De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 maandag 26 oktober 2009 00:00

Crisisinterventiecentrum werkt steeds beter samen met gevangenissen

De Sleutel houdt een pleidooi om meer residentiële centra rechtstreekse opnames te laten realiseren vanuit de gevangenis. De nieuwe - en toe te juichen - initiatieven vanuit justitie zoals de Drugbehandelingskamer, dreigen immers de werking van ons Crisisinterverventiecentrum (CIC) in Gent te verlammen.

Sinds de adviezen van de Parlementaire Werkgroep Drugs (1997) en de Federale Beleidsnota Drugs (2001) is een belangrijke trend ingezet om druggebruikers naar de hulpverlening te verwijzen en het strafrechterlijk antwoord op het louter (of overwegend) druggebruik als ultimum remedium voor te behouden. Als gevolg van deze zinvolle kentering in het drugbeleid ontstaat een steeds groter wordende interactie tussen justitie en drughulpverlening.

De Sleutel heeft binnen zijn diverse ambulante en residentiële settings[1] een vruchtbare samenwerking met justitie uitgebouwd of is die aan het opbouwen, gaande van samenwerking met de politie (Antwerpen en Mechelen), het parket (Antwerpen, Brugge ; proefzorg in Gent), de rechtbank ; drugbehandelingskamer (Gent), de strafuitvoeringsrechtbank (Brugge), tot en met de gevangenissen via het Centraal Aanmeldingspunt (CAP) te Antwerpen, Gent,  Oudenaarde, Hasselt  en Brugge of via arbeidstrajectbegeleiding en ondersteuning van de sociale integratie in Gent via de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Een werking rond Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen is uitgebouwd in onze centra te Gent, Brugge, Mechelen en Brussel.

De Sleutel is oprecht gelukkig met deze trend en schrijft zich hierin volledig in[2].

Er zijn echter een aantal prangende problemen waar we niet omheen kunnen.  Hier ontmoet De Sleutel de limieten van haar samenwerking met justitie . Zo blijft er zeker het probleem met de  Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen. Hier wil ik echter vooral het probleem van de doorverwijzing vanuit de gevangenis naar de hulpverlening aankaarten. In het bijzonder de doorverwijzing naar het Crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel. 

Het Crisisinterventiecentrum (CIC), gelegen te Botestraat 102 te 9032 Wondelgem, vangt sinds 30 jaar druggebruikers in crisis op. Het biedt een veilige en gestructureerde omgeving voor een 20 à 25 druggebruikers om hun crisissituatie te stabiliseren, fysiek te ontwennen van hun lichamelijke verslaving en een advies te krijgen van een vervolgbehandeling voor psychische rehabilitatie en sociale reïntegratie.

Het CIC is door het RIZIV erkend en gesubsidieerd voor de volle 100 %. Het neemt ook zijn ruimere maatschappelijke verantwoordelijkheid op en hecht veel belang aan de samenwerking met justitie via de projecten van Centraal Aanmeldingspunt, Proefzorg, Drugbehandelingskamer.

Verwijzingen of vragen vanuit het parket en vooral vanuit de gevangenis resulteren echter niet onmiddellijk in een opname. Door het feit dat het CIC een groepswerking aanbiedt in een veilige en gestructureerde omgeving is het van belang dat de gedetineerde (zoals elke aanvrager voor opname) gescreend wordt op indicatie en contra-indicatie.

Het Centraal Aanmeldingspunt (CAP) doet een stuk van het werk. Toch merken we dat  elke  aanmelding vanuit de gevangenis van onze intakemedewerker twee uur werk vraagt. Deze medewerker  heeft slechts één halve dag per week de tijd om de opnamevragen vanuit alle gevangenissen van Vlaanderen en Brussel te behandelen en desgevallend een opnameattest af te leveren. Ter informatie: in 2008 ontvingen we 149   aanmeldingen uit de gevangenissen.  Onze beperking is meteen duidelijk.

We weten dat een uitbreiding van de CAP-werking in de pipeline zit, waardoor in meer gevangenissen het centraal aanmeldpunt zal kunnen worden gerealiseerd. De Sleutel juicht dit initiatief toe maar geeft meteen de boodschap dat deze uitbreiding gevolgd moet worden door een versterking van de opvangmogelijkheden binnen de hulpverlening. Zoniet verdicht de flessenhals[3].

Wij weten dat we de verwachtingen van de directies en psycho-sociale diensten van de gevangenissen nu al onvoldoende kunnen inlossen ondanks onze beste wil. Gedetineerden willen een behandelattest op korte termijn (vaak gekoppeld aan het verschijnen voor de raadkamer of strafuitvoeringsrechtbank). Omwille van het grote volume aanvragen enerzijds en door intensiever vooronderzoek van deze dossiers anderzijds kunnen we deze niet tijdig verwerken met een uitgestelde beslissing tot al dan niet opname en heel wat ongenoegen tot gevolg. Dat is bij uitstek een probleem in het geval van de doorverwijzingen vanuit de drugbehandelingskamer te Gent.

Besluit

De Sleutel wil haar opdracht 100% professioneel kunnen uitvoeren. We pleiten er hier dan ook voor om meer residentiële centra[4] rechtstreekse opnames te laten realiseren vanuit de gevangenis. In afwachting op een structurele oplossing van de bevoegde federale overheid  vragen we begrip en ondersteuning bij de gevangenisdirecties.

Gent, 22 oktober 2009

Damien Versele, algemeen directeur, De Sleutel


 

 

[1]    Crisisinterventiecentrum te Wondelgem, ambulante afdelingen te Gent, Antwerpen, Mechelen, Brussel en Brugge, residentiële centra voor volwassenen in Merelbeke en Gent en voor minderjarigen in Eeklo, sociale werkplaatsen in Gent, Brugge, Antwerpen en Mechelen.

[2]    Op het terrein merken we dat het nog vaak zoeken is om de samenwerking justitie ; hulpverlening concreet gestalte te geven met respect voor de identiteit van zowel justitie als de drughulpverlening, maar de toenadering is merkbaar en de resultaten voor vele druggebruikers zijn navenant.

[3]    Meer gedetineerden zullen een opnameaanvraag indienen, maar de centra zoals het CIC hebben niet meer mogelijkheden en op het terrein zullen verwachtingen nog minder ingelost kunnen worden.

[4]    Volgens onze informatie nemen alleen het CIC van De Sleutel en Katarsis rechtstreeks cliënten op uit de gevangenis.

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.