De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 maandag 07 oktober 2013 02:00

Introductie van nieuw project dat mensen die een verslaving overwonnen hebben terug aan het sporten wil krijgen

Introductie van ons nieuw project

"Sport als middel ter stimulering van een geslaagde re-integratie"

Sportbeoefening en beweging zijn belangrijk omwille van de positieve effecten op de algemene gezondheid en het welbevinden van elke persoon. Het in de praktijk brengen van deze stelling is geen evidentie bij een populatie van personen die kampen met een verslavingsproblematiek.  Sport gebruiken als hefboom voor het verduurzamen van een gezonde levensstijl. En sport op een structurele manier een plaats geven in de methodieken van onze verslavingsprogramma’s. Dankzij projectmiddelen, via de minister van sport Philippe Muyters, kan de Sleutel hier de komende twee jaar speciaal op focussen.

Het einddoel van de programma’s in onze drughulpverlening is de re-integratie. Dankzij dit project gaan we het element “Sport” in dit re-integratieproces kunnen verankeren. De manier waarop we dit in de praktijk willen inbedden is via het aanleren van een alternatieve levensstijl. Concreet willen we een levensstijl waarin alle activiteiten in functie staan van druggebruik, ombuigen naar een levensstijl die gebaseerd is op waarden. Hierbij is sport een belangrijk hulpmiddel. De meest gebruikte therapieën richten zich vandaag immers vooral op de expliciete, reflectieve systemen (bv. praten over motivatie, drijfveren,…). Via sport willen we de persoon die kampt met een verslaving de eigen impliciete systemen leren kennen en beïnvloeden en dit op een non-verbale wijze. Omdat we werken met cliënten die ook minder mentale en verbale mogelijkheden hebben is het belangrijk om ook deze non-verbale elementen structureel in therapeutische programma’s te integreren. Naast ‘praten’ is het bij die doelgroep dubbel belangrijk samen dingen te ‘doen’.  Extra knowhow over deze non-verbale aanpak betekent een belangrijke aanvulling op het arsenaal van therapeutische technieken.

Wanneer mensen met een verslavingsprobleem bij De Sleutel aankloppen, blijken ze vaak een ongezond en onregelmatig levensritme te hebben dat beheerst wordt door hun druggebruik. Ze slapen en eten te weinig en op onregelmatige tijdstippen. De cliënt heeft ook een gedragspatroon opgebouwd waarbij onmiddellijke behoeftebevrediging en het ontlopen van pijn en ongemak centraal staan. Als gevolg daarvan is hun lichamelijke conditie zwak. Het werken aan de lichamelijke conditie door regelmatig te leven, gezond te eten en regelmatig te sporten is dan ook één van de eerste doelen in de therapie. Het is een doel dat motiverend kan werken omdat het past in de cultuur (er verzorgd uitzien) en omdat men vaak op vrij korte termijn een vooruitgang kan zien. Het positieve effect van sportactiviteiten op korte termijn ondervinden en zien, is erg belangrijk.

Picture06webSportprojecten binnen onze werking zijn in het verleden ontstaan door te zoeken naar innovatieve activiteiten die parallel met het therapeutisch programma konden bijdragen aan de bevordering van de integratie van de cliënten. Binnen de residentiële programma’s bouwden we hiervoor verder op de reeds bestaande traditie om via deelname aan sportieve activiteiten naar buiten te treden. De Sleutel heeft dus als netwerk een ruime ervaring in het integreren van sportieve projecten in de programma’s van onze verschillende residentiële afdelingen. Dit gebeurde echter te veel ad hoc.  In onze Therapeutische Gemeenschappen hebben we knowhow opgebouwd destijds via integratie van een zeilopleiding in het hulpverleningsprogramma, met fietsprojecten zoals De Ronde Van Vlaanderen, de bergtocht door de Pyreneeën, de fitopiste in ons crisisinterventiecentrum. Vertaald naar de leefwereld/doelgroep van de minderjarigen deden we ervaring op in het RKJ te Eeklo met het Fitness project, in ons dagcentrum te Brugge via de samenwerking met voetbalclub Cercle Brugge. In het Antwerpse liep een gelijkaardig project met Germinal Beerschot. Deze in het verleden binnen ons netwerk opgestarte sportinitiatieven hadden steevast een meerwaarde voor onze hulpverleningsprogramma’s (naar motivatie, therapietrouw,…). Deze activiteiten werden echter te vaak gepland en uitgevoerd zonder kader, zonder echt gedragen visie inzake sport en therapie. 

