De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 dinsdag 26 november 2013 09:13

Onze structurerende en pedagogische behandelmethodiek: hoe operationaliseren we die aanpak?

In deze bijdrage behandelen we de specificiteit van de behandelmethodiek binnen De Sleutel. We lichten op een beknopte manier toe wat onze structurerende en pedagogische aanpak in de praktijk juist inhoudt. Deze aanpak vormt mee de gemeenschappelijke identiteit van onze hulpverleners en maakt duidelijk hoe de aanpak binnen De Sleutel zicht verhoudt t.o.v. andere behandelingsvormen en legt de brug naar deze andere behandelingsvormen.Lees ook onze visietekst rond verslaving en onze visieteksten over de behandeling van verslaafden.

De Sleutel heeft expertise opgebouwd in het gelijktijdig hanteren van een therapeutische aanpak met een structurerende en pedagogische aanpak. We menen dat dit noodzakelijk is om drugverslaving te kunnen behandelen en zien dit als de reden waarom een categoriale benadering van de drughulpverlening noodzakelijk is.

Wat houdt de structurerende en pedagogische aanpak in?

Beide begrippen hebben raakvlakken maar zijn ook te onderscheiden. De structurerende aanpak heeft als primair doel de veiligheid tijdens de behandeling te waarborgen. In die zin is hij een voorwaarde om te kunnen behandelen. Zo zijn er regels geformuleerd die tot doel hebben om de behandelomgeving controleerbaar drugsvrij te houden. Andere regels hebben betrekking  op de fysieke en psychologische veiligheid; bijvoorbeeld strikte regels rond dreigen met en plegen van agressie.

De Sleutel vindt dat het drugsvrij houden van de behandelomgeving essentieel is omdat enerzijds drugs rechtstreeks inwerken op het bewustzijn ( zowel cognitief als emotioneel) en er o.a. voor zorgen dat wanneer iemand onder invloed is, de interventies niet doordringen op cognitief niveau of niet aanslaan. Anderzijds maakt het drugsvrij houden van de behandelomgeving het ook mogelijk om  een “labo “ te creëren,  waar er op veilige manier kan geoefend worden met alternatief gedrag vooraleer dit te doen in de reële maatschappij. Met andere woorden het drugsvrije aspect is noodzakelijk om het leren – en dus verandering - mogelijk te maken.

DSC 0837

Er wordt gecontroleerd of deze structurerende afspraken gevolgd worden.  Bij niet naleving wordt er gesanctioneerd. Deze aspecten zijn bij andere doelgroepen eerder contraproductief en zullen bij hen veranderingsprocessen kunnen tegen houden, maar bij verslaafden zijn het juist noodzakelijke voorwaarden om tot verandering te kunnen komen. Deze verschillende vereisten in aanpak maken het zeer moeilijk om verschillende doelgroepen te mengen, vandaar het pleidooi voor een categoriale aanpak.

De pedagogische aanpak richt zicht tot vergelijkbare eigenschappen, zoals regels afspreken en afspraken opvolgen, maar heeft ook andere doelen. Want door de start van druggebruik op jonge leeftijd is het opvoedingsproces van de latere chronisch verslaafde niet verlopen zoals het gewenst wordt in onze maatschappij.

De pedagogische vaardigheden die in de gebruikerstijd minder of niet konden toegepast worden, zijn:

• Duidelijk formuleren wat mag en niet mag  ( regels formuleren)

• Op positieve wijze grenzen stellen ten aanzien van ongewenst, regelovertredend gedrag (discipline)

• Weten met wat, met wie en waar de adolescent mee bezig is ( monitoring)

• Positieve betrokkenheid tonen ( graag zien)

• Positieve bekrachtiging ( gewenst gedrag belonen)

• Problemen op constructieve wijze oplossen.

De ontwikkelingsachterstand zal  niet vanzelf ingehaald worden. Er zijn specifieke interventies noodzakelijk om de achterstand in het ontwikkelingsproces in the halen. Dit kan goed gerealiseerd worden met een groepsbenadering.  In het geval van werken met verslaafden is het leren in groep gebaseerd op het familieconcept ( community as a method) of de methode van het leven in een groep die gelijkenissen vertoont met de wijze waarop gezinnen functioneren.

Samenleven in een groep vraagt ook dat er afspraken worden gemaakt, dat er een structuur afgesproken wordt. Werken met groepen biedt nog een essentieel voordeel:  leren via ” modelling “. Door te observeren en na te doen kan een verslaafde alternatief gedrag oppikken en vorm geven. Deze manier van leren wordt minder onderdrukt door de effecten van druggebruik, ze werd zelfs tijdens de verslavingsperiode toegepast, ze toepassen tijdens de behandeling sluit daarom aan op de manier waarop er vroeger geleerd werd.

Tijdens de groepstherapieën, zowel ambulant als residentieel,  zijn er ook afspraken over  de groepsnormen die dienen gevolgd te worden, één van de taken van groepswerkers en groepstherapeuten is zorgen dat deze groepsnormen ook nageleefd worden.

De Sleutel vindt dat ambulante behandeling van druggebruikers in zijn dagcentra moet gebeuren volgens de principes van evidence based werken. 

Evidence based ambulante drughulpverlening:

• moet voldoen aan een aantal voorwaarden op gebied van gestructureerd assessment

• houdt  rekening met de complexiteit van interventies op  verschillende levensgebieden in een behandeltraject op de maat van het individu

• heeft aandacht voor motivatie en het in behandeling houden van verslaafde personen

• verliest het bereiken van abstinentie niet uit het oog

• en leert  alternatieve vaardigheden en een alternatieve levensstijl  aan.

De Sleutel vindt het essentieel  om te waarborgen dat er voldoende plaatsen zijn waar een drugverslaafde een ambulante therapie kan krijgen die beantwoordt aan deze kwaliteiten.

 

Robrecht Keymeulen (oktober 2013)

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

drugsindehersenen

drugsinhetlichaam