De Sleutel Logo

STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 STEUN DE SLEUTEL

klik hier

 Maatwerkbedrijf Weerwerk Gent(SWG)

 • Adres Gaardeniersweg 80
 • Gemeente Gent 9000
 • Afdelingshoofd Pieter De Gryse (directeur)
 • Contactpersoon Caroline Depuydt
 • Telefoon 09 232 58 08
 • Fax 09 232 58 18
 • E-mail info.gent@weerwerk.net

 Ligging

3.7107884 51.0718553

Aanbod client

Maatwerkbedrijf Weerwerk (gegroeid uit vzw Sociale Werkplaats De Sleutel) heeft een aangepast  tewerstellingsaanbod voor wie vijf jaar inactief is en/of weinig scholing heeft doorlopen.  Ons aanbod richt zich (niet exclusief) tot mensen met een verslavingsprobleem.


Wat mag je verwachten?

We werken in overleg - mogelijks in samenwerking met andere diensten -  een traject op maat uit, bestaande uit diverse etappes (modules).

We willen met jou een traject naar stabiel werk in werking zetten. Hiervoor gebruiken we heel duidelijke competenties, een persoonlijk ontwikkelingsplan en stellen we samen een porfolio op.  Je krijgt de kans om jouw dossier samen met ons te beheren.

Een overzicht van ons aanbod:

- Een Activerende Werkvloer waar de focus op werk wordt gezet

- Jobclubs waar het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt opgesteld. Hierdoor krijg je een concreet jobdoelwit en kun je gericht leren solliciteren.

- Contractuele tewerkstellingen in de groenploeg, renovatieploeg, industriële werkplaats, poetsploeg en administratieve ploeg.

- Trajectbegeleiding (enkel in Antwerpen)


Ter info

•De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
•In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.


Iets voor mij?

Voor wie?

Elke gemotiveerde persoon die een vraag heeft naar tewerkstelling, kan zich alle dagen (zelf of via een doorverwijzer) persoonlijk aanbieden, telefoneren of schrijven naar de aanmeldingsmodule Weerwerk.

In deze eerste fase proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat we een goed beeld kunnen schetsen van de persoon die de vraag naar werken stelt. Aan de hand van die informatie beslist het team of we al dan niet een vorm van tewerkstelling (vrijwillig of contractueel) kunnen aanbieden in de werkplaats. Dit proberen we op een efficiënte en snelle manier te doen, zodat een antwoord en een mogelijke start spoedig volgt.

Aanmelding is een eerste stap in het tewerkstellingstraject binnen Weerwerk Activering.

Voor wie niet?

- Personen jonger dan 18 jaar

- Personen met zware agressieproblematiek

- Personen met louter een psychiatrisch profiel

 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Onze verantwoordelijke voor de aanmelding in Gent is Caroline Depuydt, voor Antwerpen Jeroen De Man.

Jezelf aanmelden kan op verschillende manieren :

- Telefonisch op het nr. 09/325.83.93 (Gent) en op 03 259 08 90 (Antwerpen) 

- Via mail:  caroline.depuydt@weerwerk.net  (Gent)   jeroen.de.man@weerwerk.net  (Antwerpen)mathieu.debruyne@weerwerk.net (Roeselare)

- Via brief tav 
voor Gent: Caroline Depuydt, Getouwstraat10 te 9000 Gent

of voor Antwerpen: Jeroen De Man, Deurnestraat 208, 2640 Mortsel

of voor Roesalare: Mathieu De Bruyne, Desiré Mergaertstraat 15, 8800 Roeslaere

 

De module activering is een module op maat. Afhankelijk van je traject kan je deelnemen aan deze module.

 

Duurtijd

Activeringstrajecten duren de tijd die nodig is: we werken op maat en op het tempo van de betrokkene

- Als je als vrijwilliger in één van onze ploegen werkt, streven we naar een maximum van 6 maanden.

- Wep+ contract: contract van 1 jaar (bepaalde duur)

- Artikel 60: afhankelijk van je leeftijd duurt dit 1 jaar, 1,5 jaar of 2 jaar. Ook dit is een contract van bepaalde duur.

- Gesco: contract van onbepaalde duur. We streven naar doorstroming van zodra dit mogelijk is.Aanbod professioneel

1. ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING
2. AANMELDING
3. ACTIVERING
4. OBSERVATIE
5. SCREENING EN ORIËNTATIE
6. ARBEIDSBEGELEIDING
7. DOORSTROMING

Maak hier kennis met ons inhoudelijk aanbod en de zeven modules uit een traject. Dit overzicht maakt duidelijk hoe de begeleiding en de opleiding van onze doelgroepmedewerkers in de praktijk gebeurt.

ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING

Een eerste module is de deze van de arbeidstrajectbegeleiding.  Wij voeren in Antwerpen en Gent arbeidstrajectbegeleidingen uit in opdracht van de VDAB-Arbeidsmarktregie.  Elke doelgroepmedewerker heeft op die manier een arbeidstrajectbegeleider van onze eigen organisatie.  Normaal stopt een arbeidstrajectbegeleiding op het ogenblik dat de betrokkenen een contract onbepaalde duur heeft getekend.  Wij zien dit ruimer.  Wij blijven de trajecten opvolgen zolang de betrokkene niet in een duurzaam en stabiel werk zit.  Doelgroepmedewerkers worden op die manier niet aan hun lot overgelaten op het ogenblik dat het bij ons slecht zou aflopen of op het ogenblik dat het moment is aangebroken om een andere werkgever binnen de sociale economie op te zoeken.  Het is immers zo dat wij naar doorstroming streven van zodra de drugproblematiek geen factor van instabiliteit meer is.

AANMELDING

Een tweede module is de aanmeldingsmodule.  Aanmeldingen gebeuren in hoofdzaak via onze eigen arbeidstrajectbegeleiders, maar uiteraard ook via de VDAB, het OCMW, via derden uit de hulpverlening, via persoonlijke contacten, enz…Bij de aanmeldingsprocedure gaat het uiteraard over infoverzameling en het leggen van de eerste contacten met de eventuele doorverwijzer.  Indien er een doorverwijzer is dan wordt door de doelgroepmedewerker steeds een formulier “informatiedeling” getekend zodat we van bij de aanvang het netwerk van de betrokkene kunnen installeren en laten werken.  De aanmelding moet duidelijkheid geven over de vraag “is een traject naar werk mogelijk”.  Op deze vraag kunnen drie antwoorden gegeven worden met daaraan gekoppeld drie modules.

We hebben voldoende informatie en we kunnen besluiten dat een traject naar werk (nu) niet haalbaar is: module activering.
We hebben onvoldoende informatie en kunnen dus eigenlijk niet beslissen: module observatie.
We hebben voldoende informatie en we kunnen besluiten dat een traject naar werk haalbaar moet zijn: module screening en oriëntatie.

Het indicatiestellingsteam (IST) zorgt voor de gemotiveerde antwoorden per dossier.  Deze multidisciplinaire vergadering is de draaischijf van de inhoudelijke modules zolang een cliënt in het voorprogramma actief is.

ACTIVERING

Een derde module is dus de module activering.  Binnen deze module, die de meest laagdrempelige is van onze organisatie, willen wij een aantal mensen de tijd geven om voldoende stabiliteit op de diverse levensdomeinen te bereiken om een aanvang te kunnen maken van een traject naar werk.  Alhoewel we ook hier steeds rond “werk” bezig zijn en ook effectief aan het werken zijn op de werkvloer, kunnen we hier spreken van een training in een aantal basisvaardigheden om te kunnen gaan werken: komen en op tijd, presentatie, houding….Ook zullen we hier de nodige hulpverlening installeren voor die levensdomeinen waar dit vereist is.  Dus een module waar stabiliseren en trainen de hoofdmoot vormen.

OBSERVATIE

De vierde module is de module observatie waar, na aanmelding,  die mensen terechtkomen van wie we onvoldoende informatie hebben om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag of een traject naar werk mogelijk is.  Binnen deze module gaan we vooral proberen zicht te krijgen op een aantal werkgerelateerde competenties en de mogelijke aanwezigheid van professionele persoonlijkheids handicaps.  Op die manier moeten we de onbeantwoorde vraag vanuit aanmelding (kan die persoon een traject naar werk opstarten?) van een antwoord voorzien.  Indien het antwoord uiteindelijk neen is dan kan doorverwezen worden naar activering.  Is het uiteindelijke antwoord ja dan kan doorverwezen worden naar screening&oriëntatie.  Dit verloopt steeds via het IST.  De module observatie is dus de module waar bijkomende informatie verzameld wordt.

SCREENING EN ORIËNTATIE

De vijfde module is de module screening en oriëntatie.  Daar komen mensen terecht waarvan wij van oordeel zijn dat een traject naar werk realistisch is.  Ze worden toegeleid vanuit het IST.  Ze kunnen vooraf reeds de module observatie en/of activering hebben doorlopen.  Dit is uiteraard geen noodzaak. In deze module worden 11 basiscompetentie gronding in kaart gebracht.  Afhankelijk van de niveaus die worden vastgesteld en van de motivatie van de betrokkene wordt deze georiënteerd naar arbeidszorg, een sociale werkplaats, opleiding of tewerkstelling in het reguliere circuit.  Het is duidelijk dat wij met een doelgroep werken waar de laatste twee zeer uitzonderlijk voorkomen.  Wij willen die mogelijkheid echter niet uitsluiten.
Deze module is dus de module waar de competentiefoto wordt genomen aan de hand waarvan een omstandig advies wordt gegeven betreffende de volgende stappen in het traject naar duurzaam werk.

ARBEIDSBEGELEIDING

De zesde module is de arbeidsbegeleiding.  Hier bevinden we ons reeds op het niveau van de betaalde job.  De arbeidsbegeleiders hebben een opdracht ten overstaan van de medewerkers in één van de vijf ploegen (gesco medewerkers en art 60 medewerkers).

