De Sleutel Logo

Dagcentrum Brugge(DCBG)

 • Adres Barrièrestraat 4
 • Gemeente Brugge 8200
 • Afdelingshoofd Hilde Vandewoestyne
 • Klinisch coördinator Elke Vander Cruyssen
 • Verantwoordelijke arts Griet Fonteyne
 • Telefoon 050 40 77 70
 • Fax 050 40 77 79
 • E-mail dcbg.info@fracarita.org
 • Openingsuren (enkel na afspraak)
  Maandag: 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 18u30
  Dins- en woensdag: 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00
  Donderdag: 13u00 tot 20u30
  Vrijdag: 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00

 • Telefonische bereikbaartheid via 050 40 77 70
  Iedere werkdag tot een half uur voor sluitingstijd

 • Aanmelding via tel: 050/407777
  Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team
  Iedere werkdag bereikbaar van 8u30 tot 12u

  Voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…), CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio Noord-West-Vlaanderen en dit betreffende minder– en meerderjarigen alsook voor vrijwillige hulpvragen.Ligging

3.2072561 51.1938296

Aanbod client

- AMBULANT AANBOD (ALGEMEEN)
- AANBOD VROEGINTERVENTIE
- AANBOD PREVENTIE
- AANBOD OUTREACH


- AMBULANT AANBOD (ALGEMEEN)

1. Iets voor mij?

Voor wie ?

- Je experimenteert met / gebruikt af en toe drugs en wil wel eens, samen met een deskundige, inschatten of dit risicovol of problematisch is… je wil voorkomen dat je druggebruik op termijn een probleem wordt…

-Je voelt dat je druggebruik op één of andere wijze problematisch wordt. Je wil hier iets aan veranderen…

-Je maakt je zorgen om iemand uit je naaste omgeving (partner, zoon, dochter…) die illegale middelen gebruikt. Je bent op zoek naar concrete informatie of je zoekt zelf ondersteuning in hoe je ermee moet omgaan

- Je volgde al een andere behandeling (bv. een opname) maar je bent op zoek na de nodige nazorg…

- Je wil aan je drugprobleem werken maar een opname lijkt je niet haalbaar omwille van bv. familiale omstandigheden, toch ben je op zoek naar een intensieve behandeling…

Ook cliënten verwezen door justitie worden in ons dagcentra begeleid.  Het is tevens mogelijk om een substitutiebehandeling te volgen (vb methadon) in combinatie met een andere behandelmodule

Voor wie niet ?

- Heb je problemen met alleen alcohol, gokken of enkel medicatie dan verwijzen wij u graag door naar andere specifieke hulpverlening

2. Wat verwachten bij ambulante zorg?

• Deze behandeling kan je combineren met thuis- en/of werksituatie. Je hebt op regelmatige basis afspraken met je vaste begeleider.
• Samen met een therapeut bepaal je wat je wil veranderen, wat haalbare doelstellingen zijn…
• Samen bekijken we wat de meerwaarde kan zijn van een drugvrij leven

Wat omvat dit en hoe starten we?

AANMELDING

Een onthaalmedewerker staat klaar om naar je vragen te luisteren, je wat verdere informatie te geven en je een eerste afspraak te geven in het dagcentrum als je dat wenst.

Een aanmelding kan zowel spontaan als via doorverwijzing gebeuren

     • Indien het een doorverwijzing betreft, pogen we zo veel als mogelijk aan te sluiten op het reeds lopende behandelings- of begeleidingstraject.
    • Indien iemand via een justitiële instantie naar ons verwezen wordt, worden de deontologische regels van het beroepsgeheim gerespecteerd.

INTAKEGESPREK

Tijdens de eerste gesprekken proberen we zicht te krijgen op de ernst van je druggebruik. Er wordt hierbij niet alleen gefocust op je gebruik, maar verschillende levensdomeinen komen aan bod

ORIENTATIE

Hierin wordt samen met de persoon die zich aangemeld heeft bekeken

• of het druggebruik problematisch/risicovol is
• of er behandeling nodig/aangewezen is
• welke vorm van behandeling hiervoor de beste is
• een oriëntatie omvat 3 à 4 gesprekken (intake inbegrepen)

BEHANDELING

In een dagcentrum worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden:

- Individuele begeleiding :

wekelijkse gesprekken (1 à 2 keer per week) met een vaste therapeut. In samenspraak tussen therapeut en patiënt wordt een behandelplan opgemaakt met daarin beoogde doelstellingen die samen geformuleerd worden op verschillende leefgebieden. Samen met de therapeut wordt gezocht op welke wijze deze doestellingen kunnen verwezenlijkt worden. 

