De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Dagcentrum Brugge(DCBG)

 • Adres Barrièrestraat 4
 • Gemeente Brugge 8200
 • Afdelingshoofd Hilde Vandewoestyne
 • Klinisch coördinator Elke Vander Cruyssen
 • Verantwoordelijke arts Griet Fonteyne
 • Telefoon 050 40 77 70
 • Fax 050 40 77 79
 • E-mail dcbg.info@fracarita.org
 • Openingsuren (enkel na afspraak)
  Maandag: 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 18u30
  Dins- en woensdag: 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00
  Donderdag: 13u00 tot 20u30
  Vrijdag: 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00

 • Telefonische bereikbaartheid via 050 40 77 70
  Iedere werkdag tot een half uur voor sluitingstijd

 • Aanmelding via tel: 050/407777
  Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team
  Iedere werkdag bereikbaar van 8u30 tot 12u

  Voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…), CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio Noord-West-Vlaanderen en dit betreffende minder– en meerderjarigen alsook voor vrijwillige hulpvragen.Ligging

3.2072561 51.1938296

Aanbod client

- AMBULANT AANBOD (ALGEMEEN)
- AANBOD PREVENTIE
- AANBOD OUTREACH


- AMBULANT AANBOD (ALGEMEEN)

1. Iets voor mij?

Voor wie ?

- Je experimenteert met / gebruikt af en toe drugs en wil wel eens, samen met een deskundige, inschatten of dit risicovol of problematisch is… je wil voorkomen dat je druggebruik op termijn een probleem wordt…

-Je voelt dat je druggebruik op één of andere wijze problematisch wordt. Je wil hier iets aan veranderen…

-Je maakt je zorgen om iemand uit je naaste omgeving (partner, zoon, dochter…) die illegale middelen gebruikt. Je bent op zoek naar concrete informatie of je zoekt zelf ondersteuning in hoe je ermee moet omgaan

- Je volgde al een andere behandeling (bv. een opname) maar je bent op zoek na de nodige nazorg…

- Je wil aan je drugprobleem werken maar een opname lijkt je niet haalbaar omwille van bv. familiale omstandigheden, toch ben je op zoek naar een intensieve behandeling…

Ook cliënten verwezen door justitie worden in ons dagcentra begeleid.  Het is tevens mogelijk om een substitutiebehandeling te volgen (vb methadon) in combinatie met een andere behandelmodule

Voor wie niet ?

- Heb je problemen met alleen alcohol, gokken of enkel medicatie dan verwijzen wij u graag door naar andere specifieke hulpverlening

2. Wat verwachten bij ambulante zorg?

• Deze behandeling kan je combineren met thuis- en/of werksituatie. Je hebt op regelmatige basis afspraken met je vaste begeleider.
• Samen met een therapeut bepaal je wat je wil veranderen, wat haalbare doelstellingen zijn…
• Samen bekijken we wat de meerwaarde kan zijn van een drugvrij leven

Wat omvat dit en hoe starten we?

AANMELDING

Een onthaalmedewerker staat klaar om naar je vragen te luisteren, je wat verdere informatie te geven en je een eerste afspraak te geven in het dagcentrum als je dat wenst.

Een aanmelding kan zowel spontaan als via doorverwijzing gebeuren

     • Indien het een doorverwijzing betreft, pogen we zo veel als mogelijk aan te sluiten op het reeds lopende behandelings- of begeleidingstraject.
    • Indien iemand via een justitiële instantie naar ons verwezen wordt, worden de deontologische regels van het beroepsgeheim gerespecteerd.

INTAKEGESPREK

Tijdens de eerste gesprekken proberen we zicht te krijgen op de ernst van je druggebruik. Er wordt hierbij niet alleen gefocust op je gebruik, maar verschillende levensdomeinen komen aan bod

ORIENTATIE

Hierin wordt samen met de persoon die zich aangemeld heeft bekeken

• of het druggebruik problematisch/risicovol is
• of er behandeling nodig/aangewezen is
• welke vorm van behandeling hiervoor de beste is
• een oriëntatie omvat 3 à 4 gesprekken (intake inbegrepen)

BEHANDELING

In een dagcentrum worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden:

- Individuele begeleiding :

wekelijkse gesprekken (1 à 2 keer per week) met een vaste therapeut. In samenspraak tussen therapeut en patiënt wordt een behandelplan opgemaakt met daarin beoogde doelstellingen die samen geformuleerd worden op verschillende leefgebieden. Samen met de therapeut wordt gezocht op welke wijze deze doestellingen kunnen verwezenlijkt worden. 

