De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Crisisinterventiecentrum Wondelgem(CIC)

 • Adres Botestraat 102
 • Gemeente Wondelgem 9032
 • Afdelingshoofd Wim Vens
 • Klinisch coƶrdinator Lies Pittoors
 • Telefoon 09 231 54 45
 • Fax 09 231 67 15
 • E-mail cic.info@fracarita.org

Ligging

3.7033918 51.0859121

Aanbod client

1. WAT MAG JE VERWACHTEN?
2. IETS VOOR MIJ?
3. DUURTIJD
4. KOSTPRIJS

Het CIC richt zich naar elke volwassene die het gevoel heeft ‘in crisis’ te zijn door gebruik van illegale drugs en die in deze situatie verandering wil brengen.


WAT MAG JE VERWACHTEN?

Wij helpen je eerst om lichamelijk en mentaal tot rust te komen en kunnen vervolgens samen met jou, als je dat wil, op zoek gaan naar de meest geschikte behandeling voor je drugprobleem. Je kan daarbij een beroep doen op ons deskundig advies en onze kennis van de drughulpverlening in Vlaanderen.

We doen dit:
- in een veilige omgeving zonder drugs en geweld
- met een professionele omkadering.
- in een gefaseerd groepsprogramma met een vaste dagplanning.

Binnen het CIC wordt met twee groepen gewerkt:

1. ONTHAALGROEP: Je komt bij de start van je opname in onze onthaalgroep terecht. Dit is een kleine groep, waarbij de focus voornamelijk ligt op tot rust komen. Jouw ontwenning wordt ondersteund door gespecialiseerde artsen. Elke ochtend zitten we samen om enerzijds de praktische afspraken van de dag te overlopen, anderzijds om te horen hoe het met je gaat. In de namiddag wordt telkens een groepsactiviteit gedaan. Wat dit inhoudt, hangt af van waar jullie zin in hebben. De andere momenten van de dag kan je invullen naar eigen keuze en rusten wanneer je daar behoefte aan hebt. De eerste week kan je gebruiken om kennis te maken met het programma, het leven in groep, met de huisregels en met het begeleidend team. Ondertussen zullen ook wij verder kennismaken met jou. We verwachten dat je dat met respect doet voor jezelf (persoonlijke hygiëne, gezonde voeding), voor je lotgenoten in de groep en voor de leefruimte. Na ongeveer een week bekijken we samen met jou of je klaar bent om over te gaan naar de oriëntatiegroep. Onze sociale dienst zal je bijstaan bij het in orde brengen van je inkomen of ziekteverzekering.

2. ORIENTATIEGROEP: in deze groep is er meer structuur aanwezig en heeft elke bewoner een functie met bijhorende verantwoordelijkheden. Hier leer je opnieuw  leven met een regelmatig dag-/nachtritme, je volgt een vaste dagplanning waarin tal van groepsactiviteiten zitten zoals gespreksgroepen, sport, huishoudelijke taken enz.

In de oriëntatiegroep zijn er 2 fases :

FASE 1. Tijdens deze fase leer je een beter zicht krijgen op jezelf en op jouw drugprobleem. Je doet dit in groepsactiviteiten met lotgenoten. Samen met onze arts werk je verder aan je lichamelijke ontwenning of afbouw van medicatie.
FASE 2. Gaandeweg zal je merken dat je door het clean worden verder gaat nadenken over jouw situatie en jouw toekomst: clean blijven?  lichamelijke gezond worden? relatie en familie?  juridische kwesties? werk vinden? vrije tijd? huisvesting? In deze fase kan je die vragen verder exploreren onder begeleiding van deskundigen en samen met jouw groepsgenoten. Vervolgens kunnen we samen op zoek gaan naar een vervolgbehandeling waar je jouw toekomstplannen verder kan realiseren.

Praktisch

Wat breng je mee bij opname?

Je brengt geen geld, etenswaren of toiletproducten mee (in gesloten verpakking kan wel) mee. Dit alles wordt in het CIC voorzien. Wanneer de opnamedatum doorgegeven wordt, ontvangt de cliënt een lijst: "mee te nemen voor opname". 