- Dagbehandeling in groep

Intensievere groepsbehandeling (max 8 personen) die iedere weekdag doorgaat in het dagcentrum. Nadruk ligt op het in groep elkaar ondersteunen in het overwinnen van een verslavingsprobleem. Het betreft hier een actief programma met een vaste dagstructuur dat in verschillende fasen doorlopen wordt. Afhankelijk van de fase waarin je je bevindt, neem je alsmaar meer verantwoordelijkheid op voor je eigen leven. Uiteindelijke doelstelling van het programma is een stapsgewijze reïntegratie in de maatschappij.

Duur van de behandeling is indicatief.

AANBOD VROEGINTERVENTIE

Voor wie?

Jongeren tussen de 15-18 jaar die op een risicovolle manier legale en/of illegale middelen gebruiken.

Hoe?

Via een groepsprogramma (vormings-, sport- en ontspanningsmomenten).
Geven van juiste informatie over legale en illegale middelen.
Bespreken van gebruik in groep en individueel.
Beloningssysteem voor aanwezigheid en inzet (tot max. € 100).

Wanneer? Op dinsdag en donderdag.
Duur: 9 weken.
3 x per jaar georganiseerd.

Waarom?

Omdat we uit onderzoek en uit ervaring weten dat deze jongeren meer risico lopen om in de hulpverlening terecht te komen als er niets wordt ondernomen.

Kostprijs? Gratis

Hoe ons bereiken?

Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team NWVL: 050/40.77.77

of via email:       det@fracarita.org

  

- AANBOD PREVENTIE:

INFORMATIEVERSTREKKING

Voor wie? Iedereen die informatie wenst over drugs, verslaving, De Sleutel, …

Hoe?

Mondeling: via een bezoek aan De Sleutel (op afspraak) of telefonisch.
Schriftelijk: via mail of brief.

Wanneer? Tijdens de openingsuren van het dagcentrum van De Sleutel te Brugge.

Waarom?

Om mensen bewust te maken van de risico’s van (overmatig) gebruik.
Zodat mensen keuzes kunnen maken op basis van correcte info.
Kenbaar maken van De Sleutel.

Kostprijs? Gratis

Hoe ons bereiken?

Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team NWVL: 050/40.77.77

of via email:       det@fracarita.org

 

 
- AANBOD OUTREACH

Voor wie? Mensen met (risico op) problematisch druggebruik.

Hoe? Een preventiewerker die de straat op gaat in Brugge.

Wanneer? Op regelmatige basis tijdens weekdagen.

Waarom?

Om mensen te informeren omtrent risico’s van gebruik.
Om hen te helpen bij praktische en andere problemen.
Om, indien nodig, de stap naar de (drug)hulpverlening te vergemakkelijken.

Kostprijs? Gratis.

Hoe ons bereiken?

Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team NWVL: 050/40.77.77

of via email:       det@fracarita.org

OPMERKING

De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 
Cliënten met klachten kunnen terecht bij een ombudsdienst.

Aanbod professioneel

 

Overzicht aanbod modules Dagcentrum Brugge:

1. Gezins- en familiewerking 
2. Outreaching 

4. Aanmelding 
5. Oriëntatie 
6. Motivatie 
7. Individuele behandeling 
8. Substitutiebehandeling 
9. Dagopvang 

   
Werking

GEZINS- EN FAMILIEWERKING            

Omschrijving: Mogelijkheid tot psychotherapeutische en ondersteunende gesprekken met familie of omgeving.   
        
Doelgroep: Familieleden of omgeving van druggebruikers (ouders, grootouders, broers, zussen, partner ...)   
        