- Dagbehandeling in groep

Intensievere groepsbehandeling (max 8 personen) die iedere weekdag doorgaat in het dagcentrum. Nadruk ligt op het in groep elkaar ondersteunen in het overwinnen van een verslavingsprobleem. Het betreft hier een actief programma met een vaste dagstructuur dat in verschillende fasen doorlopen wordt. Afhankelijk van de fase waarin je je bevindt, neem je alsmaar meer verantwoordelijkheid op voor je eigen leven. Uiteindelijke doelstelling van het programma is een stapsgewijze reïntegratie in de maatschappij.

Duur van de behandeling is indicatief.

 

- AANBOD PREVENTIE:

INFORMATIEVERSTREKKING

Voor wie? Iedereen die informatie wenst over drugs, verslaving, De Sleutel, …

Hoe?

Mondeling: via een bezoek aan De Sleutel (op afspraak) of telefonisch.
Schriftelijk: via mail of brief.

Wanneer? Tijdens de openingsuren van het dagcentrum van De Sleutel te Brugge.

Waarom?

Om mensen bewust te maken van de risico’s van (overmatig) gebruik.
Zodat mensen keuzes kunnen maken op basis van correcte info.
Kenbaar maken van De Sleutel.

Kostprijs? Gratis

Hoe ons bereiken?

Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team NWVL: 050/40.77.77

of via email:       det@fracarita.org

 

 
- AANBOD OUTREACH

Voor wie? Mensen met (risico op) problematisch druggebruik.

Hoe? Een preventiewerker die de straat op gaat in Brugge.

Wanneer? Op regelmatige basis tijdens weekdagen.

Waarom?

Om mensen te informeren omtrent risico’s van gebruik.
Om hen te helpen bij praktische en andere problemen.
Om, indien nodig, de stap naar de (drug)hulpverlening te vergemakkelijken.

Kostprijs? Gratis.

Hoe ons bereiken?

Centraal aanmeldingspunt Drugs Expertise Team NWVL: 050/40.77.77

of via email:       det@fracarita.org

OPMERKING

De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim. 
Cliënten met klachten kunnen terecht bij een ombudsdienst.

Aanbod professioneel

Overzicht aanbod Dagcentrum De Sleutel Brugge en DET

1. Dagcentrum De Sleutel Brugge  
2. Centrale aanmelding Drugsexpertiseteam (DET)  
3. Aanbod Voortraject 
6. Aanbod Ambulant  
7. Individuele behandeling 
8. Substitutiebehandeling 
9. Dagbehandeling 

  

DAGCENTRUM DE SLEUTEL BRUGGE        

¬        Ambulant centrum voor Drughulpverlening

¬        Wij richten ons tot iedereen die een vraag of een probleem heeft betreffende illegale middelen.

¬        Dit kan zowel de gebruiker zelf zijn als zijn nabije omgeving.

¬        Er is geen leeftijdsgrens bepaald. Zowel volwassenen als minderjarigen zijn dus bij ons aan het juiste adres.

¬        Onze doelstellingen variëren naargelang de cliënt en zijn omgeving:

¬        het geven van informatie, het samen zoeken naar een passende oplossing voor de gestelde problematiek, het bieden van een ambulant behandelingsprogramma of het zorgen voor een gerichte doorverwijzing indien aangewezen.

¬        Dit alles gebeurt met het oog op een drugvrije re-integratie op termijn.

Aanbod

¬        Drugs Expertise Team ism CGG

¬        Centrum voor ambulante drughulpverlening De Sleutel

   


 DETbehandelteam   
 
 
CENTRALE AANMELDING DRUGSEXPERTISETEAM (DET)              

 

Drugs Expertise Team N-W-VL (DET) staat in voor de Centrale aanmelding

¬        Initiatief van Dagcentrum De Sleutel Brugge en CGG Noord-West-Vlaanderen

¬        Het Drugs Expertise Team (DET) staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling met toeleiding naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vroeginterventie, psycho-educatie, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, vorming en deskundigheidsbevordering. Een belangrijk doel van deze werking is het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van problemen mbt illegale middelen.

¬        Doelgroep

¬        Minder- en meerderjarigen met een vermoeden van problemen mbt illegale middelen

¬        Wie kan aanmelden?

¬        Alle hulpverleners uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties,…)

¬        Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

¬        Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB)

¬        Bijzondere Jeugdzorg (BJZ).