Bezoekregeling

Bij het begin van de opname kan je een bepaald aantal steunfiguren opgeven die op jouw vraag op bezoek kunnen komen. Het bezoek vindt plaats op zaterdag of zondag tussen 15u00 en 18u00 en duurt een uur. Indien je steunfiguren niet clean zijn, kunnen ook zij een afspraak krijgen, maar dan onder begeleiding van onze staf en gedurende een half uur. Dit gaat door tijdens de week. Kinderbezoeken kunnen op afspraak doorgaan (2 uren per week).

Telefoon
Tijdens je opname kan je vijf maal per week (op vaste tijdstippen) een privételefoon van tien minuten doen.  Kindertelefoons kunnen dagelijks en vallen buiten het standaard aantal telefoon-gesprekken.

Opmerking

•De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
•In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.

IETS VOOR MIJ?

Voor wie?

- Je hebt een drugprobleem en je kiest er zelf voor om te ontwennen.
- Je hebt reeds verschillende programma’s of ambulante begeleiding gevolgd, maar je slaagt er niet in om clean te blijven.
- Anderen (justitie, familie, partner, vrienden,…) verwachten dat je iets aan je drugprobleem doet en je wil het zelf wel een kans geven.
- …

Voor wie niet ?

 In de volgende situaties kan je niet in ons centrum worden opgenomen.
 (Wij geven je tips waar je in deze gevallen terecht kan).

-Alcohol of medicatie en niet zozeer drugs  is voor jou het belangrijkste probleem
      Hiervoor kan je terecht bij volgende voorzieningen :
alcoholhulp
Anonieme Alcoholisten
Druglijn
-Je hebt nood aan spoed psychiatrische of spoed geneeskundige hulp.
-Je bent minderjarig:voor meer info gaan naar het aanbod RKJ


DUURTIJD

Ons programma duurt ongeveer zes weken. Dit is een gemiddelde. De termijn van opname is mede afhankelijk van de hulpvraag, de doelstellingen, de groepsgrootte, de snelheid van doorverwijzing.

KOSTPRIJS
De Sleutel is erkend als residentiële revalidatie-instelling. Dat betekent dat het overgrote deel van je opname betaald wordt door de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Er wordt wel – zoals bij een doktersbezoek en in een ziekenhuis – een remgeld aangerekend. Daarnaast zijn er ook enkele variabele kosten zoals telefoonkosten, medicatie, tabak etc. die op het einde van de maand op je factuur komen te staan.

Op dit moment bedraagt het remgeldtarief bij benadering: 15,93 euro/dag (sommige cliënten hebben recht op het verminderd tarief : 5,66 euro/dag.)


 

Aanbod professioneel

 

 1. ALGEMEEN
 2. AANMELDING
 3. ONTHAALGROEP
 4. ORIENTATIEGROEP

Het Crisisinterventiecentrum De Sleutel biedt residentiële hulp aan volwassenen (+17j) die illegale drugs gebruiken en die zich in een crisissituatie bevinden. Een opname duurt maximum 6 weken. Maak hier kennis met de werking en de inhoud van de diverse modules.

 
ALGEMEEN

Het Crisisinterventiecentrum De Sleutel is een motivatie- en veranderingsgerichte crisiswerking. De opnamecapaciteit van het centrum bedraagt 22 cliënten. We bieden een veilige, drugvrije en gestructureerde omgeving. Wij richten ons tot volwassenen (+17j) die illegale drugs gebruiken en die zich in een crisissituatie bevinden waarbij residentiële hulp is aangewezen. Zowel personen die op vrijwillige basis als onder justitiële voorwaarden een opname vragen, kunnen bij ons terecht.
Bij opname komt de cliënt in onze onthaalgroep terecht. Daarin wordt de vraag naar verandering in druggebruik bekeken. Een passend plan wordt in overleg met de cliënt opgesteld: zie beschrijving modules. Dit plan kan tijdens het verblijf nog gewijzigd worden. Het zoeken naar een geschikte vervolgbehandeling is bij veel cliënten onderdeel van dit plan.  

 

AANMELDING   (Tel 09 360 62 29)

In deze module beoordelen we de (telefonische, schriftelijke of face-to-face) hulpvraag van de cliënt of van een verwijzer. We doen dit met het oog op een snelle verwijzing naar een geschikte zorgmodule binnen ons eigen aanbod of daarbuiten.

HOE AANMELDEN?

