De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 visie de sleutel
visie de sleutel

visie de sleutel (12)

Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie

woensdag 27 februari 2019 10:38 Geschreven door Paul De Neve
In De Sleutel streven we naar een optimaal herstel van de levenskwaliteit van mensen met verslavingsproblemen. Omdat drugverslaving een chronische aandoening is, word ik als arts verplicht om op lange termijn te denken. We gaan voor het grotere plaatje. Een te vroege of te snelle ontwenning bijvoorbeeld kan leiden tot allerlei ongewenste effecten waardoor het moeilijk wordt om aan andere facetten van de problematiek te werken, zoals huisvesting, een job of een relatie. Soms is het zelfs nodig om cliënten te blijven voorzien van een onderhoudsdosis om een stabiel leven mogelijk te maken. Al is die vorm van duurzame behandeling voor de cliënt zelf soms moeilijk te aanvaarden omdat die het liefst ‘clean’ wil zijn of het stigma van een dergelijke behandeling wil ontlopen.

Terwijl we in het verleden bijna uitsluitend te maken kregen met mensen voor wie de afhankelijkheid op de voorgrond stond, zien we momenteel een groeiende groep patiënten met een dubbele diagnose. Ze ervaren een probleem in het gebruik van een middel en hebben daarnaast ook een psychotische, stemmings- of persoonlijkheidsstoornis. Het aandeel ‘psychiatrie’ neemt dus toe. Dat is een uitdaging voor onze teams. Hoe ga je als medewerker bijvoorbeeld om met iemand die suïcidaal of psychotisch is? We spelen daarop in door onze expertise te verbreden, zodat we ook die aandoeningen voldoende kunnen omkaderen tijdens de behandeling.
Ik hou van het contact met de cliënten. Ik streef ernaar om verbinding te maken van mens tot mens, ook voorbij het medisch-technische. Zo kom je vaak tot de vaststelling dat het samenzijn op zich al helend is. Het verrijkt niet alleen het traject van de cliënt, maar ook mezelf als persoon. Ik ben zeer dankbaar dat ik dat in mijn job als hulpverlener mag ervaren.

Mijn missie is om de relatie tussen de mens, zijn/haar middel en de context meer in harmonie te brengen, los van taboe, stigma en criminalisering. Daartoe wil ik samen met de teams laagdrempelig blijven werken en de cliënten telkens opnieuw eerlijke kansen geven voor persoonlijke groei.
 
bron: Dichtbij dec 2018

missie Frederick Van der Sypt Károly Effenbergerdr Frederick Van der Sypt :“Ik verzet me tegen alle vormen van stigmatisering en pleit voor een laagdrempelige behandeling” 

© Károly Effenberger
 
 
 
Maak kennis met de missie van Broeders van Liefde 

Visie rond kwaliteitsbeleid in De Sleutel

dinsdag 25 november 2014 00:00 Geschreven door Paul De Neve

De visie op kwaliteit binnen het netwerk van De Sleutel vertrekt vanuit volgende uitgangspunten.

Een einddoel van onze drughulpverlening is de re-integratie in de maatschappij. Een manier waarop we dit doel in praktijk omzetten, is aanleren van een alternatieve levensstijl. We willen een levensstijl waarin alle activiteiten in functie staan van druggebruik ombuigen naar een levensstijl die gebaseerd is op waarden en normen (1). Hierbij zien we sport als een belangrijk hulpmiddel.

Onze focus

vrijdag 18 november 2011 11:27 Geschreven door Jurgen

Aan welke aspecten wil De Sleutel bijzondere aandacht geven tijdens de jaren 2009 & 2010?

Talloze zaken zijn voor onze werking belangrijk en gaan goed, vele zaken zouden we kunnen verbeteren. Maar ons in gelijke mate op alles concentreren is geen werkbare strategie. We moeten keuzes gaan maken in 2009 & 2010. Ons beperken om dat wat we het belangrijkste vinden, uitstekend te gaan doen.
Tijdens verschillende beleidsvergaderingen werd er gesproken over wat bijzondere aandacht zal krijgen in 2009 & 2010. Wat staat er prioritair in onze focus? De besluiten van deze besprekingen kunnen we ordenen in enkele velden. We stellen dit nu aan u voor.
In essentie komt het erop neer dat we in onze werking een gezonde balans willen vinden tussen de professionele zorg voor de cliënt, het komfort van de medewerker, en de structuur van de organisatie. 

