De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Waarden van De Sleutel

Geschreven door  Paul De Neve
Rate this item
(0 stemmen)

Onze kernwaarden

          Professionaliteit

-          Geloof in verandering

-          Gelijkwaardigheid

 


PROFESSIONALITEIT

= Beroepsmatig handelen dat gedragen is door waarden, principes en waar nodig regels en procedures.

Indicatoren

Op Persoonlijk niveau

- Is stipt
- Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld
- Stelt verbetering voor
- Stopt niet met het afhandelen van een urgente zaak omdat het toevallig pauze of einde werktijd is
- Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie, kan inschatten of deze al dan niet verder kan/mag verspreid worden
- Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen, houdt zich aan afspraken
- Komt open uit voor eigen fouten, vergissingen en nalatigheden
- Handelt consequent: neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in/houding aan
- Blijft correct en integer handelen in situaties van grote externe druk of in situaties waar geen eenduidige regelgeving voor bestaat
- Vraagt vervolgens naar regelgeving of beleid als de situatie onduidelijk is
- Kiest bij conflicten niet automatisch de kant van de sterkere partij, maar probeert het geheel te overzien en handelt daarnaar
- Houdt privé- en werksituaties gescheiden
- Hecht waarde aan een gedegen voorbereiding van geplande activiteiten (gesprek, vergadering …)
- Zelfzorg: kan zijn eigen grenzen aangeven
- Zorg voor anderen / collega’s van het team


Op interpersoonlijk niveau

- Informeert of de leiding akkoord gaat als er van een regeling moet worden afgeweken
- Accepteert gezag
- Gaat op respectvolle wijze om met anderen (cliënten, collega’s, medewerkers,…) / gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat door patiënten en hulpvragers in de hulpverlening wordt gesteld
- Geeft volledige en juiste informatie door, streeft eerlijke communicatie na
- Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken
- Spreekt anderen aan wanneer onethische handelingen worden gesteld of regels en afspraken niet worden nageleefd
- Staat open voor en vraagt feedback over eigen functioneren aan collega’s, leidinggevende
- Doet nuttige suggesties om fouten te vermijden en efficiënter te werken


Naar de organisatie toe

- Respecteert formele regels en afspraken
- Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau

 


GELOOF IN VERANDERING / LEERBEREIDHEID

=  De overtuiging dat we beschikken over een leervermogen; zoeken naar groeimogelijkheden

Indicatoren

- Zoekt groeimogelijkheden bij de cliënt / collega / medewerker
- Creëert situaties waardoor de cliënt / collega / medewerker kan groeien
- Heeft vertrouwen in het potentieel en de zelfsturing van de cliënt / collega / medewerker en stimuleert dat ook
- In het werken met cliënten, legt zich niet zomaar neer bij een bepaalde keuze, beslissing van de cliënt
- Praat in positieve bewoordingen over onze doelgroep, laat zich niet cynisch uit over de cliënt, de collega, de medewerker
- Staat open voor nieuwe ideeën, oplossingen, procedures en methodes
- Bekijkt een probleem/situatie vanuit verschillende invalshoeken en komt zo tot vernieuwde inzichten en oplossingen
- Stelt bestaande procedures, afspraken, situaties op een gezond-kritische wijze in vraag, komt met alternatieven
- Benut elke kans tot leren: volgt opleidingen, leert bij op de werkvloer
- Informeert zich over nieuwe evoluties en engageert zich om deze toe te passen binnen de eigen functie
- Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt dit verder concreet uit
- Stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen voor verbetering te formulerenGELIJKWAARDIGHEID

= Het betrekken van de ander als deelnemer in de relatie en het overstijgen van de ‘onder-
boven / actief-passief’ benadering van de relatie

Indicatoren

- Staat niet boven maar treedt in relatie met de cliënt, de collega, de medewerker
- Houdt rekening met het effect van eigen optreden en de eigen houding op anderen / houdt er in zijn voorbeeldgedrag en bij het geven van aanwijzingen zorgvuldig rekening mee dat uitingen van een deskundige of een hulpverlener zeer grote invloed hebben op de ander
- Creëert verbondenheid met de cliënt, de collega, de medewerker
- Brengt betrokkenheid tot stand
- Ziet in de cliënt een participant in de hulpverleningsrelatie
- Staat open voor het proces van wederzijdse beïnvloeding met de cliënt, de collega, de medewerker
- Leeft zich in, in de denk- en gevoelswereld van de ander
- Houdt rekening met de omstandigheden waarin de ander zich bevindt
- Toont waardering en begrip
- Laat een ander in zijn waarde, toont respect
- Houdt zich bij de essentie van de zaak, vraagt enkel naar zaken of persoonlijke omstandigheden die van rechtstreeks belang zijn voor de zorg/behandeling

Last modified on donderdag 15 januari 2015 07:22

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.