¬        Justitie (Therapeutische Advies, Project Clean, Drugs Behandelings Traject…)

¬        Hoe aanmelden?

¬        Regio Brugge – Houtland – Oostkust – Oostende

¬        Via Centraal Aanmeldpunt, gevestigd in het dagcentrum De Sleutel te Brugge
(050 / 40 77 77)

¬        Maandag tem vrijdag : Iedere voormiddag tss 8u30 en 12u00

¬        Doel

¬        Ondersteuning van de eerste lijn

¬        Vroegdetectie en –interventie

¬        Screening (CA, vlotte schakeling met PET), diagnostiek en indicatiestelling

¬        Toeleiding naar gepaste (gespecialiseerde) zorgaanbod

Werkwijze

¬        Patiëntgerichte actie

¬        Intake, diagnostiek en indicatiestelling

¬        Motivationeel gesprek

¬        Toeleiding naar gepaste zorg (VIDA, De Sleutel, Kompas, MSOC, GGZ…)

¬        Patiëntentafel : multidisciplinaire samenstelling

¬        Netwerkgerichte actie

¬        advies en consult, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching

¬        Toeleiding naar gepaste zorg

¬        Ism bestaande netwerkteams PET

¬        Vertegenwoordiging vanuit DET aan de bestaande netwerktafels

¬        Coaching cliëntgericht

¬        Deskundigheidsbevordering

¬        Coaching van teams

¬        Vorming

¬        Locatie

¬        De Sleutel Brugge, Antenne De Sleutel Knokke, Kompas Keerpunt Torhout, CGG N-W-Vl Oostende

¬        Mobiel (in thuis- of verblijfscontext)

    
 
 
AANBOD VOORTRAJECT
        
          ¬        Vroeginterventie

¬        Ambulant jongerentraject, gericht op

¬        jongeren tot 25 jaar

¬        waarbij motivatie tot hulpverlening ontbreekt

*Doelstellingen

bewustmaking van risicogedrag

verhogen van weerbaarheid

sensibiliseren en activeren van context  

VIDA: kortdurend psycho-educatief programma voor jongeren die (beginnend)problematisch alcohol en/of andere drugs gebruiken

Aanklampende motivationele aanpak, gericht op toeleiding naar behandeling bij jongeren/jongvolwassenen met een ernstige drugproblematiek

 

 
AANBOD AMBULANT CENTRUM DE SLEUTEL                      
        
  detist

      
 

 aanboddcbg

INDIVIDUELE BEHANDELING    
        

 

Individueel

¬             Ambulante drughulpverlening bij vaste individuele begeleider

¬             Indien mogelijk en waar nuttig wordt omgeving/context betrokken

¬             Ambulante drughulpverlening bij vaste individuele begeleider

¬             Opmaak van een handeldossier in samenspraak met cliënt

¬             Doelstellingen per leefgebied

¬             Activiteiten ifv bereiken van doelstelling

¬             Probleemsamenhang à multidisciplinair

¬             Motivationeel proces


 
 SUBSTITUTIEBEHANDELING    

 

¬             kan aangeboden worden aan volwassen druggebruikers die de vraag stellen naar substitutiemedicatie in het kader van fysieke ontwenning van een opiaatverslaving

¬             Op voorschrift van de centrumarts en mits regelmatige consultatie wordt in het dagcentrum substitutiemedicatie verstrekt

¬             Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met participatie in een module motivatie, individuele behandeling of dagopvang


    
  
DAGBEHANDELING                  
        

¬             Dagbehandeling

¬             Semi-residentieel / Ambulante dagtherapie

¬             Meerderjarigen

¬             Doelgroep

¬             ernstige afhankelijkheid/verslaving

¬             Geen zinvolle dagbesteding / intensieve zorgnood

¬             Gefaseerd groepstherapeutisch behandelprogramma

¬             Fase 1 : openheid, eerlijkheid, vertrouwen

¬             Fase 2 : persoonlijke werkpunten + arbeid

¬             Fase 3 : resocialisatie/re-integratie

¬             Doel

¬             Bereiken van abstinentie

¬             Optimale zelfrealisatie en maatschappelijke re-integratie

¬             Behandeling Extern

¬             Actieve doorverwijzing

¬             Ifv vervolgbehandeling

¬             Parallelle trajecten

 

 

 

 

 


Terug naar adressen

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

September
 • 13
  10:00 Zee-zeildag 2020

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2020 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda