De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 vrijdag 19 februari 2016 01:00

ESF-project zet in op competentieontwikkeling via sport en bewegen

De Sociale Werkplaats van De Sleutel kon anderhalf jaar extra inzetten op het versterken van competenties via sport en bewegen met het oog op een succesvolle re-integratie van kansengroepen. Eerder liep er reeds een sportproject in de diverse afdelingen binnen onze drughulpverlening. Sport is binnen onze hulpverlening intussen een vast onderdeel geworden van de therapie. Met het nieuwe ESF-project (1) willen we dit voorbeeld vertalen naar de activerende werkvloer van de sociale werkplaats. Dankzij sport vinden we nieuwe toegangspoorten om interesses en talenten aan te wakkeren. 

Situering

Dankzij een eerder sportproject hebben de verschillende behandelsettings van De Sleutel de voorbije 2 jaar kunnen inzetten op sport als middel tot succesvolle re-integratie van (ex-)drugverslaafden. De sportstructuur werd geoptimaliseerd en professioneler aangepakt.
esf en vlSport is nu een vast onderdeel binnen de programma’s waardoor mensen in behandeling op een doordachte manier in contact komen met sport en bewegen, steeds met het oog op een mogelijke re-integratie in de maatschappij.
Deze goede praktijk willen we vertalen naar een nieuwe context, namelijk de activerende werkvloer van de sociale werkplaats. Vanuit de activerende werkvloer is er vraag naar integratie van sportactiviteiten om tegemoet te komen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding en een gezonde levensstijl. Daarnaast zien we ook mogelijkheden om het bestaande aanbod (leren werken via methodiek rond competentieontwikkeling, zie verder) uit te breiden en (voor bepaalde personen) aantrekkelijker te maken via sport. We willen sportsituaties aanbieden om competenties te ontwikkelen in een traject naar arbeid.

Achtergrond

sport beeld werkplaats

De sociale werkplaatsen van De Sleutel hanteren een methodiek gebaseerd op een visie van veranderingsgericht werken. Competentieverwerving speelt hierin een belangrijke rol en is cruciaal voor de re-integratie van kansengroepen. We richten ons naar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: personen met een verslavingsproblematiek, laaggeschoolden, economische inactieven. Ook mensen die een leefloon of invaliditeitsuitkering krijgen en kampen met een verslaving aan illegale middelen kunnen terecht op de activerende werkvloer. Voor die groepen is het om diverse redenen moeilijk om werk te vinden binnen het reguliere of beschermde circuit. We hebben te maken met een doelpubliek dat, meestal wegens gebruik, lang inactief geweest is. Om te werken is er een minimale vorm van conditie nodig. Dit is belangrijk om voldoende energie te hebben om naar het werk te komen, het werk uit te voeren, het werk op een kwalitatieve manier vol te houden. Arbeidsdeelname wordt echter binnen een redelijke periode wel als haalbaar ingeschat (mits de nodige ondersteuning). De toeleiding gebeurt vooral vanuit het OCMW, maar ook vanuit VDAB, GTB, de gevangenis, justitie in de ruime zin, psychiatrische centra en de drughulpverlening.

Sport als middel ter competentieontwikkeling

Dankzij het afgelopen sportproject ondervonden we de noodzaak om sport te implementeren op de activerende werkvloer. Er is vraag naar gestructureerde sportwerking om o.a. een gevarieerd aanbod aan te bieden om competenties te trainen. Bovendien hebben we op de activerende werkvloer te maken met een publiek dat de vrije tijd niet zinvol invult. Sport kan hiervoor een dankbaar alternatief zijn. Vandaag is er al een sterke methodiek aanwezig op de activerende werkvloer voor de ontwikkeling van competenties. Via het aanbieden van standaard werksituaties kunnen competenties geobserveerd, gescoord en besproken worden. Aanvullend op deze methodiek kan sport een meerwaarde hebben. We willen de methodiek uit het sportproject toepassen op die van de competentieontwikkeling. Uiteindelijk willen we de nieuwe tools integreren op de activerende werkvloer. Dankzij deze tools beogen we een beter resultaat inzake doorstroom naar tewerkstelling en/of zinvolle vrijetijdsbesteding. Bovendien zullen we nieuwe doelgroepen meer aanspreken. Groepen die we tot op heden nog onvoldoende konden motiveren met de standaard-werksituaties. De waarde van sport binnen tewerkstellingstrajecten is ook wetenschappelijk onderbouwd.