Kiezen voor een clean leven betekent niet alleen dat je geen middelen meer gebruikt, maar ook dat je kiest voor een andere levensstijl die niet verenigbaar is met gebruik van middelen. Dergelijke  cleane levensstijl uitbouwen, vereist dat we veel aandacht besteden aan de manier waarop vrije tijd wordt ingevuld. Naast al de zaken die in ieders leven echt moeten, heeft men nood aan zingeving. Engagementen waar ze kunnen in opgaan en deugd aan beleven. Een bezigheid die hen in staat stelt om tijd en ruimte los te laten. In onze therapieën leren we mensen hun passies (her)ontdekken, een drive vinden voor zaken die ze zelf graag willen doen, die hen ontspannen, ontlading bezorgen. Sport is een belangrijke hefboom om die vrije tijd op een plezierige en ontspannende manier een plaats te geven in het dagelijks leven van onze cliënten. Een invulling geven aan de gapende innerlijke leegte bij het wegvallen van de roes (waar sommige verslaafden over klagen) doen we ook dankzij zingeving, het uitdiepen van waarden, het zich engageren in maatschappelijke bewegingen. Veel mensen zijn 'zoekende' . Mensen hebben weinig houvast, maar krijgen een overaanbod van prikkels, alles lijkt mogelijk. Tegelijk is men steeds minder tevreden met wat er is. Dit is een maatschappelijk thema waar veel mensen op verschillende wijze mee worstelen. Sport is een middel om hierrond zaken in gang te zetten, om hiermee aan de slag te gaan. Sport kan de goesting in het leven als het ware bruisend voelbaar helpen maken.

Wat willen we met dit project bereiken? Met dit project wil De Sleutel een geïntegreerd beleid op vlak van sport uitwerken.  Welk verbindingspunten zien we tussen sport en ons hulpverleningsaanbod?  Hoe kan sport bijdragen tot maatschappelijke re-integratie?

De beoogde effecten zijn:

Primair:  

  • re-integratie in de maatschappij: via sport makkelijker kunnen aansluiten bij de maatschappij  
  • gezondheidsbevordering: sport om het lichaam weer gezond te krijgen / beheerst omspringen met sport: niet alles in 1 keer maar opbouwen.  
  • vrije tijdsbesteding: op een zinvolle manier vrije tijd invullen.

Secundair : motivatie versterken voor het volgen van het hulpverleningsprogramma

Doelstellingen van het project:

fito2 websiteDe algemene doelstelling is het stimuleren en faciliteren van individuele sportbeleving als zinvolle vrije tijd tijdens en vooral ná het drughulpverleningsprogramma.  De vraag die we willen beantwoorden is de volgende: hoe kunnen we mensen met een verslavingsprobleem stimuleren  zodat ze na een intensief behandelprogramma op een duurzame manier kiezen voor een gezonde levensstijl waarin sport en beweging een belangrijke plaats innemen? En via welke indicatoren kunnen we dit objectiveren.

In het licht hiervan willen we:

1. het aanwezige sportaanbod professionaliseren in De Sleutel: de sportontdekking en sportbeleving op structurele manier inbedden in de standaard programma’s van de residentiële en ambulante groepsprogramma’s van De Sleutel. 
We onderzoeken hiervoor welke sporten geschikt zijn voor de doelgroep van De Sleutel, rekening houdend met:

  • sporten waar mensen met een verslavingsprobleem na de programma’s autonoom mee verder kunnen
  • mogelijkheden van residentiële en ambulante afdelingen ;
  • mogelijkheden in groepsprogramma vs individuele therapie (ambulant) ;
  • onderzoeken van mogelijkheid inbedden van sport als instapmodule ;
  • mogelijkheden tijdens het nazorgprogramma.

2. drempels wegwerken waardoor onze doelgroep vlot aansluiting kan vinden bij het reguliere sportaanbod zodat ze sport op een duurzame manier leren integreren in hun levensstijl en een vaste plek weten te geven binnen hun vrijetijdsbesteding. Hiervoor gaan we een netwerk uitbouwen van sportprofessionals die ons helpen om onze doelgroep te begeleiden bij de sportuitoefening in de verschillende regio’s waar De Sleutel zich situeert.

3. de verworven expertise structureel inbedden in onze reguliere werking. We plannen om dit ook ruim te dissemineren naar de sector van de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp. Naast de organisatie van een groot afsluitend sportevenement plannen we de ruime bekendmaking van onze methodiek, onze de goede praktijk (draaiboek) binnen de drughulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdsector. 

Bij de uitvoering van dit sportproject - dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Cluster Sportbeleid binnen de afdeling Sport en Jeugd, van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - worden ook externe partners betrokken. Zo zal worden samengewerkt met o.m. Psylos, de Vlaamse Federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg en met de Vakgroep bewegings- en sportwetenschappen (onder leiding van Professor Cardon) van de Universiteit Gent.

(oktober 2013) 

LOGO SPORT VLAANDEREN subsidiëring 2

Lees meer over dit project

Bekijk hier een filmpje dat onze werking mooi illustreert.

Een filmpje illustreert samenwerking met Cercle

www.cjsm.vlaanderen.be

www.vlaanderen.be/sportfilmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.