Wat is de focus omtrent de zorg voor de cliënt?

De Sleutel biedt zorg aan drugverslaafden en wij willen dit doen op professionele wijze. Wij gaan de verslaafden een hulpverleningstraject aanbieden waarin we onze inspanningen op elkaar afstellen,  zowel binnen het eigen netwerk als in samenwerking met onze partners.
Onze inspanningen zijn gericht op verandering. We gaan duidelijk maken wat we daarmee bedoelen. We investeren in methodieken die de cliënt in beweging krijgen. Individuele therapie en groepswerk zullen daarom intensief zijn, met frequente en diepgaande contacten. In het veranderproces betrekken we consequent de omgeving van de cliënten.

We blijven kritisch tegenover onszelf, we toetsen onze werkwijze individueel en in team aan wat onze collega’s en de wetenschap ons kunnen leren.

Professioneel werken betekent voor ons steeds dat we ruimer kijken dan de verslaving op zich. In 2009 & 2010 gaan we speciaal bij elke cliënt aandacht schenken aan zijn mogelijkheden op gebied van tewerkstelling in een goede verbinding van de hulpverleningscentra met de Sociale Werkplaats. De arbeidstrajectbegeleider gaat na welke stappen er in een arbeidstraject moeten gesteld worden. Waar nodig kan een cliënt door een arbeidsbegeleider opgevolgd worden tijdens zijn tewerkstelling. De doelen en interventies van drughulpverlening, arbeidstraject en arbeidsbegeleiding worden in het handelplan op elkaar afgestemd, onder verantwoordelijkheid van de klinisch coördinator.

De universele preventie, die zich richt tot algemene doelgroepen, blijven we doen zolang de  huidige, specifieke subsidiëring het ons vraagt en maximaal tot 2014. Maar we zetten nu reeds stappen in de accentverschuiving naar selectieve en geïndiceerde preventie.

Wie maakt dit waar? Wat is de focus omtrent het komfort van de medewerker?

Om voor elke medewerker tegemoet te komen aan de basisnoden van werken in De Sleutel investeren we in een kwaliteitsvolle personeelsadministratie.
We blijven nagaan wat de behoeftes en mogelijkheden zijn van onze medewerkers.  Via opleiding versterken we de competenties die noodzakelijk zijn binnen onze visie op de cliënt en op het trajectdenken.   We zetten acties op touw die er toe leiden dat de leden van het afdelingsbeleidsteam voldoende tijd hebben om beleidswerk op hun afdeling te doen.

We verduidelijken onze visie op medewerkerszorg.

Hoe willen we dit doen in 2009 & 2010?  Welke focus op de structuur van onze organisatie?

We vertrekken van het principe dat wat op een afdeling moet gebeuren, ook best op de afdeling georganiseerd wordt. De afdelingen hebben een grote lokale operationele autonomie.
Centraal wordt het bereiken van  resultaten opgevolgd en worden die dingen die de grenzen van een afdeling overstijgen aangestuurd. Datgene wat ons verbindt blijven we koesteren.  Afdelingen kunnen steeds beroep doen op de centrale diensten.
Activiteiten die ons in financiële problemen kunnen brengen, bouwen we af. Wat we doen op de werkvloer hangt af van de beschikbare middelen, zowel op materieel terrein als op gebied van medewerkers.
We besteden zorg aan de integratie van De Sleutel binnen de koepel van de Broeders van Liefde.

En ten slotte: we geven in 2009 & 2010 een bijzondere aandacht aan de doelgroep van minderjarigen:

Vandaag is ons netwerk, met de aansluiting van de verschillende zorgmodules op elkaar,  goed gerealiseerd voor volwassenen. Voor jongeren is dit echter nog niet zo. Daarom onderzoeken we in 2009 & 2010 op welke manier we trajecten voor de minderjarige cliënten kunnen uitbouwen. We sensibiliseren alvast het beleid omtrent het wegnemen van de obstakels die de realisatie van goede trajecten belemmeren

(RES BAV 17 en 18 november 09 - Finalisering op BAV 04-02-09)

Visietekst preventie

woensdag 16 november 2011 14:45 Geschreven door Jurgen

 Waarom wil De Sleutel werken aan drugpreventie?

Onze ervaring met de behandeling van drugverslaafden drijft ons om te investeren in het voorkomen van verslaving. We zijn er van overtuigd dat voorkomen beter is dan genezen. Onze expertise in de drughulpverlening biedt ons een extra troef om ook aan de slag te gaan met preventie.

Waarden van De Sleutel

donderdag 13 oktober 2011 00:00 Geschreven door Paul De Neve

Onze kernwaarden

          Professionaliteit

-          Geloof in verandering

-          Gelijkwaardigheid

 


PROFESSIONALITEIT

= Beroepsmatig handelen dat gedragen is door waarden, principes en waar nodig regels en procedures.

Indicatoren

Op Persoonlijk niveau

- Is stipt
- Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld
- Stelt verbetering voor
- Stopt niet met het afhandelen van een urgente zaak omdat het toevallig pauze of einde werktijd is
- Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie, kan inschatten of deze al dan niet verder kan/mag verspreid worden
- Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen, houdt zich aan afspraken
- Komt open uit voor eigen fouten, vergissingen en nalatigheden
- Handelt consequent: neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in/houding aan
- Blijft correct en integer handelen in situaties van grote externe druk of in situaties waar geen eenduidige regelgeving voor bestaat
- Vraagt vervolgens naar regelgeving of beleid als de situatie onduidelijk is
- Kiest bij conflicten niet automatisch de kant van de sterkere partij, maar probeert het geheel te overzien en handelt daarnaar
- Houdt privé- en werksituaties gescheiden
- Hecht waarde aan een gedegen voorbereiding van geplande activiteiten (gesprek, vergadering …)
- Zelfzorg: kan zijn eigen grenzen aangeven
- Zorg voor anderen / collega’s van het team


Op interpersoonlijk niveau

- Informeert of de leiding akkoord gaat als er van een regeling moet worden afgeweken
- Accepteert gezag
- Gaat op respectvolle wijze om met anderen (cliënten, collega’s, medewerkers,…) / gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat door patiënten en hulpvragers in de hulpverlening wordt gesteld
- Geeft volledige en juiste informatie door, streeft eerlijke communicatie na
- Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken
- Spreekt anderen aan wanneer onethische handelingen worden gesteld of regels en afspraken niet worden nageleefd
- Staat open voor en vraagt feedback over eigen functioneren aan collega’s, leidinggevende
- Doet nuttige suggesties om fouten te vermijden en efficiënter te werken


Naar de organisatie toe

- Respecteert formele regels en afspraken
- Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau

 


GELOOF IN VERANDERING / LEERBEREIDHEID

=  De overtuiging dat we beschikken over een leervermogen; zoeken naar groeimogelijkheden

Indicatoren

- Zoekt groeimogelijkheden bij de cliënt / collega / medewerker
- Creëert situaties waardoor de cliënt / collega / medewerker kan groeien
- Heeft vertrouwen in het potentieel en de zelfsturing van de cliënt / collega / medewerker en stimuleert dat ook
- In het werken met cliënten, legt zich niet zomaar neer bij een bepaalde keuze, beslissing van de cliënt
- Praat in positieve bewoordingen over onze doelgroep, laat zich niet cynisch uit over de cliënt, de collega, de medewerker
- Staat open voor nieuwe ideeën, oplossingen, procedures en methodes
- Bekijkt een probleem/situatie vanuit verschillende invalshoeken en komt zo tot vernieuwde inzichten en oplossingen
- Stelt bestaande procedures, afspraken, situaties op een gezond-kritische wijze in vraag, komt met alternatieven
- Benut elke kans tot leren: volgt opleidingen, leert bij op de werkvloer
- Informeert zich over nieuwe evoluties en engageert zich om deze toe te passen binnen de eigen functie
- Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt dit verder concreet uit
- Stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen voor verbetering te formulerenGELIJKWAARDIGHEID

= Het betrekken van de ander als deelnemer in de relatie en het overstijgen van de ‘onder-
boven / actief-passief’ benadering van de relatie

Indicatoren

- Staat niet boven maar treedt in relatie met de cliënt, de collega, de medewerker
- Houdt rekening met het effect van eigen optreden en de eigen houding op anderen / houdt er in zijn voorbeeldgedrag en bij het geven van aanwijzingen zorgvuldig rekening mee dat uitingen van een deskundige of een hulpverlener zeer grote invloed hebben op de ander
- Creëert verbondenheid met de cliënt, de collega, de medewerker
- Brengt betrokkenheid tot stand
- Ziet in de cliënt een participant in de hulpverleningsrelatie
- Staat open voor het proces van wederzijdse beïnvloeding met de cliënt, de collega, de medewerker
- Leeft zich in, in de denk- en gevoelswereld van de ander
- Houdt rekening met de omstandigheden waarin de ander zich bevindt
- Toont waardering en begrip
- Laat een ander in zijn waarde, toont respect
- Houdt zich bij de essentie van de zaak, vraagt enkel naar zaken of persoonlijke omstandigheden die van rechtstreeks belang zijn voor de zorg/behandeling

Heroïneverslaving is wereldwijd en ook in België een belangrijk gezondheidsprobleem. Deze verslaving treft voornamelijk jonge mensen en kent een hoge mortaliteit en andere belangrijke gezondheidsrisico’s.

1. Inleiding
2. Over verslaving

Inleiding

Hoe kijken we binnen onze organisatie naar de persoon die kampt met een verslaving? Hoe helpen we die persoon naar zichzelf te kijken? Hoe spreken we over hem / haar met onze partners? Welke behandeltraject zetten we samen uit? Hierna leest u de gebalde visie waarin we duidelijk maken waar we binnen De Sleutel voor (willen) staan. Via bijgaande links onderaan kan u meer lezen over de diverse bouwstenen van deze visie.

Onze visie bevat volgende kernelementen
o We werken met de cliënt naar verandering
o We bekijken verslaving als een chronische aandoening
o We bekijken verslaving vanuit het bio-psycho-sociale-ethische model: we hanteren een integrale aanpak en kijken naar de persoon rekening houdende met alle levensdomeinen
o We bepalen in nauw overleg met de cliënt het te volgen traject (evenwaardig)
o We houden maximaal rekening met de kwetsbaarheid van de cliënt en accepteren dat groei/verandering steeds individueel bekeken moet worden

Terug naar overzicht

Over verslaving

Verslaving is een laatste fase in een proces dat startte met experimenteel gebruik, evolueerde tot regelmatig gebruik en tot problematisch gebruik. Tijdens deze eerste fasen zijn specifieke strategieën geïndiceerd zoals o.a. preventie, vroeginterventie en kortdurende interventies. In de laatste fase waarin iemand zijn autonomie verliest t.a.v. verslavende middelen, toont zich vaak ook een chronisch verloop. Dit heeft effect op de wijze van behandelen. Deze tekst handelt over deze fase in het  verslavingsproces.

We sluiten ons aan bij de huidige stand van zaken in de wetenschap die verslaving beschouwt als een chronische ziekte. Om te genezen van een ziekte is behandeling nodig waarin hulpvrager en hulpverlener elk verantwoordelijk zijn voor een actieve bijdrage in dit herstelproces. Binnen De Sleutel worden hulpverleners ook geconfronteerd met personen in deze chronische fase.

We onderscheiden vier aspecten van hulpverlening in het veranderingsproces, het zogenaamde 4R-en model.

Eerst creëren we vertrouwen, zaaien we hoop, brengen we perspectief aan, motiveren we. Bezorgdheid en betrokkenheid vormen de basis van een goede therapeutische relatie en geven hoop. Globaal kunnen we deze fase omschrijven als Remoralisatie. Nadien behandelen we de eigenlijke verslaving zelf (het niet kunnen stoppen met innemen van schadelijke producten), dit wordt Remediatie genoemd. We werken echter niet alleen op de verslaving, we trachten ook het functioneren op verschillende leefgebieden te verbeteren: dit is Rehabilitatie.

omarming(foto http://www.flouartistiek.be/)

Het uiteindelijke doel is dat de cliënt zijn autonomie herwint, dit noemen we herstel of Recovery.

In de chronische fase van een ziekte zijn er neuro-biologische veranderingen vast te stellen.  Deze leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren van het individu op diverse levensterreinen: de lichamelijke gezondheid, het emotioneel en cognitief functioneren en het sociale leven. Daarenboven kan deze beperking zich manifesteren in een gebrek aan zingeving. We houden hier tijdens de behandeling van verslaafde personen rekening mee.

Het bio-psycho-sociale model houdt ons voor dat we een perspectief moeten bieden aan personen met een verslaving. Dit perspectief situeert zich binnen een ethisch kader van waarden en normen dat zin geeft aan het leven van dit individu. Onze interventies zijn tezelfdertijd gericht op het biologische aspect, op de psychologische beleving, op de sociale en relationele dimensie maar evenzeer op de zingevingsaspecten.

Het model houdt multidisciplinariteit in. We vragen aan de hulpverleners om elk vanuit hun eigen discipline samen te werken in een geest van vertrouwen en open communicatie. De verschillende disciplines gaan op respectvolle wijze in interactie met elkaar. De Sleutel houdt er rekening mee dat dit aspect veel afstemming en organisatie met zich meebrengt.


Het chronisch aspect impliceert voor de hulpverlener dat hij in een traject werkt. De specifieke interventies van de modules sluiten tijdens het verloop van het proces aan op andere modules die door andere hulpverleners kunnen aangeboden worden.

Daarnaast heeft de hulpverlener de verantwoordelijkheid om hoop te geven aan het verslaafde individu. In overleg met de hulpvrager streven wij gezamenlijk bepaalde doelstellingen na via gestructureerde interventies.

cirkel

In een hulpverleningstraject kan er een spanningsveld zijn tussen wat nog kan en wat niet meer kan. Niet iedereen zal dus in staat zijn om de einddoelen van abstinentie en herstel te bereiken. In ons streven naar verandering aanvaarden we deze kwetsbaarheid.

Het doel van de behandeling is dat het individu zijn autonomie terugwint, in de mate van het mogelijke.

Deze visie is niet vrijblijvend. We willen erover waken dat ze terug te vinden is in onze interventies, in onze modules en in de structuur van onze organisatie.

Koen Dhoore (juni 2011)

 

 

Lees meer over de bouwstenen van deze visietekst via bijgaande links

Verslaving, een chronische problematiek
Iedereen Chronisch?
Hulpverlening voor verslaving binnen het bio-psycho-sociale model: wat houdt dit in?
Personen met een verslaving door een bio-psycho-sociale bril bekeken. Evidentie op basis van profielkenmerken
Trajectwerken in De Sleutel: in welke mate volgen de cliënten de uitgestippelde paden? De ontwikkeling van een netwerkindicator
Remoralisatie, geloven dat het nog anders kan
Remediatie of behandeling werkt! 
De R van Rehabilitatie
Na remoralisatie, remediatie en rehabilitatie komt recovery of herstel

 

De Sleutel is een netwerk van categoriale hulpverlening voor personen met een drugprobleem. De meeste personen die zich voor hulp tot ons richten zijn volwassenen. Lees hierna waarom wij specifiek op minderjarigen focussen binnen ons netwerk.

DE SLEUTEL: MENSEN KANSEN GROEIEN

maandag 01 juni 2009 00:00 Geschreven door Administrator

De Sleutel onderlijnt haar visie met de duidelijke slagzin, DE SLEUTEL - MENSEN KANSEN GROEIEN.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.