De Sleutel Logo

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Eeklo(RKJ)

 • Adres Zuidmoerstraat 165
 • Gemeente Eeklo 9900
 • Afdelingshoofd Joris Cracco
 • Klinisch coördinator Sonja Paesbrugge
 • Telefoon 09 377 25 26
 • Fax 09 377 78 64
 • E-mail rkj.info@fracarita.org

(Aanmelden na telefonische afspraak:  bel 09 377 25 26)

Even binnenkijken?

Ligging

3.5625186 51.1823917

Aanbod client

 Ons aanbod voor minderjarigen (even binnenkijken in ons gebouw?)

Jongeren met een drugprobleem kunnen binnen De Sleutel terecht voor een opname.  Maak hier kennis met ons aanbod 


IETS VOOR MIJ?

Voor wie?

• Jongens en meisjes
• Je bent tussen 12 tot 18 jaar
• Je komt als gevolg van je druggebruik in de problemen

Wie voor de 18-de verjaardag is opgenomen, kan het programma wel afwerken

Voor wie niet?

• Bij de hulpvraag ben je reeds ouder dan 18 jaar
• Te veel bijkomende problemen zorgen ervoor dat opname in groep niet mogelijk is
• Je bent de Nederlandse taal niet machtig
• Het is niet duidelijk waar we je na de opname naar kunnen doorverwijzen

 WAT MAG IK VERWACHTEN?

• Een opname in een drugvrije omgeving waar elkeen zich houdt aan strikte leefregels
• We leren je vaardigheden waardoor je beter in staat bent om een drugvrij leven uit te bouwen
• Dit gebeurt tijdens een programma in zes fasen

1.  Intake of informatiefase
2.  Startersfase
3.  Denkfase
4.  Planningsfase
5.  Doefase
6.  Checkfase
• Na afronding van dit programma sta je veel sterker om te voldoen aan de verwachtingen die voor jouw leeftijd als “normaal” beschouwd worden (op vlak van vrije tijd, omgaan met vrienden, school,...)

•  School: het RKJ werkt samen met de UZ-school Gent waardoor we een schoolse begeleiding kunnen aanbieden op maat van de jongeren. Lees enkele getuigenissen

Praktisch

Wat breng je best mee?

- SIS-kaart
- identiteitskaart
- Een attest van de mutualiteit + klevertjes.
- Recente pasfoto
- Lijst nuttige adressen en telefoonnummers
- sportkledij+sportschoenen
- zwemkledij
- werkkledij (o.m. om te werken bv in de tuin en bij de boer).
- Rugzak
- voldoene gewone kledij (truien, t-shirts, lange broeken, pyjama, ondergoed, sokken jas, petje en/of muts, schoenen)

Wat is nog toegelaten?

- CD’s
- Mp3/Ipod
- rookwaren
- Lectuur (leesboeken, tijdschriften,strips)
- enkel toiletprodukten meebrengen die in de originele verpakking zitten (dit is zeker niet verplicht want alle toiletproducten zijn voorhanden).

Wat niet meebrengen?
-Geen handdoeken en lakens.
-Geen GSM

Bezoekregeling

We bieden mogelijkheid tot bezoek op
• woensdagavond
• zondagnamiddag

In eerste instantie is het bezoek voorzien voor ouders en naasten.
De lijst van bezoekers wordt hierna (in denkfase)  in overleg met jezelf en je ouders uitgebreid en aangepast

Telefoonafspraken

Vanaf week drie is het mogelijk om wekelijke een telefoongesprek aan te vragen
 
Een persoonlijke gsm is niet toegelaten binnen het programma

Opmerking

•De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
•In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.

 

HOE MELD IK MIJ AAN?

• Je maakt best telefonisch een afspraak:  bel 09 377 25 26
• Dan nodigen we je uit voor een eerste gesprek in het RKJ
• Tijdens dat eerste gesprek gaan we na of je in aanmerking komt voor opname (zie ook "Iets voor mij?")
• Dan maken we verder afspraken

DUURTIJD?

Een opname duurt ongeveer 6 maanden

Aanbod professioneel

Kan een gedwongen opname voor minderjarigen in het RKJ? Kan een jongere zich op vrijwillige basis laten opnemen? Maak hierna kennis met  ons opname-aanbod voor minderjarigen? Hier vindt u het inhoudelijk overzicht van het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) op maat van verwijzers.

1.ALGEMEEN
2.OPBOUW VAN HET PROGRAMMA
3.AANMELDING 

(even binnenkijken in ons gebouw?)


1. Algemeen         

Het RKJ richt zich tot jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met een verslavingsproblematiek. Jongeren die voor hun 18-de verjaardag zijn opgenomen, kunnen hun programma volledig binnen het RKJ afwerken.

