werkplaats De Sleutel bestaat uit de activering van werkzoekenden enerzijds en de sociale tewerkstelling in het maatwerkbedrijf anderzijds. Deze richt zich op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt veroorzaakt door hun psychosociale problemen en vaak hebben ze een verslavingsproblematiek.

De doelgroep en diensten zijn dus zeer divers en specifiek: laaggeschoolde jongeren, mensen met verslavingsproblemen, personen met een arbeidshandicap zoals mensen met een Autisme Spectrumstoornis (ASS) of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), enz. De meeste mensen ontvangen een uitkering van de RVA of soms een uitkering van het RIZIV of een inschakelingsuitkering.

De jobcoaches stellen vast dat veel cliënten geconfronteerd worden met armoedeproblemen: geen geld voor vervoer, geen toegang tot internet, gebrekkige kennis van diensten waar de cliënt recht op heeft, … Naast deze praktische problemen botsen zij ook op psychosociale problemen: stress, angsten, wantrouwen in instanties en de samenleving, … Deze problemen wegen zwaar door op de zoektocht naar werk, maar duiken vaak te laat op in het traject.

Dat armoede meerdere dimensies bevat, wordt bevestigd door de andere partners. Recht-Op bundelt als erkende ‘vereniging waar armen het woord nemen’ de ervaringen van mensen in armoede om het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren en armoedebestrijding mogelijk te maken. De ervaringen van mensen in armoede leren dat armoede een kluwen van problemen is dat uitsluiting in alle levensdomeinen veroorzaakt. Deze vaststelling wordt ook gemaakt door OASeS dat als onderzoekscentrum van het Departement Sociologie van de Universiteit Antwerpen (UA) onderzoek doet naar onder meer armoede, sociale uitsluiting, de stad, migratie en integratie.

Kortom, armoedebestrijding vereist een holistische aanpak. Professor dr. Peter Raeymaeckers van OASeS doet onderzoek naar de rol van generalistische organisaties in netwerken van hulpverenigingen. Hij stelde vast dat generalisten door hun ruime netwerk en brede kijk en op de situatie van de cliënt een vertrouwensfunctie kunnen vervullen en zo makkelijker kunnen doorverwijzen naar specialistische organisaties. Generalisten kunnen specialisten niet vervangen, maar een dialoog tussen beide groepen kan versnippering en verkokering van hulpdiensten voorkomen en zo de dienstverlening verbeteren.

‘Generalistisch Werkt!’ vindt dat deze dialoog niet enkel tussen verschillende organisaties moet plaatsvinden, maar dat ze ook in de werking van specialistische organisaties een plaats moet vinden. Door zelf een generalistische bril op te zetten kunnen specialisten gemakkelijker armoedeproblemen detecteren en sneller inspringen op de noden van de cliënten. Een generalistische aanpak moet de slaagkansen van werktrajecten verhogen en zo de missie van organisaties zoals De Sleutel en De Ploeg (promotor) ten volle realiseren: mensen door ‘empowerment’ terug grip te laten krijgen op hun leven.  

 

Laura Van Cauwenbergh (De Ploeg)

Een partnerschap van:

ua DeSleutel logo recht op ploeg

 

 

Dit project is mogelijk dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds.

esf en vl

 

 

 

 

Op vrijdag 16 september organiseerde dit partnership een studiedag. Check de agenda voor meer info

 

Lees ook de bijdrage Sociaal werkers en armoede, Geen succes zonder generalisten Geen succes zonder generalisten eerder gepubliceerd op de website sociaal.net met meer achtergrondinfo

 

15 inspirerende voorbeelden

Lees ook op blz 49 als inspirerende praktijkp blz 49 als inspirerende praktijk rond sociale inclusie (promotor De Ploeg ism o.m. Sociale Werkplaats De Sleutel)filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.