Eens in een betaald contract heeft de arbeidsbegeleider de volgende opdrachten:
1. Waken over de uitvoering van het handelplan
2. De arbeidsbelemmerende factoren aanpakken.
Het handelplan is uiteraard een zeer belangrijk werkinstrument.  Onze gesco medewerkers worden minimaal om de drie maand besproken op het multidisciplinair team zorg. Voor de art 60 medewerkers is dit maandelijks.
Voorafgaand aan elke bespreking op het team zorg is er een evaluatiemoment van en met de doelgroepmedewerker.  Deze evaluatie gaat over de 11 basiscompetenties en op de technische competenties van de desbetreffende werkplaats.  Aan elke evaluatie gaat een periode van screenen vooraf.  De werkplaatsleider noteert in de loop van drie maand een aantal zaken zodat de evaluatie niet gebeurt op de wetenswaardigheden van de voorbije drie dagen.  Op de evaluatie worden de basiscompetenties en de technische competenties beoordeeld en telkens opnieuw in beeld gebracht.  Op het team zorg wordt vertrokken van de evaluatie om een nieuwe stap in het handelplan te bepalen.  Deze nieuwe stap of stappen worden goed bepaald: wie doet wat en tegen wanneer.  Op die manier wordt de vooruitgang van de medewerker, de groei, op een actieve manier door het team begeleid.
Onze doelgroepmedewerkers zijn nog regelmatig onderhevig aan een terugval wat stabiliteit betreft.  Op de verschillende levensdomeinen zijn er voor sommigen op regelmatige tijdstippen problemen die opnieuw de kop opsteken.  Deze problemen zorgen er soms voor dat het werken belemmerd wordt.  Deze arbeidsbelemmerende factoren zijn bedreigingen voor het activeringstraject waarin onze medewerkers bezig zijn.  Van zodra dergelijke arbeidsbelemmerende factoren zich manifesteren worden die door de werkplaatsbegeleider gesignaleerd aan de arbeidsbegeleider.  Het is aan deze laatste om te detecteren wat er misgaat en om de doelgroepmedewerker te ondersteunen in de zoektocht naar oplossingen voor het probleem dat zich stelt.  Op die manier proberen wij de situatie van de betrokken medewerker zo stabiel als mogelijk te houden.

DOORSTROMING

De zevende module betreft onze module doorstroming.  Wij gaan uit van het principe dat elke medewerker die tot het maximum van zijn mogelijkheden gegroeid is op de verschillende competenties, voldoende gegroeid is op technisch niveau en bij wie de verslavingsproblematiek niet meer als een destabiliserende factor kan beschouwd worden, moet doorstromen naar een andere werkgever.  Dit kan doorstromen zijn binnen de sociale economie voor diegenen voor wie dit het gepaste niveau is.  Een doorstroom naar het NEC komt ter sprake voor diegenen waarvan wij denken dat zij dit niveau aankunnen.  Voor een doorstroming naar het NEC beschikken wij over de mogelijkheden van de methodiek en de financiering van Supported Employment (SEM).  Bij SEM kunnen wij iemand een stage laten lopen bij een reguliere werkgever.  Indien die stage positief verloopt en de medewerker overgaat op een contract bij deze regulier werkgever start voor ons een jaar van ondersteuning en begeleiding binnen deze nieuwe situatie.  Wij hebben gedurende dit jaar ook een “terugnameplicht” op het ogenblik dat het toch verkeerd afloopt bij deze nieuwe werkgever.Routebeschrijving

U kan ons bereiken via de Maïsstraat, wanneer u met uw rug naar de oprit van de UCO site staat rijdt u richting de watertoren, sla vervolgens de Jan Yoenstraat in, volg deze tot u op het einde een stukje naar beneden moet rijden. Daar slaat u linksaf en vervolgens direct rechts (op een nieuw aangelegde straat) om dan opnieuw direct links af te slaan. Vervolgens ziet u op uw rechterkant het gebouw van Weerwerk vzw te Gaardeniersweg 80, 9000 Gent.

planucosite   Klik hier voor om dit plan af te drukken

Klik hier voor een uitgebreide routebeschrijving


Terug naar adressen

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

Agenda

September
 • 8
  10:00 Zee-zeildag 2019

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2019 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

Oktober
 • 7
  19:30 Dagcentrum Mechelen viert 25 jarig bestaan met Filmavond

  Dagcentrum Mechelen viert op maandag 7 oktober zijn 25-jarig bestaan met een filmavond. De viering wordt georganiseerd i.s.m. met het Filmhuis. Samen zetten we een parel van Gus Van Sant in de kijker: ‘Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot.’ Een film die een mooi beeld schetst van een man in herstel. Hij maakt er het beste van, ondanks zijn beperkingen. Vooraf is er een receptie en om 20u30 vangt de film aan. Meer nieuws volgt!

 • Volledige agenda