Vaak is er sprake van bijkomende problemen zoals:

- Op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling
- Psycho-sociale en/of emotionele ontwikkeling
- School en opleiding (lees meer )
- De relaties in de omgeving
- Gedrag en/of justitie
- Gezondheid

Wanneer deze problemen verbonden zijn met de verslaving, worden ze mee opgenomen in het behandelprogramma. Soms echter staat één van deze problemen op de voorgrond en is de verslavingsproblematiek ondergeschikt. In dergelijke gevallen zoeken we samen met de jongere, de ouders en de doorverwijzer naar een andere oplossing.   

 • Doelen

Voor iedere jongere wordt een apart behandelplan opgesteld. Hierbij leggen we de nadruk op het aanleren van vaardigheden. Welke vaardigheden heeft hij nodig omdat hij zijn leven kan organiseren en zijn toekomst uitbouwen zonder druggebruik? Deze individuele doelen worden afgetoetst aan de volgende algemene doelen:
- De jongere gebruikt geen drugs
- Het opbouwen van netwerken die de jongere in staat stellen om buiten het drugsmilieu gezonde relaties aan te gaan met zijn of haar omgeving
- De jongere loopt terug school of kan een beroep uitoefenen
- De jongere heeft een drugsvrije vrijetijdsbesteding opgebouwd
- De jongere gedraagt zich en laat zich leiden door een gezond normen- en waardenpatroon.   

 • Het aanbod

Het RKJ biedt een residentiële behandeling waarbij aan de jongere en zijn context een engagement gevraagd wordt van ongeveer 6 maand. Hierbij doorloopt de jongere verschillende fasen. Het tempo waarop dit gebeurt kan individueel verschillen naargelang de mogelijkheden en de inzet van de jongere en de context. De duur die we bij elke fase aangeven is indicatief. Naargelang de jongere vordert in het fasesysteem krijgt hij meer uitdagingen en verantwoordelijkheden.

Intake of informatiefase

Tijdens de intakefase informeren we de jongere en de context over de werking van het RKJ en de implicaties die verbonden zijn aan een opname. De nadruk ligt op het uitwisselen van informatie en op het leggen van een eerste contact. De informatiefase is pas afgewerkt als alle betrokken partijen aan bod zijn gekomen. Dit gebeurt bij voorkeur samen in het RKJ. Slechts uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden.

Startersfase (± 2 weken)

De eerste twee weken na de opname ligt de nadruk op stabilisatie. De jongere maakt kennis met het programma en wordt uitgenodigd om een band op te bouwen met zijn begeleiders.

Denkfase (± 7 weken)

De jongere wordt uitgenodigd om samen met zijn context na te denken over een aantal fundamentele vragen. Welke problemen ondervind ik ? Welke stappen zou ik moeten zetten ? Over welke vaardigheden beschik ik en welke vaardigheden moeten nog aangeleerd worden ? Op basis van deze beeldvorming worden dan behandeldoelen opgesteld. In deze fase leggen we ook nadruk op het stimuleren van de motivatie en indien nodig ook op gedragsregulatie.

Planningsfase (± 5 weken)

In deze fase leggen we samen met de jongere en zijn context de behandeldoelen vast en vertalen we deze naar zijn concrete leefwereld. De jongere maakt een draaiboek op waarin hij uitwerkt hoe hij zijn toekomstig leven wil invullen. Hij leert keuzes te maken over zijn vrije tijd, school, zijn sociaal netwerk…. en leert hierbij te overleggen met zijn begeleiders en zijn context.

Doefase (minimum 3 weken, verder afhankelijk van het behandelplan)

Een verslavingsprobleem los je niet op na enkele maanden. Na de planningsfase zijn een aantal jongeren klaar om de overstap te maken naar een ambulante begeleiding. In de doefase wordt dan al het nodige in orde gebracht om dit met zoveel mogelijk kans op succes mogelijk te maken. De duur van deze fase kan sterk verschillen. Voor een aantal jongeren zijn het opstellen van het draaiboek en de vaardigheden die ze tijdens dit proces geleerd hebben voldoende en moeten slechts een beperkt aantal stappen gezet worden voordat de jongere terug naar huis kan. Soms moet er nog verder gewerkt worden aan een aantal vaardigheden of zijn er nog teveel risico’s verbonden bij het naar huis gaan; zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de jongere nog regelmatig hervalt.