web Groen

Om competenties te trainen moeten er situaties gecreëerd worden waarin de aanwezigheid van deze competenties zichtbaar wordt. Alhoewel deze competenties vrij algemeen zijn, worden ze meer of minder zichtbaar naargelang de omgeving ze toelaat om zich te stellen. Dan kan je pas overgaan tot observeren. Op de activerende werkvloer gaan we daarom een aantal situaties – simulaties van verschillende soorten werkvloeren – creëren zodat de aanwezigheid van een bepaalde attitude of competentie kan geobserveerd worden. Dat mag natuurlijk niet eenmalig gebeuren. Er moeten verschillende simulaties worden georganiseerd. Een factor die van belang is: laat de aangeboden simulatie toe dat de persoon verleid wordt om zich te tonen, zich te smijten? Mensen verschillen op gebied van situaties, omgevingen die hen uitdagen, die voor hen aantrekkelijk zijn. Het aantal aangeboden situaties is voorlopig nog wat beperkt om iedereen aan te spreken. Deze aanvraag past dan ook in onze zoektocht om tot meer variatie te komen in de situaties waarin we competenties kunnen observeren en trainen. Sport biedt dankbare situaties om rond competenties te werken én het opnieuw bespreekbaar te maken. Via sport kunnen activiteiten aangeboden worden waarmee verschillende competenties te evalueren zijn.

huisstijl sport jongeren

Het effect van dit project op de reguliere werking van de activerende werkvloer, is dat de implementatie van sportparticipatie bijdraagt tot competentieontwikkeling van mensen uit kansengroepen. Het is belangrijk dat competenties observeerbaar getraind kunnen worden. Zoals hierboven reeds beschreven, gebeurt dat op dit moment aan de hand van enkele standaard-werksituaties die niet altijd intrinsiek motiverend zijn. Sport sluit beter aan bij de interesses van een deel van de doelgroep. Dankzij sport kunnen meer en aantrekkelijkere situaties aangeboden worden om competenties te observeren en te bespreken. In de sociale werkplaatsen van Gent en later ook van Antwerpen zal sport als methodiek een vast onderdeel worden van de organisatie.

Sport niet enkel als middel, maar ook als doel?

Bijkomend willen we sport als doel hanteren. We werken met mensen die hun vrije tijd niet zinvol ingevuld krijgen. Zij willen wel, maar hebben ondersteuning nodig om de drempels te overwinnen om de effectieve stap te zetten. We moeten streven naar het effect dat sport in een nieuwe levensstijl verankerd zit. Zo kan de vrije tijd zinvol ingevuld worden met als doel een duurzame sportparticipatie. Om dit te handhaven willen we een sportclub oprichten die zich specifiek richt naar de doelgroep. Dat kan als tussenstap worden gezien naar het reguliere sportcircuit, maar kan ook een duurzame integratie betekenen. Op termijn zou de werking van deze club voor het grootste deel kunnen overgenomen worden door (ex-)cliënten. Binnen deze sportclub zouden competenties eventueel blijvend getraind kunnen worden. Sportbeoefening blijft op die manier een doel op zich. We maken de verbinding met plaatsen waar onze doelgroep kan leren en participeren aan het gemeenschapsleven (in dit geval de sportclub).

Via het aanbod van sport op de activerende werkvloer en tijdens de vrije tijd maken we de link tussen sport en werk. Zo mikken we o.a. op de uitbouw van een gezonde en stabiele levensstijl. Het hebben van werk is cruciaal om een nieuwe levensstijl vol te houden. Mensen die een verslavingsprobleem hebben overwonnen, moeten zinvolle activiteiten vinden, een nieuwe passie ontdekken. Alleen zo kunnen ze opnieuw richting geven aan hun leven. Een vaste tijdsbesteding en een goede structuur helpt bij het voorkomen van herval.

Sport is een extra toegangspoort waarmee we aan de slag willen gaan. Het uiteindelijke doel is werk. Werken is voor mensen uit kansengroepen immers een manier om zich een plaats te verwerven binnen de samenleving. Werk hebben sterkt het zelfbeeld en het vormt mee de identiteit die iemand uitmaakt.

Klik hier voor meer sportgerelateerde artikels

Klik hier de bijdrage “Competentieontwikkeling via sport en bewegen: een traject naar activering en tewerkstelling” (bij afsluiting project)

Bekijk hier een filmpje dat onze werking mooi illustreert.

Thomas Sintobin 

esf en vl

 

 

 

(1)  ESF-project in het kader van de oproep Innovatie door adaptatie

Voorstelling van dit project in de ESF-brochure met 15 inspirerende praktijken 

(update augustus 2018)

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.