1. De cliënt kan zichzelf aanmelden, via zijn of haar familie of via u als verwijzer. Een aantal kennismakingsvragen worden gesteld.
2. Na dit eerste contact met ons centrum komt de cliënt op de opnamelijst. Intussen wordt de vraag intern bekeken.  We gaan na of wij de geschikte hulp kunnen bieden (evaluatie van eventuele medische of andere tegen indicaties). Indien wij  niet kunnen helpen wordt de cliënt doorverwezen naar een andere hulpverlener.
3. De cliënt krijgt onmiddellijk een opnameafspraak of  belt dagelijks terug tot een plaats vrij komt. We vragen aan de cliënt om op de dag voor de afgesproken opnamedatum te bellen en de afspraak nog eens te bevestigen.
4. Er vindt een intakegesprek plaats waarbij de cliënt (doorgaans) onmiddellijk wordt opgenomen. De cliënt brengt dus de nodige bagage mee. 

       
ONTHAALGROEP (Tel 09 2315445 ) 

Bij opname komt de cliënt in de onthaalgroep terecht. Deze leefroep is een kleine groep van maximaal 7 bewoners. De verblijfsduur varieert van 24u tot maximaal 7 dagen.
De klemtoon ligt op basiszorg, rust en individueel onthaal: de cliënt krijgt de kans om het huis en zijn regels te leren kennen.
Er is geen gestructureerde groepswerking of dagplanning. De cliënt heeft de vrijheid om deel te nemen aan lichte activiteiten zoals wandelen in de tuin, televisie kijken, gezelschapsspel spelen, enz.. Afhankelijk van de afgesproken behandelplan kan de cliënt ten laatste na 7 dagen overgaan naar de oriëntatiegroep(zie module oriëntatiegroep).  

       
Doelgroep Bij opname start iedere cliënt in onze onthaalgroep.
 Doelstelling Module Detoxificatie, Module Motivatie 

 

ORIËNTATIEGROEP (Tel 09 2315445 ) 

       
DE ORIËNTATIEGROEP is een groep van 15 bewoners. De verblijfsduur bedraagt ongeveer 6 weken. In eerste instantie kan de cliënt in een veilige omgeving én onder medische begeleiding fysiek ontwennen. Hij krijgt meer inzicht in zijn verslavingsprobleem en zijn motivatie voor verandering wordt sterker. De cliënt leert verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen problemen. Het accent ligt op het opbouwend omgaan met de eigen leefsituatie. De cliënt kan tevens een vraag stellen naar verdere oriëntering en vervolgbehandeling. Hij wordt daarbij ondersteund door een gespecialiseerd team.

STRUCTUUR: Er zijn duidelijke regels en taakverdelingen binnen de groep. Dit geeft duidelijkheid en veiligheid.

DAGPLANNING: de groep volgt een vaste dagindeling met tal van groepsactiviteiten (gesprekken, sport, huishoudelijke taken, crea-activiteiten, psycho-educatie, etc.).

GROEPSWERKING: de werking is groepsdynamisch en veranderingsgericht. Door in groep te leven leert de cliënt in contact te komen met zichzelf en met anderen.  

       
Doelstelling Module Detoxificatie, Module Motivatie, Module Oriëntatie
Tijdstip De oriëntatiegroep is een grote groep van maximaal 15 cliënten. De verblijfsduur is maximaal 6 weken. 

  
Module Detoxificatie

Deze module omvat de ontwenning aan illegale drugs en aan psychotrope medicatie waar nodig met behulp van een medicamenteuze behandeling. Deze behandeling vindt plaats binnen de onthaalgroep en/of de oriëntatiegroep.  

Module Motivatie     

Deze module omvat het positief motiveren van de cliënt voor het zelf aanpakken en doorwerken van zijn problemen.
Deze behandeling vindt plaats binnen de onthaalgroep en/of de oriëntatiegroep.  

       
Module Oriëntatie    

De doelstelling binnen deze module is adviesbepaling naar vervolgbehandeling (bijvoorbeeld ambulante individuele behandeling, ambulante groepsbehandeling, langdurige residentiële behandeling, beschut wonen, arbeidstrajectbegeleiding etc.. )

Een gespecialiseerd team, bestaande uit verschillende disciplines, helpt de cliënt inzicht te verwerven in de verschillende facetten van zijn verslavingsprobleem. Hij krijgt vervolgens een advies en kan dan van daaruit een persoonlijke keuze maken.

Dit proces vindt plaats binnen de oriëntatiegroep.