Doelstelling: Versterken en ondersteunen van familie/omgeving in hun omgang met de druggebruiker.   
        
Tijdstip: Op vraag van familie/omgeving of op indicatie vanuit het behandelplan.  
    
 
 
OUTREACHING              

Omschrijving: Een preventiewerker van het dagcentrum spoort druggebruikers op in de openbare ruimte. 
        
Doelgroep: Druggebruikers met (risico op) problematisch druggebruik
        
Doelstelling: Dienstverlening gericht op het verbeteren van de condities of contexten waarin deze druggebruikers zich bevinden, evt. door toeleiding naar de (drug)hulpverlening 
        
Tijdstip: Meermaals per week.  
    
 
 

        
          
 
 
AANMELDING                        

Aanmelding via tel: 050/407777 Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team
Iedere werkdag bereikbaar van 8u30 tot 12u

Voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…), CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio Noord-West-Vlaanderen en dit betreffende minder– en meerderjarigen alsook voor vrijwillige hulpvragen.
        
  Telefoon 050/40 77 70             E-mail dcbg.info@fracarita.org   
        
Omschrijving Meldpunt waar men zich telefonisch, schriftelijk of persoonlijk kan aanmelden in het dagcentrum en waar een eerste ruwe screening van de problematiek plaatsvindt. Er is sprake van het niet (meer) zelf en alleen kunnen hanteren van een probleem in samenhang met illegaal druggebruik.   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen, volwassenen, ouderen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling Basiszorg: Het kort screenen van de aangemelde hulpvraag door getrainde hulpverleners met het oog op een onmiddellijke verwijzing binnen het dagcentrum of een andere meer gepaste doorverwijzing.   

Openingsuren (enkel na afspraak)
Maandag: van 08u30 tot 18u30
Dins- en woensdag: van 08u30 tot 17u00
Donderdag: van 13u00 tot 20u30
Vrijdag: van 08u30 tot 16u00

 • Telefonische bereikbaarheid via 050 40 77 70 
  Maandag: van 08u30 tot 18u00
  Dins- en woensdag: van 08u30 tot 16u30
  Donderdag: van 13u00 tot 20u00
  Vrijdag: van 08u30 tot 15u30

  
 
ORIËNTATIE                        
        
Omschrijving Exploratieve gesprekken waarin getracht wordt beter zicht te krijgen op de problematiek van de hulpvrager(s). Deze uitgebreide screening gebeurt vanuit de verschillende disciplines met het oog op het afbakenen en verhelderen van de problematiek. Standaard bestaat dit uit een drietal gesprekken bij een individueel begeleider, gecombineerd met een gesprek bij de sociale dienst. Op indicatie kan er een consult bij de arts, de psychiater of de tewerkstellingsbemiddelaar plaatsvinden.   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen, volwassenen, ouderen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling: Indicatiestelling: oriëntering en advisering.   
       
Tijdstip: Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de aanmelding of de crisisinterventie.  
    
 
 
MOTIVATIE                     
        
Omschrijving: Een reeks individuele en/of familiegesprekken waarin de vanuit module oriëntatie geselecteerde leefgebieden verder bekeken worden. Deze gesprekken kunnen gebeuren door de individuele begeleider, de arts, de psychiater, de sociale dienst, de tewerkstellingsbemiddelaar en/of de justitiedeskundige (afhankelijk van de problematiek).   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling Motiveren van de cliënt voor het volgen van een specifieke vorm van hulpverlening.   
        
Tijdstip Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de oriëntatie.  
    
 
INDIVIDUELE BEHANDELING    
        
Omschrijving: Een reeks psychotherapeutische individuele en/of familiegesprekken waarin de vanuit module oriëntatie of motivatie geselecteerde leefgebieden verder behandeld worden. Deze gesprekken kunnen gebeuren door de individuele begeleider, de arts, de psychiater, de sociale dienst, de tewerkstellingsbemiddelaar en/of de justitiedeskundige (afhankelijk van de problematiek).   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen en/of hun omgeving (familie, vrienden,..) die een hulpvraag hebben rond druggebruik.       

Doelstelling: Het herstellen, veranderen of behouden van een bepaald niveau van functioneren.   
        
Tijdstip Afspraken worden vastgelegd bij de afronding van de oriëntatie of de motivatie.  
    
 
 
 SUBSTITUTIEBEHANDELING    

Omschrijving: Het toedienen van één of andere vorm van substitutiemedicatie op voorschrift van de centrumarts. Deze vorm van behandeling wordt steeds gecombineerd met een andere module (motivatie, individuele behandeling of dagopvang). De cliënten komen regelmatig op consultatie bij de arts of de psychiater en krijgen de substitutiemedicatie toegediend binnen het dagcentrum.   
        
Doelgroep: Volwassen druggebruikers met vraag naar een substitutiemiddel.   
        
Doelstelling: Basiszorg en terugvalpreventie ; via een gecontroleerde afbouw van de substitutiemedicatie komen tot onthouding van de drug.   
        
Tijdstip: Vanuit de modules oriëntatie, motivatie, individuele behandeling en dagopvang kan doorverwezen worden naar deze module.  
    
  
DAGOPVANG                  
        
Omschrijving: Een kortdurend behandelingsprogramma samen met andere druggebruikers dat gemiddeld een vijftal maanden duurt (afhankelijk van persoon tot persoon). Het programma vindt elke dag plaats van 9u tot 16u behalve woensdag en maandag (halve dagen). Het maximum aantal deelnemers is 8. Het is geen gesloten groep, er kan op elk moment ingestapt worden. De deelnemers hoeven niet drugvrij te zijn.

Het programma omvat groepsgesprekken, sociale vaardigheidstraining, sport, kookactiviteiten, creatieve activiteiten, vormingssessies,...   
        
Doelgroep: Druggebruikende minderjarigen of volwassenen die een hulpvraag hebben rond druggebruik.   
        
Doelstelling: Het coachen, ondersteunen en aanleren van vaardigheden op verscheidene vlakken: sociaal administratief, huishouden, sociaal emotioneel leven, alcohol- en druggebruik,... Stimuleren van autonomie en zelfredzaamheid, voorkomen van terugval in druggebruik.   
        
Tijdstip: Vanuit de modules oriëntatie, motivatie en individuele behandeling kan doorverwezen worden naar de dagopvang.  
    
 

 

 

 

 


Terug naar adressen

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

Mei
 • 21
  14:00 Kennismakingsbezoek RKJ

  De minderjarigenwerking van De Sleutel in Eeklo, biedt verschillende modules aan voor jongeren met een verslavingsprobleem.  Eén van deze modules voorziet de mogelijkheid om het residentieel programma van het RKJ Eeklo te leren kennen via een bezoek. Wie zich inschrijft krijgt een rondleiding door een ervaringsdeskundige en een medewerker.

  Wanneer? van 14 tot 16 u 

  Waar? RKJ Zuidmoerstraat 165, 9900 Eeklo

  Voor wie? Dit aanbod richt zich tot jongeren samen met hun begeleiders (jeugdzorg, school, CLB,...)

  Inschrijven via tel: verplichte reservatie via 09/3772526. Het aantal plaatsen is beperkt!
  Uw inschrijving is pas definitief nadat wij per mail een bevestiging hebben gestuurd

  meer info

Juni
 • 19
  14:00 Kennismakingsbezoek RKJ

  De minderjarigenwerking van de Sleutel in Eeklo, biedt verschillende modules aan voor jongeren met een verslavingsprobleem.  Eén van deze modules voorziet de mogelijkheid om het residentieel programma van het RKJ Eeklo te leren kennen via een bezoek. Wie zich inschrijft krijgt een rondleiding door een ervaringsdeskundige en een medewerker.

  Wanneer? van 14 tot 16 u 

  Waar? RKJ Zuidmoerstraat 165, 9900 Eeklo

  Voor wie? Dit aanbod richt zich tot jongeren samen met hun begeleiders (jeugdzorg, school, CLB,...)

  Inschrijven via tel: verplichte reservatie via 09/3772526.. Het aantal plaatsen is beperkt!
  Uw inschrijving is pas definitief nadat wij per mail een bevestiging hebben gestuurd

  meer info

 • Volledige agenda