Checkfase

Het RKJ biedt zelf geen nazorg, maar zorgt wel dat de jongere en zijn context op een goede wijze worden doorverwezen en overgedragen naar een vervolgtraject. Dit is meestal een ambulante drughulpverlening in de buurt van het thuismilieu, soms in combinatie met bijkomende hulp vanuit andere sectoren zoals de Bijzondere Jeugdzorg of Geestelijke Gezondheidszorg. Drie maand na de afronding nemen we opnieuw contact op met de jongere en de context om een evaluatie te maken van het behandelproces en van de gemaakte afspraken. Jongeren die in de checkfase hervallen, krijgen steeds voorrang bij een eventuele heropname.         
 

2.  Opbouw van het programma 

Welke programmaonderdelen de jongere volgt zal sterk afhangen van de fase waarbinnen hij of zij zich bevindt. Naast de vaste programmaonderdelen die vooral gericht zijn op de algemene doelen, zijn er ook individuele gesprekken die dan meer toegespitst zijn op de individuele noden van de jongere.

- Individuele psychodiagnostiek en observaties
- Aanbieden van een gestructureerde en drugvrije omgeving
- Sociotherapie: het leren samenleven met anderen en in dit samenleven je verantwoordelijkheid leren nemen.
- Encountergroep: op een constructieve wijze leren conflicten bespreekbaar stellen en te zoeken naar een oplossing.
- Aanleren van sociale vaardigheden
- Jongens en meisjesgroepen met aandacht voor seksuele opvoeding en seksuele ontwikkeling
- Hervalpreventie
- Intensieve individuele coaching
- Gezinsbegeleiding en coaching
- Medische begeleiding en opvolging
- Leren invullen van vrije tijd
- Sportactiviteiten en individuele caoching bij het verbeteren van de lichamelijke conditie  
    
 
 - School: het RKJ werkt hiervoor samen met de UZ-school Gent waardoor er schoolse begeleiding op maat van de jongere wordt aangeboden
 

3. Aanmelding 

 Men kan zich vrijblijvend telefonisch aanmelden. Na telefonische aanmelding organiseren we één of meerdere intakegesprekken. Een opname kan slechts plaatsvinden als er een gesprek heeft plaatsgevonden met de jongere en de context. Het team beslist of een jongere kan opgenomen worden aan de hand van de volgende criteria:
- De jongere behoort tot onze doelgroep
- De jongere en de context zijn bereid om met ons samen te werken. Deze bereidheid wordt bevestigt in een verblijfsovereenkomst.

Jongeren zijn vaak weinig gemotiveerd of angstig om de stap naar een opname te zetten. Soms is er hiervoor externe druk nodig. Ook in die situaties zal het RKJ een opname realiseren, op voorwaarde dat de jongere de verblijfsovereenkomst tekent en te kennen geeft dat hij/zij bereid is het aanbod uit te proberen. De jongere heeft steeds de mogelijkheid om de verblijfsovereenkomst op te zeggen.

 

 

Routebeschrijving

1. Vanuit Antwerpen. Rijden naar Gent. Uitrit Gent centrum nemen. Verder rijden en “Andere richtingen” kiezen. Baan volgen. Aan eerste verkeerslichten links voorsorteren en afslaan. Baan volgen en voor 2de lichten, richting Eeklo / N9 volgen (d.i. Rooigemlaan). Rooigemlaan blijven volgen. Einde Rooigemlaan afslaan naar links (d.i. Palinghuizen). Baan steeds blijven volgen (voorbij Superconfex, over Bierstalbrug, voorbij Supra Bazar, voorbij dancing Kokorico) tot in Eeklo-centrum: marktplein. Voor het standbeeld op de middenberm de baan kruisen en straatje naast KBC-bank inrijden. Einde van deze straat naar rechts. (Dit is de Zuidmoerstraat. ). 1ste vluchtheuvel op de linkerzijde: RKJ

2. Vanuit Brugge Richting Maldegem volgen tot je in Eeklo komt ter hoogte van het marktplein. Voor het standbeeld op de middenberm de baan kruisen en straatje naast KBC-bank inrijden. Einde van deze straat naar rechts. (Dit is de Zuidmoerstraat. ). 1ste vluchtheuvel op de linkerzijde: RKJ


Terug naar adressen

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Agenda

April
 • 28
  09:00 Let’s Go PillLow! Hindernissenparcours Xtra Time Gent

  Op zaterdag 28 april organiseren we onze 2de editie van het Let's go PillLow  - Hindernissenparcours,  ten voordele van Xtra Time, de omnisportwerking van De Sleutel.

  Lees meerSeptember
 • 15
  10:00 Zee-zeildag 2018

  Meer info over de "varen voor het goede doel" editie 2018 mag u hier binnenkort verwachten.

  Lees meer

  Link naar website o.m. met reacties van deelnemers van vorige edities.

 • Volledige agenda