Routebeschrijving

MET HET OPENBAAR VERVOER

- Tot Gent St-Pieters

- Op het perron de trap naar de tramhaltes kiezen (zoek aub het tramlogo OP het perron)

-Tram 1(richting Evergem) of

-Tram 10 (richting Wondelgem) nemen

- De rit duurt +/- 30 minuten.

- De tramhalte nà de Roodborstjesstraat = (onze) halte Botestraat. (U kan de trambestuurder vragen U te verwittigen wanneer U moet uitstappen)

- Twee minuutjes wandelen (naar rechts over de tramsporen) en U ziet ons bord

“DE SLEUTEL” aan uw rechterzijde.

WEGBESCHRIJVING VANUIT OUDENAARDE met de wagen

- Op de N 60 richting GENT

- R 4 nemen, richting Eeklo

- R 4 volgen en uitrit WONDELGEM kiezen

- U slaat rechtsaf tot aan de verkeerslichten

- Aan de verkeerslichten opnieuw rechts afslaan

- U volgt nu de baan en rijdt over de tramsporen

- 600 m verder ziet U rechts ons bord DE SLEUTEL

- We wonen in een gerenoveerde villa

- Er is parkeergelegenheid naast de nieuwe vleugel.

WEGBESCHRIJVING VANUIT ANTWERPEN, BRUSSEL en KORTRIJK

- Autosnelweg richting GENT

- Aan het klaverblad te ZWIJNAARDE richting OOSTENDE volgen

- 8 km later neemt U uitrit 13 (GENT-WEST DRONGEN DEINZE)

- U slaat rechtsaf, richting DRONGEN-GENT

- U volgt +/- 3 Km de baan (richting GENT) tot aan de eerste rotonde

- Kies op de rotonde de 3de afslag, richting MARIAKERKE-VINDERHOUTE

- U volgt +/- 2 Km de baan tot aan de 1ste verkeerslichten

- U slaat rechtsaf aan die 1ste verkeerslichten

- U volgt +/- 1,5 Km de weg tot U op UW RECHTERZIJDE een VOLLEDIG OMWALD, WIT GESCHILDERD GROOT KASTEEL ziet, waar de baan een hoek van 90° naar links maakt

- U komt er op een T-kruispunt en slaat rechtsaf

- Volg de baan +/- 800 m tot U rechts de kerk van Mariakerke ziet

- U slaat linksaf aan de kerk, 300 m later komt U aan een kruispunt (Postkantoor links) en

- U slaat opnieuw linksaf

- U rijdt een brug over en U blijft gewoon de baan volgen

- Aan de verkeerslichten (op de rechterhoek = Restaurant “De Groenen Staeck” ) gewoon rechtdoor volgen

- 1,5 km verder op uw linkerzijde is ons centrum. (grote villa in de diepte)

- Er is parkeergelegenheid naast de nieuwe vleugel.

WEGBESCHRIJVING VANUIT OOSTENDE

- Autosnelweg E 40 naar Bxl

- U neemt uitrit 13 (DRONGEN / DEINZE / GENT-WEST)

- U slaat linksaf richting DRONGEN-GENT

- U volgt +/- 3 Km de baan (richting GENT) tot aan de eerste rotonde

- Kies op de rotonde de 3de afslag, richting MARIAKERKE-VINDERHOUTE

- U volgt +/- 2 Km de baan tot aan de 1ste verkeerslichten

- U slaat aan die verkeerslichten rechtsaf

- U volgt +/- 1,5 Km de weg tot U op UW RECHTERZIJDE een VOLLEDIG OMWALD, WIT GESCHILDERD GROOT KASTEEL ziet, waar de baan een hoek van 90° naar links maakt

- U komt er op een T-kruispunt en slaat rechtsaf

- Volg de baan +/- 800 m tot U rechts de kerk van Mariakerke ziet

- U slaat linksaf aan de kerk, 300 m later komt U aan een kruispunt (Postkantoor links) en

- U slaat opnieuw linksaf

- U rijdt een brug over en U blijft gewoon de baan volgen

- Aan de verkeerslichten (op de rechterhoek = Restaurant “De Groenen Staeck” ) gewoon rechtdoor volgen

- 1,5 km verder op uw linkerzijde is ons centrum. (grote villa in de diepte)

- Er is parkeergelegenheid naast de nieuwe vleugel


Terug naar adressen

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

September
 • 13
  10:00 Zee-zeildag 2020

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2020 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda